Article_top

Увеличават се едни такси и се обединяват няколко от събираните в системата на МВР по Закона за държавните такси. Това става ясно от приетите от правителството днес промени в Тарифа №4. Част от промените произтичат от измененията в Закона за чужденците в Република България, приети в края на 2017 г. Те са свързани с определянето на такси за получаване на право на продължително пребиваване със срок до 4 години от притежателите на "синя карта на ЕС" и членовете на семействата им, за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, за продължително или постоянно пребиваване на член на семейството на български гражданин, който не е гражданин на ЕС.

Приходите, както и досега, ще остават в бюджета на МВР, който е най-големият от всички ведомства - близо 1.3 милиарда лева за 2018 г. (1 296 400 000), от който по перо държавни такси се предвиждат около 88 милиона лева, които със сигурност ще бъдат надвишени.

Променят се и такси, събирани по Закона за движението по пътищата. Определят се единни такси за първоначална регистрация на пътни превозни средства (ППС), за промяна в регистрацията на ППС със смяна на табели при регистрационен номер и за възстановяване на регистрацията на ППС с прекратена регистрация.

Гражданите ще заплащат 35 лева при първоначална регистрация на леки автомобили, при промяна в регистрацията със смяна на табели с регистрационен номер и за възстановяване регистрацията, когато е прекратена от МВР. Сега за всяка от тези дейности се плаща, но сега се обединяват в една.

За ремаркета и полуремаркета таксата е 30 лева, а за мотопеди, мотоциклети, три и четири колесни МПС - 28 лева.

Утвърдена е и единна такса за промяна на регистрацията на ППС без смяна на табели с регистрационен номер. Според сега действащия ред се заплащат отделни такси за заявление за регистрация, за идентификация и проверка на техническата изправност, за издаване на свидетелство за регистрация, монтаж на табели и т.н.

Въвеждането на единна такса за различните видове услуги по регистрация на ППС ще облекчи гражданите и ще стимулира заплащането на услугите чрез ПОС-терминални устройства, с които са оборудвани всички пунктове за регистрация в звената "Пътна полиция" при СДВР и областните дирекции на МВР в страната, обясняват от пресслужбата на МС.

Въвежда се такса от 25 лева за издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер за леки коли, за ремаркета и полуремаркета е 20 лева, а за мотопеди, мотоциклети, три и четири колесни МПС - 15 лева.

По 20 лева ще се събира за промяна в регистрацията на ППС без смяна на табели с регистрационен номер. За издаване на разрешение за временно движение без смяна на табели с регистрационен номер се въвежда такса от 10 лева.

Увеличават се таксите за право на ползване на табели с регистрационен номер по избор. Предлаганата услуга е специална и за нея не се прилага изискването за разходоориентиран размер на таксата. Причина за увеличаването на таксата са засиленото търсене на такива номера и техният ограничен брой, което би довело до невъзможност за изпълнение на тази услуга.

Таксата за ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри се увеличава от 1000 лв. на 1500 лв. За регистрационни номера с комбинация от цифри „аа-вв“, „ав-ва“ и „ав-ав“, където „а“ и "в" са различни числа от 0 до 9, както и за регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание ще се плаща по 300 лв., вместо досегашните 30 лв. и 50 лв.; за право на ползване на табели с регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри по желание - 7000 лева; за право на ползване на табели с регистрационен номер на ППС от лица извършващи търговска дейност с тях (временни табели с регистрационен номер) - 650 лв.

В Тарифа №4 се създава и разпоредба, с която се регламентират такси за съгласуване на проекти за сигнално-охранителни и известителни системи. 

Освен това за издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС ще се искат 12 лв.; за издаване на трета табела за багажници за превоз на товари, закриващи задната табела с регистрационен номер - такса 10 лева.

За спиране от движение на ППС по желание на собственика и за прекратяване регистрацията на ППС по желание на собственика - такса от 5 лева. Пет лева е таксата и за пускане в движение на временно спряно от движение ППС, без извършване на преглед за техническа изправност, ако има такъв преглед таксата се удвоява - 10 лева

По 9 лева ще се събират за извършване на идентификация на едно ППС по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти, извън пункта за регистрация на съответното звено "Пътна полиция".За извършване на идентификация на ППС на територия, обслужвана от съответното звено "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР, различна от постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или от адреса на регистрация - за стопанските субекти, таксата ще е 40 лева за всяко превозно средство.

