Article_top

Страните членки на ЕС ще разполагат с финансова подкрепа до общо 100 милиарда евро.

Това ще стане в рамките на новия инструмент за временна подкрепа с цел намаляване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства, известен като SURE. Създаването му бе обявено вчера от председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен.

Тя представи механизма днес.

Целта му е запазването на работните места и защита на работниците, засегнати от пандемията от коронавируса. Той ще гарантира финансова помощ под формата на изгодни заеми, предоставени от ЕС на страните членки. Общата сума ще бъде до 100 милиарда евро.

Тези заеми ще помогнат на държавите да покрият разходите, свързани със създаването или удължаването на срока на действие на националните схеми за краткосрочна заетост, както и на други мерки за самиосогуряващите се като отговор на заразата.

Урсула фон дер Лайен също така представи днес Инструмента за спешна подкрепа (ИСП) и Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса + (ИИОК+).

Схемите за краткосрочна заетост

Това са програми, които при определени обстоятелства позволяват на фирмите, изпитващи икономически затруднения, временно да намалят изработените часове от техните служители, за които е осигурено обществено подпомагане на доходите за часовете, в които не са работили. Подобни схеми се прилагат за заместване на доходите за самоосигуряващите се.

SURE ще осигури допълнителна подкрепа от ЕС за финансирането на схемите зда краткосрочна заетост на страните членки и на други подобни предприети от тях мерки за запазване на работните места.

Всички държави са въвели някаква форма на такива схеми.

Защо ЕК подкрепя тези схеми?

Чрез избягване на излишно разточителство схемите могат да предотвратят временния шок, който би бил причинен от по-сурови и по-продължителни отрицателни последици върху икономиката и пазара на труда в държавите от ЕС. Това помага за поддържането на равнището на семейните дохози и запазването на производителния капацитет и човешкия капитал в предприятията и в икономиката изобщо.

Колко пари ще бъдат необходими за целия ЕС и за една отделна страна?

За страните ще бъдат осигурени до 100 милиарда евро финансова помощ. Няма предварително разпределени суми за държавите.

Как Комисията ще осигури и ще гарантира финансирането на SURE?

Финансовата помощ ще бъде под формата на заеми за страните членки, които поискат помощ.

За финансирането на тези заеми ЕК ще взема заеми от финансовите пазари. След това ще ги дава на страните членки при изгодни условия. А държавите ще бъдат облагодетелствани от високия кредитен рейтинг на ЕС и ниските лихви.

Заемите ще бъдат подкрепени от доброволни гаранции от страните членки. Механимът ще започне да функционира веднага щом държавите се ангажират с тези гаранции.

Как ще бъдат определени условията за всеки отделен заем?

Заемите трябва да бъдат използвани от страните за финансиране на схемите за краткосрочна заетост за служителите или подобни мерки за самоиосигуряващите се.

След като една страна членка подаде молба за финансова помощ, ЕК трябва да  се консултира с нея, за да удостовери колко е нараснал размерът на държавните разходи, пряко свързани със създаването или удължаването на срока на действие на схемите за краткосрочна заетост и подобните мерки за самоосигуряващите се.

Въз основа на консултацията ЕК ще представи пред Съвета на ЕС предложение за решение за предоставяне на финансова помощ.

Веднага щом бъде одобрена, помощта ще придобие формата на заем от ЕС за поискалата я страна членка.

Следващи стъпки

Предложението на Комисията трябва да бъде бързо одобрено от Съвета. Новият инструмент ще бъде временен. Неговият срок и обхватът му на действие са ограничени до борбата с последиците от пандемията от коронавируса.

Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса + (ИИОК+)

Тя допълва мерките от първия пакет в рамките на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса (ИИОК).

Сега се допълва първият, като се въвежда извънредна гъвкавост, която да даде възможност за пълно мобилизиране на цялото неизползвано подпомагане от европейските структурни и инвестиционни фондове. Тя ще бъде осигурена чрез възможности за прехвърляне на средства между трите фонда на политиката на сближаване - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд. Ще има също така възможност за прехвърляне на средства между различните категории региони, както и гъвкавост по отношение на тематичната концентрация.

За финансовата 2020-2021 г. държавите членки ще могат да се възползват от пълно финансиране от ЕС за мерки, свързани с кризата.

