Промени във Валутния закон предвиждат създаване на регистър на бижутери, златари и всички, които търгуват с благородни и скъпоценни камъни, който да се поддържа от Министерството на икономиката. Законопроектът за изменения и допълнения е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на финансите.

Мотивите на вносителите са, че сега в Министерството на финансите се извършва регистрация и се издават удостоверения на лицата, които извършват дейност с благородни метали и скъпоценни камъни, което е остатък от отменения Закон за сделките с валутни ценности и за валутния контрол, когато МФ е упражнявало цялостен валутен контрол в страната.

Секторът на производството и търговията с благородни метали и скъпоценни камъни е значително повлиян от съвременните технологии за обработка и търговия, което налага цялостно преосмисляне на регулаторната рамка. 

Според мотивите, предвиденият във Валутния закон регистрационен режим "цели създаване на определени изисквания към икономическите субекти с цел регулиране на икономическите отношения и осигуряване на защита на потребителите".