Article_top

Нова инструкция ще даде достъп на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) до информационните масиви на Министерството на образованието и науката, става ясно от публикувания проект на документа в сайта за обществено обсъждане на нормативни актове, поддържан от правителството.

Нуждата от такъв бърз достъп - чиято крайна цел очевидно е да се заобиколят съдебните и др. досадни "подробности" - се извежда на основание чл. 30 ал. 3 от Закона за ДАНС. Той гласи, че - "министерствата и ведомствата предоставят достъп до информационните си фондове на агенцията по ред, определен със съвместна инструкция..." Т.е. - нуждата от инструкция се самообосновава със себе си.

Какво четем вътре?

Още чл. 1 на проектоинструкцията постановява, че достъпът до всички данни на всички учащи и студенти ще се дава "с цел осъществяване на възложените със закон дейности на ДАНС".

Поглед в Закона за ДАНС сочи, че тези дейности са толкова богати и многообразни (оперативно-издирвателна, информационна, контролна, дейност по получаване на резервационни данни на пътниците), и те са обосновани с толкова възможни мотиви - включително например "деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни системи" или "опасност за екологичната сигурност", че по-голямо чудо би било да не намерят повод за интервенция.

МОН ще оказва "експертна и техническа помощ при осигуряване на достъпа".

И още...

- Министерство на образованието и науката осигурява достъп за справочна дейност в автоматизираните си информационни фондове от автоматизирани работни места (АРМ) на ДАНС, както следва:

1. регистър за документите за завършено основно образование, средно образование и/или степен на професионална квалификация;

2. регистър за завършилите студенти и докторанти;

3. регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления;

4. национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/;

5. информация за движение на децата и учениците.

(2) Достъпът до информационните фондове на МОН се предоставя на ДАНС с цел извършване на справочна дейност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Типично по полицейски, от образователното ведомство ще трябва да осигурят "служители за връзка" и контактна точка с контраразузнаването.

Чрез VPN защитена връзка достъпът до информационните фондове на МОН ще се осъщствява директно от автоматизирани работни места в ДАНС. А агенцията се задължава само да има списък на оторизираните служители, а действията им ще се записват в "бази данни"...

Аргументите на вносителите, които четем, са само 6 съвсем кратки абзаца и общо взето препредават съдържанието на новата инструкция. Срокът за обдсъждане е до 9 септември.

Още първите коментари под проекта са показателни:

"Има ли право министърът на образованието и науката да откаже на писменоТО искане от председателя на ДАНС?...

... От написаното не се разбира дали министърът на образованието и науката е длъжен да информира обществеността, какво писмено разрешение е дал след искане от председателя на ДАНС до министъра на образованието и науката...

Къде и как може гражданинът да се информира до кои видове информационни фондове има ДАНС неограничен достъп към определена дата?...

... Мотивите са меко казано смешни и по никакъв начин не агрументират нуждата на ДАНС да знае кой, кога и къде се образова. Трудно е да повярвам, че следенето на деца в забавачницата и в отделенията е практически важно за националната сигурност.  По-скоро е удобен начин да се преследват и цакат  политически противници и други неудобни чрез ровене в миналото им и/или децата им."

 

Ето и пълния текст на инструкцията:

"ИНСТРУКЦИЯ  ЗА ДОСТЪПА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ ДО  ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (1) С тази инструкция се регламентира достъпът на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) до информационните фондове на Министерството на образованието и науката (МОН). (2) Достъпът по ал. 1 се извършва с цел осъществяване на възложените със закон дейности на ДАНС.

Чл. 2. (1) Общото ръководство и контрол по осигуряване на достъп на ДАНС до информационни фондове на МОН се осъществяват от министъра на образованието и науката и председателя на ДАНС.

(2) Държавна агенция „Национална сигурност“ и МОН си оказват експертна и техническа помощ при осигуряване на достъпа до информационни фондове на МОН.

Чл. 3. Ползването на информация от информационни фондове на МОН от ДАНС се извършва при спазване на действащото в страната законодателство и вътрешноведомствените актове на МОН и ДАНС. 
 