ИИОК+ ще предостави подкрепа на най-нуждаещите се чрез промяна на правилата за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD). Ще може например да се доставят продоволствена помощ и основно материално подпомагане чрез електронни ваучери, както и да се предоставят предпазни средства, като по този начин ще се намали рискът от заразяване.

Измененията на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) ще позволят по-гъвкаво преразпределяне на финансовите ресурси в рамките на оперативните програми във всяка страна членка. Ще бъде предоставено и подпомагане при временно преустановяване на риболовни дейности и при спиране на производството и допълнителни разходи за производителите на аквакултури, както и за организациите на производители за съхранение на продукти от риболов и аквакултури.

Улесняване на инвестициите, финансирани от ЕС

ИИОК+ позволява да бъде мобилизирано цялото неизползвано подпомагане от фондовете на политиката на сближаване.  Част от предложените от ЕК мерки в тази сфера са следните:

• За финансовата 2020-2021 г. страните членки да поискат за програмите по политиката на сближаване да се прилага ставка на съфинансиране от 100%;

• Още по-голяма гъвкавост за прехвърляне на ресурси между фондовете на политиката на сближаване и между различните категории региони;

• Да се освободят държавите ки от задължението да отговарят на изискванията за тематична концентрация, за да могат да се пренасочват ресурси към най-засегнатите от сегашната криза области;

• Да се освободят държавите членки от изискването за изменение на споразуменията за партньорство;

• Да се отложи крайният срок за представяне на годишните доклади за 2019 г.

Има ли ограничения на прехвърлянето на ресурси между различните категории региони?

В момента страните членки могат да прехвърлят между регионите до 3% от разпределените средства. В днешното предложение вече няма ограничение, тъй като отражението на коронавируса не следва обичайната категоризация по линия на политиката на сближаване на по-слабо и по-силно развити региони. Тъй като тази е последната година от програмния период 2014-2020 г., пълната гъвкавост се прилага само за бюджетните кредити за 2020 г.

Прехвърлянията на средства обаче не бива да възпрепятства извършването на съществени инвестиции в региона на произход, нито да затруднява изпълнението на вече избраните операции. Държавите могат да поискат прехвърляне само за свързани с коронавируса операции в контекста на причинената от него криза.

Облекчаване на последиците за най-нуждаещите се лица

Това става чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD). Той подпомага действията на държавите от ЕС по предоставяне на храна и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се. Това включва храна, облекло и други предмети от първа необходимост за лична употреба, напримел. обувки, сапун и шампоан.

Материалното подпомагане трябва да върви ръка за ръка с мерки за социално приобщаване, като например насока и подкрепа за извеждане на хората от бедността. Националните органи могат също така да подкрепят нематериалното подпомагане за най-нуждаещите се лица, за да облекчат формите на крайна бедност, които най-много допринасят за социалното изключване, като например липсата на дом, детската бедност и хранителния недоимък. Националните органи могат или да купуват храната и стоките и да ги предоставят на партньорски организации, или да отпускат финансиране на организациите, така че те сами да могат да извършват закупуването.

Партньорските организации, които купуват храните или стоките, могат да ги разпределят директно или да поискат помощ от други такива организации.

Кризата с коронавируса е свързана с особени рискове за самите най-нуждаещи се лица. Спешно трябва да се предприемат специални мерки, така че тези хора да не станат жертви на болестта. Това означава да бъдат предоставени необходимите предпазни средства на тях и на работниците и доброволците, които доставят помощта, и да се гарантира, че подпомагането от FEAD ще продължи да стига до най-уязвимите лица. Усложненията във връзка с логистиката и човешките ресурси, по-специално поради мерките, свързани с ограниченията и социалното дистанциране, все повече възпрепятстват разпределянето на храна и основно материално подпомагане, както и подпомагането с цел социално приобщаване. Много от доброволците, които са гръбнакът на фонда, вече не могат да бъдат мобилизирани, тъй като нерядко принадлежат към групи с по-висок риск от развиване на тежко заболяване, причинено от коронавируса.

За да се гарантира безопасността както на всички ангажирани с изпълнението на FEAD, така и на най-нуждаещите се лица, са необходими нови методи на доставка, например доставка с помощта на електронни ваучери.

