Европейският съюз затяга сигурността на личните карти с цел намаляване на измамите, свързани с използването на фалшива самоличност, съобщиха от Съвета на ЕС.

Приетият днес от Съвета регламент ще гарантира по-голямата сигурност на личните карти на гражданите на ЕС и документите за пребиваване, издавани на тях и на членовете на техните семейства, които не са граждани на Съюза.

Новите правила ще подобрят защитата на документите чрез въвеждане на минималните стандарти както за съдържащата се в тях информация, така и за защитните елементи, общи за всички държави членки, издаващи подобни документи. От държавите членки обаче не се изисква да въвеждат лични карти, ако националното законодателство не предвижда такива.

Стандарти за сигурност

Личните карти ще имат единен формат - този на кредитна карта (ID-1). Те ще съдържат машинно четима зона и ще изпълняват минималните стандарти за сигурност на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). На тях ще има също портретно изображение и два пръстови отпечатъка на притежателя, които ще се съхраняват в цифров формат на безконтактен чип. В очертанията на флага на ЕС ще се посочва кодът на страната членка, издала документа.

Минималният срок на валидност ще бъде 5 години, а максималният - 10. Държавите членки могат да издават лични карти с по-дълъг срок на валидност на хора над 70 г. Ако се издават лични карти на малолетни, те може да бъдат валидни за срок, по-кратък от 5 години.

Поетапно отпадане на старите лични карти

Новите правила ще влязат в сила две години след приемането им. Това означава, че дотогава всички нови документи трябва да отговарят на новите критерии.

По принцип съществуващите лични карти, които не отговарят на изискванията, ще станат невалидни 10 години след датата на прилагане на новите правила или при изтичането на срока им на валидност - в зависимост от това кое от двете настъпи по-рано. Личните карти, издадени на граждани на възраст над 70 г., остават валидни до изтичането им при условие, че отговарят на определените минимални стандарти за сигурност и имат машинно четима зона.

Най-слабо защитените карти, които не отговарят на минималните стандарти за сигурност или нямат машинно четима зона, ще изгубят валидността си в рамките на пет години.

Гаранции за защита на данните

Националните органи ще трябва да гарантират сигурността на безконтактния чип и на данните, които се съхраняват върху него. Целта е те да не могат да бъдат засегнати от хакерска атака или неразрешен достъп.

Документи за пребиваване

Правилата уточняват и минималната информация, която трябва да се съдържа в документите за пребиваване, издавани на граждани на ЕС, и хармонизират формата и други спецификации на картите за пребиваване, издавани на членовете на семейства на граждани на ЕС, които не са граждани на Съюза.