РАЗДЕЛ ІІ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ 
 
Чл. 4. (1) Министерство на образованието и науката осигурява достъп за справочна дейност в автоматизираните си информационни фондове от автоматизирани работни места (АРМ) на ДАНС, както следва:

1. регистър за документите за завършено основно образование, средно образование и/или степен на професионална квалификация;

2. регистър за завършилите студенти и докторанти;

3. регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления;

4. национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/;

5. информация за движение на децата и учениците.

(2) Достъпът до информационните фондове на МОН се предоставя на ДАНС с цел извършване на справочна дейност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

(3) За координиране на дейностите по осигуряване на достъпа на ДАНС до информационните фондове на МОН се създават точки за контакт, които са специализирана дирекция „Сигурност“ на ДАНС (СДСДАНС) и дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в МОН с определени служители за връзка.

(4) Достъпът до информационните фондове на МОН се осъществява чрез виртуална частна мрежа (VPN защитена връзка).

Чл. 5. При създаване на нови информационни фондове в МОН, достъп до новосъздадения информационен фонд се осигурява от МОН след писмено искане от председателя на ДАНС до министъра на образованието и науката.

Чл. 6. (1) Справочната дейност от служители на ДАНС в информационните фондове на МОН се осъществява от АРМ, разположени в помещенията на ДАНС, при спазване на утвърдените от МОН правила за всеки информационен фонд на МОН.

(2) Техническите правила за осъществяване на справочна дейност по ал. 1 се определят от съвместна заповед на министъра на образованието и науката и председателя на ДАНС.

(3) Автоматизираните работни места по ал. 1 се администрират от специално определени системни администратори на ДАНС.

(4) Автоматизираните работни места по ал. 1 се използват в ДАНС единствено за целите на справочната дейност, предмет на тази инструкция и не могат да се използват за достъп до Интернет или други мрежи.

Чл. 7. (1) Правата за достъп до данните за справочна дейност до информационните фондове на МОН за потребители на ДАНС се предоставят от служители, определени от министъра на образованието и науката, след получаване на писмено искане, подписано от директора на СДСДАНС. Служителите на ДАНС, които ще извършват справочна дейност в информационните фондове на МОН, се определят със заповед на председателя на ДАНС.      

(2) Искането по ал. 1 съдържа логически идентификатор на конкретния служител на ДАНС.  

(3) Държавна агенция „Национална сигурност“ и МОН поддържат списък на потребителите по ал. 1.  

(4) При промяна на обстоятелствата по ал. 1 директорът на СДСДАНС уведомява за това министъра на образованието и науката в срок от 5 работни  дни от настъпването на промяната.

(5) Проверките на извършена справочна дейност в информационните фондове на МОН се извършват от дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ на МОН по искане на СДСДАНС.

Чл. 8. Разходите за необходимите хардуер, системен софтуер и комуникационно оборудване за извършване на справочна дейност от служители на ДАНС в информационните фондове на МОН  са за сметка на ДАНС. 

Чл. 9. Действията на служителите на ДАНС, извършващи справочна дейност от АРМ в информационните фондове на МОН, се записват и съхраняват в бази данни, част от тези информационни фондове.  
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 30, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.  §. 2. Настоящата инструкция влиза в сила от деня на обнародването й.  
 
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА: КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ“ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“:   ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ" 
 
 

 

 
Снимка БГНЕС

Нова инструкция ще даде достъп на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) до информационните масиви на Министерството на образованието и науката, става ясно от публикувания проект на документа в сайта за обществено обсъждане на нормативни актове, поддържан от правителството.

Нуждата от такъв бърз достъп - чиято крайна цел очевидно е да се заобиколят съдебните и др. досадни "подробности" - се извежда на основание чл. 30 ал. 3 от Закона за ДАНС. Той гласи, че - "министерствата и ведомствата предоставят достъп до информационните си фондове на агенцията по ред, определен със съвместна инструкция..." Т.е. - нуждата от инструкция се самообосновава със себе си.

Какво четем вътре?

Още чл. 1 на проектоинструкцията постановява, че достъпът до всички данни на всички учащи и студенти ще се дава "с цел осъществяване на възложените със закон дейности на ДАНС".

Поглед в Закона за ДАНС сочи, че тези дейности са толкова богати и многообразни (оперативно-издирвателна, информационна, контролна, дейност по получаване на резервационни данни на пътниците), и те са обосновани с толкова възможни мотиви - включително например "деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни системи" или "опасност за екологичната сигурност", че по-голямо чудо би било да не намерят повод за интервенция.

МОН ще оказва "експертна и техническа помощ при осигуряване на достъпа".

И още...

- Министерство на образованието и науката осигурява достъп за справочна дейност в автоматизираните си информационни фондове от автоматизирани работни места (АРМ) на ДАНС, както следва:

1. регистър за документите за завършено основно образование, средно образование и/или степен на професионална квалификация;

2. регистър за завършилите студенти и докторанти;

3. регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления;

4. национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/;

5. информация за движение на децата и учениците.

(2) Достъпът до информационните фондове на МОН се предоставя на ДАНС с цел извършване на справочна дейност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Типично по полицейски, от образователното ведомство ще трябва да осигурят "служители за връзка" и контактна точка с контраразузнаването.

Чрез VPN защитена връзка достъпът до информационните фондове на МОН ще се осъщствява директно от автоматизирани работни места в ДАНС. А агенцията се задължава само да има списък на оторизираните служители, а действията им ще се записват в "бази данни"...

Аргументите на вносителите, които четем, са само 6 съвсем кратки абзаца и общо взето препредават съдържанието на новата инструкция. Срокът за обдсъждане е до 9 септември.

Още първите коментари под проекта са показателни:

"Има ли право министърът на образованието и науката да откаже на писменоТО искане от председателя на ДАНС?...

... От написаното не се разбира дали министърът на образованието и науката е длъжен да информира обществеността, какво писмено разрешение е дал след искане от председателя на ДАНС до министъра на образованието и науката...

Къде и как може гражданинът да се информира до кои видове информационни фондове има ДАНС неограничен достъп към определена дата?...

... Мотивите са меко казано смешни и по никакъв начин не агрументират нуждата на ДАНС да знае кой, кога и къде се образова. Трудно е да повярвам, че следенето на деца в забавачницата и в отделенията е практически важно за националната сигурност.  По-скоро е удобен начин да се преследват и цакат  политически противници и други неудобни чрез ровене в миналото им и/или децата им."

 

Ето и пълния текст на инструкцията:

"ИНСТРУКЦИЯ  ЗА ДОСТЪПА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ ДО  ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (1) С тази инструкция се регламентира достъпът на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) до информационните фондове на Министерството на образованието и науката (МОН). (2) Достъпът по ал. 1 се извършва с цел осъществяване на възложените със закон дейности на ДАНС.

Чл. 2. (1) Общото ръководство и контрол по осигуряване на достъп на ДАНС до информационни фондове на МОН се осъществяват от министъра на образованието и науката и председателя на ДАНС.

(2) Държавна агенция „Национална сигурност“ и МОН си оказват експертна и техническа помощ при осигуряване на достъпа до информационни фондове на МОН.

Чл. 3. Ползването на информация от информационни фондове на МОН от ДАНС се извършва при спазване на действащото в страната законодателство и вътрешноведомствените актове на МОН и ДАНС. 
 
РАЗДЕЛ ІІ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ 
 
Чл. 4. (1) Министерство на образованието и науката осигурява достъп за справочна дейност в автоматизираните си информационни фондове от автоматизирани работни места (АРМ) на ДАНС, както следва:

1. регистър за документите за завършено основно образование, средно образование и/или степен на професионална квалификация;

2. регистър за завършилите студенти и докторанти;

3. регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления;

4. национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/;

5. информация за движение на децата и учениците.

