Защитниците на плажа "Корал" от предвиденото застрояване намериха съюзник в лицето на Камарата на геодезистите в България. Браншовата организация излезе с експертно становище, което потвърждава, че по отношение на обявения за екоплаж се извършва беззаконие не само под безучастния поглед на държавата, но и с нейното активно съдействие.

Камарата потвърждава изнесените вече данни, за което и Клуб Z писа, че дюните в района са нанесени в специализираните карти, но не и в кадастралните, както изисква законът. Няма и постъпки към поправяне на пропуска от страна на Министерството на туризма.

В същото време, в разрез със закона, дюните са предвидени за застрояване. Върху тях трябва да изникне поредното курортно селище според готвения Общ устройствен план (ОУП) на община Царево. Геодезистите посочват, че държавата трябва да си "върне собствеността" върху естествените образувания, които сега попадат в земи частна собственост и са заградени с ограда, издигната с цел възпрепятстване на достъпа до плажа на каравани и кемпери. В заключение те припомнят, че случаващото се на "Корал" е нарушение на основния закон - Конституцията, и призовават за намеса на прокуратурата.

"Почти цялата територия на поземлени имоти с идентификатори 44094.3.954, 44094.22.33 и 44094.22.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец, община Царево, област Бургас, е разположена върху дюни (дюни, облесени дюни и сиви дюни), непосредствено граничещи с морски плаж за природосъобразен туризъм "Корал", посочват в позицията си от Камарата.

Специализирана кадастрална карта.

Съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие "министърът на туризма заявява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на Глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър след приемане на специализираните карти на морските плажове" (чл. 6, ал. 10 от ЗУЧК). Това означава, че задължение на министъра на туризма е подаването на заявление за отразяване на границата на крайбрежната плажна ивица въз основа на посочените по-горе карти. Преди 15 март 2016 г. това трябваше да направи министърът на регионалното развитие и благоустройството. До този момент никой от отговорните министри не е изпълнил задължението си. 

"Тези "пропуски” правят възможно погазването на Конституцията на Република България от страна на органите на изпълнителната власт - централна и местна. Това прави възможно и незаконосъобразното проектиране на Общия устройствен план на община Царево, област Бургас, въпреки че за изработване на общ устройствен план се използват всички възможни данни за територията. В този проект се набива на очи това, че не е отразена крайбрежната плажна ивица, грешно е отразена границата на охранителна зона “А” и крайбрежната плажна ивица е включена в границите на населеното място, като е предвидена за застрояване", отчитат геодезистите.

Изменението на Общ устройствен план на община Царево.

"Всичко това доказва грубото нарушаване на Конституцията на Република България, защото в нея ясно и категорично е записано, че крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост (чл. 18, ал. 1 от Конституцията). Тъй като "Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие" (чл. 5, ал. 2 от Конституцията), действията и бездействието на изпълнителната власт по случая "Корал" са незаконни. Това се отнася и за някои от процедурите по създаването на ОУП на община Царево. 

"Изнесените факти по неоспорим начин показват, че територията на горепосочените имоти е публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна. Загражденето й е незаконно и отчуждаването на имотите в полза на държавата е задължително. Фактите са установени, дадена им е публичност, нарушенията са установени и всеки служител на изпълнителната власт - централна и местна, знае това - се посочва още в становището. - Под въпрос са поставени и актовете на изпълнителната власт, с които тази територия е обявена за урбанизирана и е променено предназначението й. Това ще стане ясно, след като общинската администрация на община Царево изпълни задължението си да публикува на официалната си електронна страница подробните устройствени планове, направили възможно урегулирането на посочените поземлени имоти."

В заключение Камарата на геодезистите в България отправя пет искания:

- министърът на туризма да заяви изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри с цел отразяването на крайбрежната плажна ивица.

- министърът на регионалното развитие и благоустройството да сезира прокуратурата за отмяна на актовете за одобряване на подробните устройствени планове, с които са урегулирани посочените имоти и е променено предназначението им.

- министърът на регионалното развитие и благоустройството да отчужди частните имоти, попадащи в територията, която е изключителна държавна собственост.

- министърът на регионалното развитие и благоустройството да състави акт за изключителна държавна собственост за територията на крайбрежната плажна ивица.

- министърът на регионалното развитие и благоустройството да сезира главния прокурор за нарушаването на Конституцията на Република България и Закона за устройство на черноморското крайбрежие, неизвършените действия в защита на обществения интерес и нанесените щети на гражданите на Република България заради затруднения достъп до плажа за природосъобразен туризъм "Корал".

Инспекторите по време на проверката на място.

Междувременно за случая вече бе сезирано МРРБ. Министърът на туризма Николина Ангелкова пък бе призована да извърши проверка за свободния достъп до плажа заради загражденията и тя извърши светкавична такава - само в рамките на няколко часа. Естествено, излезе с решение, че свободен достъп е осигурен. От сдружение "Да запазим Корал" обаче се усъмниха, че такава проверка изобщо е била извършвана, и сезираха Върховната административна прокуратура, която упражнява контрол върху актовете на институциите, да се провери - кога и как е извършена проверката, има ли документална следа от нея. Веднага след сезирането на ВАП на "Корал" се появиха експерти на МТ, които заедно с техно колеги от строителния контрол в действителност извършиха проверки. А резултатът според информацията на сайта на министерството:

"Пешеходният достъп до плаж "Корал" е свободен, установи инспекцията. До ивицата има три възможности за пешеходен достъп."