И магистрати, и съдебни служители дружно се противопоставят на проекта за държавен бюджет на финансовото министерство.

В поредно съобщение днес на сайта на Висшия съдебен съвет се казва:

"Административни ръководители, магистрати и съдебни служители от цялата страна изразяват категорично несъгласие, противопоставяне и протест срещу изменения в Закона за съдебната власт, предложени от Министерството на финансите...

Във Висшия съдебен съвет продължават да пристигат становища и протестни декларации от органите на съдебната власт."

Какво точно иска Владислав Горанов?

Години наред финансовото министерство изпада в колизия със съдебната система, която настоява да се спазва един член от Закона за съдебната власт (чл. 218). Той обвързва заплатите в системата със средномесечната заплата на заетите лица в бюджетната сфера. Тъй като тя расте постоянно, би трябвало да се индексират и парите на работещите в съдебната власт, което традиционно никога не се случва. 

Това доведе до крилатата фраза на ковчежника на държавата през 2015 г. след поредния скандал с ВСС - че ако в ЗСВ запишат, че министърът е крокодил, той няма да стане крокодил. Плюс намеци, че лесно могат да променят закона...

Сега се пробва друго. През преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет Горанов иска да промени чл. 233, ал 6, изречение първо от Закона за съдебната власт. А именно: 

"Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт Висшият съдебен съвет определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател."

Между другото тук са и прословутите бонуси до 6 работни заплати годишно на работещите в специализираната прокуратура, съд и съответните апелации. Те бяха заложени именно от ГЕРБ.

Предлага се след ВСС да се впише, че "може да определя допълнително възнаграждение", т. е. бонусите да станат условни.

Вносителите на проектозакона за бюджета искат да "пипнат" и още едно място, засягащо работните дрехи на съдебните служители. Това е член 352 от ЗСВ, който гласи:

"На съдебния служител се изплаща всяка година сума за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера."

Вместо това се предлага "до 450 лв.". През юни т. г. по данни на НСИ средната работна заплата в обществения сектор е била 1143 лв... Т. е. едва ли има нужда от повече коментари.

Спред правния сайт news.lex.bg промяната ще засегне около 10 000 души.

Реакцията

Като че ли имаме дежа вю...

Пленумът на ВСС се събира на извънредно заседание на 29 октомври, понеделник, посветено на бюджета.

"Извънредното заседание се свиква по предложение на комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС, която на последното си заседание, проведено на 24.10.2018 г., обсъди писмо от Министерството на финансите, с което се уведомяват членовете на ВСС за разработения от министерството вариант на проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., в частта "бюджет на съдебната власт".

По тази точка се предлага проект на решение на Пленума на ВСС, с което да се изрази несъгласие по проекта на бюджет на съдебната власт за 2019 г. в частта за разходите....

В съответствие с посоченото общият недостиг по бюджета на съдебната власт при приемане становището на Министерския съвет би достигнал 13.1 млн. лв., а при отпадане на предлаганите промени... би достигнал 39.6 млн. лв.", смятат от ВСС.

В декларация от съдебните служители на Инспектората на ВСС - най-висшия контролен орган, който бе натоварен с нови правомощия, се казва:

"С предложената промяна се ограничава възможността на съдебните служители да изпълняват задълженията си при спазване на принципите на законност, отговорност, прозрачност, бързина, ефективност и лоялност.

Целта на отпусканите средства за облекло е да се осигури възможност за съдебния служител да има вид и да следва поведение, което е съвместимо с добрите нрави и не допуска уронване на престижа на съдебната власт и институцията, която представлява."

Като цяло финансовото министерство предлага 550 млн. лева за съдебната власт догодина, докато ВСС беше поискал 653 млн. лева.