 

Страните членки на ЕС ще разполагат с финансова подкрепа до общо 100 милиарда евро.

Това ще стане в рамките на новия инструмент за временна подкрепа с цел намаляване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства, известен като SURE. Създаването му бе обявено вчера от председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен.

Тя представи механизма днес.

Целта му е запазването на работните места и защита на работниците, засегнати от пандемията от коронавируса. Той ще гарантира финансова помощ под формата на изгодни заеми, предоставени от ЕС на страните членки. Общата сума ще бъде до 100 милиарда евро.

Тези заеми ще помогнат на държавите да покрият разходите, свързани със създаването или удължаването на срока на действие на националните схеми за краткосрочна заетост, както и на други мерки за самиосогуряващите се като отговор на заразата.

Урсула фон дер Лайен също така представи днес Инструмента за спешна подкрепа (ИСП) и Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса + (ИИОК+).

Схемите за краткосрочна заетост

Това са програми, които при определени обстоятелства позволяват на фирмите, изпитващи икономически затруднения, временно да намалят изработените часове от техните служители, за които е осигурено обществено подпомагане на доходите за часовете, в които не са работили. Подобни схеми се прилагат за заместване на доходите за самоосигуряващите се.

SURE ще осигури допълнителна подкрепа от ЕС за финансирането на схемите зда краткосрочна заетост на страните членки и на други подобни предприети от тях мерки за запазване на работните места.

Всички държави са въвели някаква форма на такива схеми.

Защо ЕК подкрепя тези схеми?

Чрез избягване на излишно разточителство схемите могат да предотвратят временния шок, който би бил причинен от по-сурови и по-продължителни отрицателни последици върху икономиката и пазара на труда в държавите от ЕС. Това помага за поддържането на равнището на семейните дохози и запазването на производителния капацитет и човешкия капитал в предприятията и в икономиката изобщо.

Колко пари ще бъдат необходими за целия ЕС и за една отделна страна?

За страните ще бъдат осигурени до 100 милиарда евро финансова помощ. Няма предварително разпределени суми за държавите.

Как Комисията ще осигури и ще гарантира финансирането на SURE?

Финансовата помощ ще бъде под формата на заеми за страните членки, които поискат помощ.

За финансирането на тези заеми ЕК ще взема заеми от финансовите пазари. След това ще ги дава на страните членки при изгодни условия. А държавите ще бъдат облагодетелствани от високия кредитен рейтинг на ЕС и ниските лихви.

Заемите ще бъдат подкрепени от доброволни гаранции от страните членки. Механимът ще започне да функционира веднага щом държавите се ангажират с тези гаранции.

Как ще бъдат определени условията за всеки отделен заем?

Заемите трябва да бъдат използвани от страните за финансиране на схемите за краткосрочна заетост за служителите или подобни мерки за самоиосигуряващите се.

След като една страна членка подаде молба за финансова помощ, ЕК трябва да  се консултира с нея, за да удостовери колко е нараснал размерът на държавните разходи, пряко свързани със създаването или удължаването на срока на действие на схемите за краткосрочна заетост и подобните мерки за самоосигуряващите се.

Въз основа на консултацията ЕК ще представи пред Съвета на ЕС предложение за решение за предоставяне на финансова помощ.

Веднага щом бъде одобрена, помощта ще придобие формата на заем от ЕС за поискалата я страна членка.

Следващи стъпки

Предложението на Комисията трябва да бъде бързо одобрено от Съвета. Новият инструмент ще бъде временен. Неговият срок и обхватът му на действие са ограничени до борбата с последиците от пандемията от коронавируса.

Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса + (ИИОК+)

Тя допълва мерките от първия пакет в рамките на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса (ИИОК).

Сега се допълва първият, като се въвежда извънредна гъвкавост, която да даде възможност за пълно мобилизиране на цялото неизползвано подпомагане от европейските структурни и инвестиционни фондове. Тя ще бъде осигурена чрез възможности за прехвърляне на средства между трите фонда на политиката на сближаване - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд. Ще има също така възможност за прехвърляне на средства между различните категории региони, както и гъвкавост по отношение на тематичната концентрация.

За финансовата 2020-2021 г. държавите членки ще могат да се възползват от пълно финансиране от ЕС за мерки, свързани с кризата.

