От 1 юли 2020 година пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 година включително, се увеличават с 6,7 на сто. Т.нар. майчински няма да увеличават. Увеличават се обаче минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, както и този за земеделските стопани и тютюнопроизводителите. Запазва се обезщетението за безработица.

От същата дата минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 219,43 лв. на 234,13 лв. (увеличение с 6,7%).

Това е заложено в проекта на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 година, съобщава БТА, позовавайки се на социалните партньори.

От 1 юли 2020 година социалната пенсия за старост се увеличава от 132,74 лв. на 141,63 лв. - пак с 6,7 на сто. Таванът на пенсиите остава 1200 лева.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни, и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст - 380 лева. Запазва се и режимът за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност.

Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2020 година се предвижда да достигне 412,28 лева, като номиналното нарастване е 8 на сто при очакван среден размер за 2019 година - 381,74 лева (в Закона за бюджета на ДОО за 2019 година е заложено - 386,27 лв.)

Очаква се положителен реален ръст на пенсиите от 5,8 на сто през 2020 година при прогнозирана стойност на средногодишната хармонизирана инфлация за 2020 година от 2,1 на сто.

Средният брой на пенсионерите за 2020 година се очаква да намалее до около 2,137 млн. души, като по-ниският брой на пенсионерите се обуславя от промените в изискванията за придобиване право на пенсия според КCO.

Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" от 2019 година, запазват се и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените.

За 2020 година не са договорени минимални осигурителни доходи. Без налагане на административно увеличение на МОД и при планирано увеличение на минималната работна заплата с 8,9 на сто, средното увеличение на минималния осигурителен доход през 2020 година е около 5,4 на сто.

Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 560 лв. на 610 лева, увеличава се и минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - от 400 лева на 610 лева. Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени на 3000 лева.

За 2020 година не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Общият размер на разходите за пенсии, краткосрочни обезщетения, службите по социално осигуряване и предоставените трансфери за 2020 година е 12,5 милиарда лева. Планираните разходи за пенсии за 2020 година са 10,576 млрд. лева. Разходът за пенсии през 2020 година се очаква да бъде около 8,3 на сто от прогнозния БВП за същата година.

Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на достигнатото през 2019 година ниво от 1,2 на сто.

Минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица се запазват, съответно - 9 лева и 74,29 лв. Запазва се еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 540 лева. Определя се максимален размер на гарантираните вземания - 1 525 лева.