Лозан Панов предложи днес да се изслуша във ВСС главният съдебен инспектор Теодора Точкова във връзка със скандала NE SE CHISTIII. Файл, озаглавен по този любопитен начин, изтече от Инспектората и съдържаше ЕГН на Мирослава Тодорова - отявлена "любимка" на главния прокурор, предлагана лично от него за наказание, и съдия с активна гражданска позиция.

Нещо повече - във файла само на Тодорова (сред около 4000 магистрати) се съдържа не само нейният, но също на съпруга й и на сина й ЕГН.

Точкова обаче не дойде днес, а прати писмена позиция в съвета.

След първоначалното избухване на скандала и едно кратко съобщение от ИВСС днешната позиция е много обширна (виж пълния текст по-долу). В нея общо взето обаче се повтаря вече заявеното от Точкова: че става въпрос за технически пропуск, личните данни се чистят ръчно, а експерт - лице с икономическо образование (на това се акцентира няколко пъти), е пропуснало да ги прочисти и ги е пуснало като окончателен работния файл. След края на проверките срещу въпросното лице ще бъде ангажирана дисциплинарна отговорност.

"От това, което е публикувано, и това, което е изпратено към нас, поне за мен не става ясно как се е случло точно това - каза днес Панов на влизане в съвета. - И то към конкретния магистрат Мирослава Тодорова.

Дали има тенденцозност е също въпрос. И няма как да не се свърже със събития, засягащи този магистрат, това последно, което стана с името на този магистрат - как точно на него се случва?!" (Тодорова е обект на непркъснати проверки не само от този ВСС, дори бе уволнена, но ВАС отмени уволнението, а за последно съветът намали оценката й на атестацията ден преди случая с изтичането на личните й данни, б.а.)

Панов попита защо, щом като е установено, че се е объркал въпросният "служител с икономическо образование", никой не е взел мерки.

"Ако действително тази информация и файлът е излязъл по този начин, значи някой е видял, че това се е случило. Защо няма реакция след това? Защо тази информация не е заличена?

Така че има много  въпроси - писмото, получено от главния инспектор, не дава никакви отговори", смята Панов.

Той каза, че, освен че ще продължи да настоява да бъде изслушан главният съдебен инспектор Точкова, може да се изслуша и самата Мирослава Тодорова.

"Ако няма реакция сега, рискът е за съдии, за магистрати - това може да се случи и следващата година! Този въпрос е много важен и не трябва да се неглижира."

Панов напомни, че става въпрос за наказателна съдийка, която гледа чувствителна материя дела, и че във файла с име NE SE CHISTIII ги има 3-те имена дори на малолетния й син.

Той отговори на въпрос на Клуб Z: звучи ли му това NE SE CHISTIII като добре познатите вече "да се удари" и "да се опраска".

"Въпросът е изключително важен! Съдържа се елемент на тенденциозност: как точно на този магистрат, който преди време беше проверяван?

Как точно този магистрат, който не получи един ден преди това адекватно оценяване на труда си?

Как точно този магистрат, който е обект на множество проверки - не само от този ВСС...

Да припомня, че това е един магистрат с изявена позиция. Който нееднократно е ставал обект на нападки от страна на главния прокурор - включително тази проверка, която беше извършена от Инспектората и която впоследствие градира върху цялата дейност на този магистрат в Софийския районен съд.

Пак повтарям - ако това е забелязан проблем и ако той е маркиран  - независимо от това дали е служител с икономическо или друго образование, той е забелязал този проблем, защо обаче не се е направила следващата стъпка - заличаване на данните?"

Бе му зададен и въпрос - ще гласува ли за Иван Гешев за главен прокурор. На което Панов отговори така: процедурата продължва, ще се види неговата концепция, ще се види има ли други кандидати и чак тогава ще се чуе личното му мнение.

Ето и цялата позиция на Теодора Точкова, пратена до медиите днес преди заседанието на Съдийската колегия на ВСС:

СТАНОВИЩЕ

на Теодора Точкова, главен инспектор на ИВСС

С оглед изясняването на обстоятелствата по случая с незаличени данни в декларацията на съдия Мирослава Тодорова, с настоящото изразявам позицията си като главен инспектор на ИВСС.

С публикуването на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ на съдия Тодорова с незаличени лични данни в електронния публичен регистър по чл. 175г, ал. 1 т. 1 ЗСВ, достъпен чрез интернет страницата на Инспектората, е допуснат пропуск, като вместо окончателния вариант на декларацията е публикуван работният файл.

Съгласно моя Заповед № З-53/15.06.2017 г. е наредено публикуването на интернет страницата на ИВСС на декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ да се извършва след анонимизиране и заличаване на личните данни в тях и заличаване на данните в случаите по чл. 175б, ал. 7 ЗСВ, съгласно Закона за защита на личните данни и становище на Комисията за защита на личните данни с рег. № П-9019/2014 г.