(2) Достъпът до информационните фондове на МОН се предоставя на ДАНС с цел извършване на справочна дейност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

(3) За координиране на дейностите по осигуряване на достъпа на ДАНС до информационните фондове на МОН се създават точки за контакт, които са специализирана дирекция „Сигурност“ на ДАНС (СДСДАНС) и дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в МОН с определени служители за връзка.

(4) Достъпът до информационните фондове на МОН се осъществява чрез виртуална частна мрежа (VPN защитена връзка).

Чл. 5. При създаване на нови информационни фондове в МОН, достъп до новосъздадения информационен фонд се осигурява от МОН след писмено искане от председателя на ДАНС до министъра на образованието и науката.

Чл. 6. (1) Справочната дейност от служители на ДАНС в информационните фондове на МОН се осъществява от АРМ, разположени в помещенията на ДАНС, при спазване на утвърдените от МОН правила за всеки информационен фонд на МОН.

(2) Техническите правила за осъществяване на справочна дейност по ал. 1 се определят от съвместна заповед на министъра на образованието и науката и председателя на ДАНС.

(3) Автоматизираните работни места по ал. 1 се администрират от специално определени системни администратори на ДАНС.

(4) Автоматизираните работни места по ал. 1 се използват в ДАНС единствено за целите на справочната дейност, предмет на тази инструкция и не могат да се използват за достъп до Интернет или други мрежи.

Чл. 7. (1) Правата за достъп до данните за справочна дейност до информационните фондове на МОН за потребители на ДАНС се предоставят от служители, определени от министъра на образованието и науката, след получаване на писмено искане, подписано от директора на СДСДАНС. Служителите на ДАНС, които ще извършват справочна дейност в информационните фондове на МОН, се определят със заповед на председателя на ДАНС.      

(2) Искането по ал. 1 съдържа логически идентификатор на конкретния служител на ДАНС.  

(3) Държавна агенция „Национална сигурност“ и МОН поддържат списък на потребителите по ал. 1.  

(4) При промяна на обстоятелствата по ал. 1 директорът на СДСДАНС уведомява за това министъра на образованието и науката в срок от 5 работни  дни от настъпването на промяната.

(5) Проверките на извършена справочна дейност в информационните фондове на МОН се извършват от дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ на МОН по искане на СДСДАНС.

Чл. 8. Разходите за необходимите хардуер, системен софтуер и комуникационно оборудване за извършване на справочна дейност от служители на ДАНС в информационните фондове на МОН  са за сметка на ДАНС. 

Чл. 9. Действията на служителите на ДАНС, извършващи справочна дейност от АРМ в информационните фондове на МОН, се записват и съхраняват в бази данни, част от тези информационни фондове.  
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 30, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.  §. 2. Настоящата инструкция влиза в сила от деня на обнародването й.  
 
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА: КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ“ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“:   ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ" 
 
 

 

Коментари

Not-Independent Observer's picture
Not-Independent...
Not-independent-observer

Прекрасния нов свят

Другарки и другари, както вече сте разбрали недоволство и обструкции можете да направите в портала за обществени консултации.
Като се замислите Държавна сигурност са пропуснали да самозапишат в проекта, че могат да следят децата в детските гради и яслите-важно е да се знае от Държавна сигурност кое дете в коя група е и още от 3 годишна възраст с какви играчки обича да си играе, в яслените групи следва също да бъде извършван надлежен контрол от службите-кой на колко месеца пролазил и проходил следва да бъде надлежно документирано от службите. Също така децата могат и да ги следят, още по времето докато жената е бременна(спомнете си за антиутопията "Прекрасния нов свят"). Всъщност държавна сигурност може да проявят интерес, и да проследяват още и етапът на зачеването -с камери в телеекрани(като в 1984г), за да не изпуснат някоя подробност, важна за националната сигурност.
Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
Чл. 30.
(3) Министерствата и ведомствата предоставят достъп до информационните си фондове на агенцията по ред, определен със СЪВМЕСТНА инструкция на председателя на агенцията и съответния министър или ръководител на ведомство.

Относно въпроса "Има ли право министърът на образованието и науката да откаже на писменоТО искане от председателя на ДАНС?...
отговора май е "има право да откаже"

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?