ИИОК+ ще предостави подкрепа на най-нуждаещите се чрез промяна на правилата за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD). Ще може например да се доставят продоволствена помощ и основно материално подпомагане чрез електронни ваучери, както и да се предоставят предпазни средства, като по този начин ще се намали рискът от заразяване.

Измененията на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) ще позволят по-гъвкаво преразпределяне на финансовите ресурси в рамките на оперативните програми във всяка страна членка. Ще бъде предоставено и подпомагане при временно преустановяване на риболовни дейности и при спиране на производството и допълнителни разходи за производителите на аквакултури, както и за организациите на производители за съхранение на продукти от риболов и аквакултури.

Улесняване на инвестициите, финансирани от ЕС

ИИОК+ позволява да бъде мобилизирано цялото неизползвано подпомагане от фондовете на политиката на сближаване.  Част от предложените от ЕК мерки в тази сфера са следните:

• За финансовата 2020-2021 г. страните членки да поискат за програмите по политиката на сближаване да се прилага ставка на съфинансиране от 100%;

• Още по-голяма гъвкавост за прехвърляне на ресурси между фондовете на политиката на сближаване и между различните категории региони;

• Да се освободят държавите ки от задължението да отговарят на изискванията за тематична концентрация, за да могат да се пренасочват ресурси към най-засегнатите от сегашната криза области;

• Да се освободят държавите членки от изискването за изменение на споразуменията за партньорство;

• Да се отложи крайният срок за представяне на годишните доклади за 2019 г.

Има ли ограничения на прехвърлянето на ресурси между различните категории региони?

В момента страните членки могат да прехвърлят между регионите до 3% от разпределените средства. В днешното предложение вече няма ограничение, тъй като отражението на коронавируса не следва обичайната категоризация по линия на политиката на сближаване на по-слабо и по-силно развити региони. Тъй като тази е последната година от програмния период 2014-2020 г., пълната гъвкавост се прилага само за бюджетните кредити за 2020 г.

Прехвърлянията на средства обаче не бива да възпрепятства извършването на съществени инвестиции в региона на произход, нито да затруднява изпълнението на вече избраните операции. Държавите могат да поискат прехвърляне само за свързани с коронавируса операции в контекста на причинената от него криза.

Облекчаване на последиците за най-нуждаещите се лица

Това става чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD). Той подпомага действията на държавите от ЕС по предоставяне на храна и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се. Това включва храна, облекло и други предмети от първа необходимост за лична употреба, напримел. обувки, сапун и шампоан.

Материалното подпомагане трябва да върви ръка за ръка с мерки за социално приобщаване, като например насока и подкрепа за извеждане на хората от бедността. Националните органи могат също така да подкрепят нематериалното подпомагане за най-нуждаещите се лица, за да облекчат формите на крайна бедност, които най-много допринасят за социалното изключване, като например липсата на дом, детската бедност и хранителния недоимък. Националните органи могат или да купуват храната и стоките и да ги предоставят на партньорски организации, или да отпускат финансиране на организациите, така че те сами да могат да извършват закупуването.

Партньорските организации, които купуват храните или стоките, могат да ги разпределят директно или да поискат помощ от други такива организации.

Кризата с коронавируса е свързана с особени рискове за самите най-нуждаещи се лица. Спешно трябва да се предприемат специални мерки, така че тези хора да не станат жертви на болестта. Това означава да бъдат предоставени необходимите предпазни средства на тях и на работниците и доброволците, които доставят помощта, и да се гарантира, че подпомагането от FEAD ще продължи да стига до най-уязвимите лица. Усложненията във връзка с логистиката и човешките ресурси, по-специално поради мерките, свързани с ограниченията и социалното дистанциране, все повече възпрепятстват разпределянето на храна и основно материално подпомагане, както и подпомагането с цел социално приобщаване. Много от доброволците, които са гръбнакът на фонда, вече не могат да бъдат мобилизирани, тъй като нерядко принадлежат към групи с по-висок риск от развиване на тежко заболяване, причинено от коронавируса.

За да се гарантира безопасността както на всички ангажирани с изпълнението на FEAD, така и на най-нуждаещите се лица, са необходими нови методи на доставка, например доставка с помощта на електронни ваучери.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията