През 2018 година в риск от бедност или социално изключване (AROPE) в България са били 33,7 деца, сочи изследване на Евростат. Румъния е единствената страна в ЕС, която може да се "похвали" с по-високи показатели - 38,1 процента.

Средно за ЕС цели 23,4 процента от децата, 22,1 процента от хората на възраст между 18 и 64 години и 18,4 процента от най-възрастните (от 65 години нагоре) са застрашени.

В изследването са изброени и рисковите фактори:

- Типът домакинство - самотните родители с деца (42,8 процента), самотни лица (31,7 процента) и двама възрастни с три или повече деца (27,6 процента).

- Парична бедност - 73,4 процента от населението на възраст от 0 до 59-годишна възраст, което живее в домакинства с деца и с много ниска интензивност на труда, е изложена на риск от бедност.

- Равнище на образованост: 51,5 процента от децата, чиито родители са слабо образовани са в риск от бедност в сравнение със 7,4 процента, когато родителите са високообразовани.

- Мигрантски произход: децата от мигрантски произход са в по-голям риск от бедност в сравнение с децата, чиито родители са местни (33,7 срещу 16,2 процента). 

В близо половината от страните членки на ЕС децата са най-голямата възрастовата група, застрашена от бедност и социално изключване. Делът им е най-нисък в Словения (13,1 процента) и Чехия (13,2 процента).