 

Увеличават се едни такси и се обединяват няколко от събираните в системата на МВР по Закона за държавните такси. Това става ясно от приетите от правителството днес промени в Тарифа №4. Част от промените произтичат от измененията в Закона за чужденците в Република България, приети в края на 2017 г. Те са свързани с определянето на такси за получаване на право на продължително пребиваване със срок до 4 години от притежателите на "синя карта на ЕС" и членовете на семействата им, за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, за продължително или постоянно пребиваване на член на семейството на български гражданин, който не е гражданин на ЕС.

Приходите, както и досега, ще остават в бюджета на МВР, който е най-големият от всички ведомства - близо 1.3 милиарда лева за 2018 г. (1 296 400 000), от който по перо държавни такси се предвиждат около 88 милиона лева, които със сигурност ще бъдат надвишени.

Променят се и такси, събирани по Закона за движението по пътищата. Определят се единни такси за първоначална регистрация на пътни превозни средства (ППС), за промяна в регистрацията на ППС със смяна на табели при регистрационен номер и за възстановяване на регистрацията на ППС с прекратена регистрация.

Гражданите ще заплащат 35 лева при първоначална регистрация на леки автомобили, при промяна в регистрацията със смяна на табели с регистрационен номер и за възстановяване регистрацията, когато е прекратена от МВР. Сега за всяка от тези дейности се плаща, но сега се обединяват в една.

За ремаркета и полуремаркета таксата е 30 лева, а за мотопеди, мотоциклети, три и четири колесни МПС - 28 лева.

Утвърдена е и единна такса за промяна на регистрацията на ППС без смяна на табели с регистрационен номер. Според сега действащия ред се заплащат отделни такси за заявление за регистрация, за идентификация и проверка на техническата изправност, за издаване на свидетелство за регистрация, монтаж на табели и т.н.

Въвеждането на единна такса за различните видове услуги по регистрация на ППС ще облекчи гражданите и ще стимулира заплащането на услугите чрез ПОС-терминални устройства, с които са оборудвани всички пунктове за регистрация в звената "Пътна полиция" при СДВР и областните дирекции на МВР в страната, обясняват от пресслужбата на МС.

Въвежда се такса от 25 лева за издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер за леки коли, за ремаркета и полуремаркета е 20 лева, а за мотопеди, мотоциклети, три и четири колесни МПС - 15 лева.

По 20 лева ще се събира за промяна в регистрацията на ППС без смяна на табели с регистрационен номер. За издаване на разрешение за временно движение без смяна на табели с регистрационен номер се въвежда такса от 10 лева.

Увеличават се таксите за право на ползване на табели с регистрационен номер по избор. Предлаганата услуга е специална и за нея не се прилага изискването за разходоориентиран размер на таксата. Причина за увеличаването на таксата са засиленото търсене на такива номера и техният ограничен брой, което би довело до невъзможност за изпълнение на тази услуга.

Таксата за ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри се увеличава от 1000 лв. на 1500 лв. За регистрационни номера с комбинация от цифри „аа-вв“, „ав-ва“ и „ав-ав“, където „а“ и "в" са различни числа от 0 до 9, както и за регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание ще се плаща по 300 лв., вместо досегашните 30 лв. и 50 лв.; за право на ползване на табели с регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри по желание - 7000 лева; за право на ползване на табели с регистрационен номер на ППС от лица извършващи търговска дейност с тях (временни табели с регистрационен номер) - 650 лв.

В Тарифа №4 се създава и разпоредба, с която се регламентират такси за съгласуване на проекти за сигнално-охранителни и известителни системи. 

Освен това за издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС ще се искат 12 лв.; за издаване на трета табела за багажници за превоз на товари, закриващи задната табела с регистрационен номер - такса 10 лева.

За спиране от движение на ППС по желание на собственика и за прекратяване регистрацията на ППС по желание на собственика - такса от 5 лева. Пет лева е таксата и за пускане в движение на временно спряно от движение ППС, без извършване на преглед за техническа изправност, ако има такъв преглед таксата се удвоява - 10 лева

По 9 лева ще се събират за извършване на идентификация на едно ППС по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти, извън пункта за регистрация на съответното звено "Пътна полиция".За извършване на идентификация на ППС на територия, обслужвана от съответното звено "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР, различна от постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или от адреса на регистрация - за стопанските субекти, таксата ще е 40 лева за всяко превозно средство.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Къде ще почивате през лятото?