България трябва да подобри събирането на данъците върху горивата и труда.

Това е една от препоръките към страната ни от Съвета на ЕС. Той прие днес своите препоръки и становища за 2019 г. по отношение на икономическите и фискалните политики и политиките по заетостта на държавите членки. Това стана на Съвета на министрите на икономиката и финансите (ЕКОФИН).

 
Препоръките към България са следните:

1. Да подобри събирането на данъците чрез целеви мерки в области като данъците върху горивата и труда. Да модернизира корпоративното управление на държавните предприятия чрез приемането и привеждането в действие на бъдещото законодателство.

 2. Да гарантира стабилността на банковия сектор чрез засилване на надзора, насърчаване на адекватната оценка на активите, включително банковите обезпечения, и насърчаване на функциониращ вторичен пазар за необслужваните заеми. Да гарантира ефективен надзор и прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари. Да укрепи небанковия финансов сектор чрез ефективно прилагане на основан на риска надзор, изпълнение на приетите наскоро насоки за оценка и осъществяване на надзор на групово равнище. Да изпълни предстоящата пътна карта за справяне с установените пропуски в нормативната уредба за обявяване в несъстоятелност. Да насърчава стабилността на сектора на автомобилното застраховане чрез преодоляване на пазарните предизвикателства и оставащите структурни слабости.

3. Да насочи свързаната с инвестициите икономическа политика към научните изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като отчита регионалните различия и подобрява бизнес средата.

4. Да подобри пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения. Да повиши качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и обучението, по-специално за ромите и другите групи в неравностойно положение. Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги и услуги по заетостта и по-ефективно подпомагане на минималните доходи. Да подобри достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и справяне с недостига на медицински специалисти.

 
Целта на препоръките е да се насърчат държавите членки да повишават своя потенциал за растеж чрез модернизиране на икономиките си и по-нататъшно укрепване на своята устойчивост.

Въпреки несигурността и не толкова благоприятните условия в световен мащаб, равнището на безработицата е рекордно ниско, а прогнозите за 2020 г. са икономиките на всички държави членки да отбележат ръст. В този контекст специфичните за всяка държава препоръки са съсредоточени върху провеждането на ефективни структурни реформи, стимулирането на инвестиционните стратегии и насърчаването на отговорни фискални политики.