Анонимизирането и заличаването на личните данни и предоставянето на декларациите за публикуване е разпоредено да се извършва от експертите с икономическо образование в ИВСС съобразно разпределените им за проверка декларации.

Със същата заповед е разпоредено в срок до 14 дни преди изтичането на срока по чл. 175в, ал. 4 ЗСВ експертите да предоставят декларациите за публикуване на началника на отдел „Компютърно-информационна сигурност“ на ИВСС в електронен вид (архивен файл на заличените декларации, подписани с квалифициран електронен подпис на съответния експерт с икономическо образование), чрез нарочно създадени вътрешни електронни папки. Не по-късно от изтичането на срока по чл. 175в, ал. 4 ЗСВ началникът на отдел „Компютърно-информационна сигурност“ на ИВСС е длъжен да осигури публикуването им на интернет страницата на ИВСС съгласно цитираната заповед.

В конкретния случай експертът с икономическо образование, на когото е била разпределена за проверка ежегодната декларация на съдия Тодорова, е предал на системния администратор за публикуване работния файл на същата, като част от подписан с квалифициран електронен подпис архивен файл, съдържащ всички декларации със заличени лични данни, разпределени му за проверка и подлежащи на публикуване в срок до 15.07.2019 г. Това, че файлът с декларацията на съдия Тодорова е бил в работен вариант, личи от наименованието му – „не се чисти“, указващо наличие на технически проблем, т.е. експертът не може да изчисти (заличи) личните данни. Препратката „не се чисти“ би следвало да е към системния администратор, който на базата на техническите си умения да извърши нужното изчистване (заличаване).

Видно от споменатата заповед, с която е уреден механизмът за публикуване на декларациите, експертите с икономическо образование са длъжни, преди да предадат декларациите за публикуване, да заличат съдържащите се в тях лични данни, т. е. да ги „изчистят“.

На практика заличаването на личните данни се извършва ръчно от експерта с икономическо образование, който, след като изчисти файла на декларацията от личните данни, го записва в окончателен (заличен) вид. След като изчисти съдържанието и запише всички декларации, подлежащи на публикуване и разпределени му за проверка, ги запазва в архивен файл, който подписва с персоналния си квалифициран електронен подпис. Експертът поставя подписания архивен файл в създадената за целта мрежова директория, до която имат достъп само той и началникът на отдел „Компютърно-информационна сигурност“.

Поради това, че декларациите се попълват от магистратите на различни версии на програмния продукт "Майкрософт ексел", запазват се с маркирани различни опции за съхранение, както и поради това, че се записват с използването на различни програмни средства и на различни видове носители, някои от предадените в ИВСС файлове на декларации могат да бъдат отворени и прочетени, но не могат да бъдат редактирани по стандартен начин, а именно без използване на допълнителни настройки в програмния продукт. Такива файлове обикновено се отварят в „Защитен изглед“ или се отварят в режим „Маркиран като завършен“, което не позволява редактиране, а оттам и ръчното заличаване на данни. Когато експерт с икономическо образование срещне проблем с обработката на поверените му за работа файлове, той се обръща за помощ към системния администратор, който чрез допълнителни настройки в програмата изчиства съответните лични данни. Така предадените изчистени файлове се подават на системния администратор за подготовка за публикуване в интернет, като всеки файл се преобразува от "Майкрософт ексел" в преносим формат на документи – pdf.

Видно от хронологията на действията, свързани с техническите проблеми, които възникват при заличаването на данните в декларациите, се обяснява отметката, която е използвал и експертът при наименоването на файла с декларацията на съдия Тодорова („не се чисти“). Т. е. в случая няма тенденциозно отношение към съдия Тодорова, каквито опити за тълкуване се тиражират в медийното пространство, а е използван изразът, за да се сигнализира за несправяне с технически проблем. Полученият от съдия Тодорова файл, съдържащ декларацията й, се е отварял в режим „Маркиран като завършен“ в програмния продукт Excel.

Независимо че експертът не се е справил технически със заличаването на личните данни в режим „Маркиран като завършен“ от декларацията на съдия Мирослава Тодорова, той я е предал за публикуване в незавършен вид.

Разбирам безпокойството на съдия Тодорова, но категорично заявявам, че станалото е случайно събитие и изключение в дейността на Инспектората. Въпреки това поднасям извиненията си.

След получаването на сигнала за публикуваната декларация с незаличени лични данни са предприети незабавно необходимите технически и организационни мерки за отстраняване на допуснатото нарушение, изразяващи се в премахване на връзката към декларацията на съдия Тодорова и самата декларация от интернет сървъра, след което е преустановен и достъпът до самия сървър. Едновременно с тези действия е разпоредена и проверка по случая. Предприети са и действия по уведомяване на Комисията за защита на личните данни по чл. 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. Уведомена е и съдия Мирослава Тодорова.

След приключване на проверката ще бъдат предприети съответните законови действия за недопускане подобни пропуски в бъдеще, включително и чрез ангажиране на дисциплинарната отговорност на виновните лица.
 

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

ТЕОДОРА ТОЧКОВA