Article_top

Еврокомисията прие днес всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие - да върнем природата в живота си, както и стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система.

Двете стратегии се подсилват взаимно и обединяват природата, земеделските стопани, предприятията и потребителите за съвместна работа с цел конкурентоспособно устойчиво бъдеще. В съответствие с Европейския зелен пакт те предлагат действия и ангажименти на ЕС за спиране на загубата на биологичното разнообразие в Европа и света и трансформиране на продоволствените системи в глобални стандарти за конкурентоспособна устойчивост, опазване на здравето на човека и планетата, както и поминъка на всички участници във веригата за създаване на стойност в областта на храните.

Приетите стратегии поставят гражданите на първо място, като се ангажират да подобрят опазването на сухоземните площи и моретата, да възстановят увредените екосистеми и да заявят водещата позиция на ЕС на международната сцена в опазването на биологичното разнообразие и изграждането на устойчива хранителна верига.

Стратегия за биологичното разнообразие

Тя се спира на основните фактори за загубата на биологично разнообразие като неустойчивото използване на сухоземните площи и моретата, свръхексплоатацията на природните ресурси, замърсяването и инвазивните чужди видове. Стратегията е централен елемент от плана на ЕС за възстановяване, необходим за предотвратяване на бъдещи епидемии и изграждане на устойчивост към тях и осигуряващ незабавни възможности за бизнес и инвестиции. Тя има за цел и да включи биологичното разнообразие като неразделна част от общата стратегия на ЕС за растеж.

Същевременно стратегията предлага набелязване на обвързващи цели за възстановяване на увредените екосистеми и реки, подобряване на състоянието на защитените местообитания и видове в ЕС, връщане на опрашителите в земеделските земи, намаляване на замърсяването, озеленяване на градовете, засилване на биологичното земеделие и други земеделски практики, допринасящи за биологичното разнообразие, и подобряване на състоянието на европейските гори. Тя представя конкретни стъпки за поемане към възстановяването на биологичното разнообразие в Европа до 2030 г. То включва трансформиране на най-малко 30 на сто от европейските сухоземни площи и морета в ефективно управлявани защитени зони и връщане на най-малко 10 процента от земеделските земи към многообразни особености на ландшафта.

Действията, предвидени за опазване, устойчиво използване и възстановяване на природата, ще доведат до икономически ползи за местните общности и ще създадат устойчиви работни места и растеж. За биоразнообразието ще бъде отпуснато финансиране в размер на 20 милиарда евро годишно.

„От фермата до трапезата“

Тази стратегия ще спомогне за прехода към устойчива продоволствена система в ЕС, която да защитава продоволствената сигурност и да гарантира достъп до здравословни храни, добивани от планета в добро състояние. Тя ще намали екологичния и климатичния отпечатък на продоволствената система на ЕС и ще укрепи нейната устойчивост, като опазва здравето на гражданите и гарантира поминъка на икономическите оператори.

Стратегията поставя конкретни цели за трансформиране на продоволствената система на ЕС. Те включват намаляване с 50% на използването на пестициди и риска от тях, намаляване с най-малко 20% на използването на торове, намаляването с 50% на продажбите на антимикробни средства, използвани за отглеждани в стопанства животни и аквакултури, и заделянето на 25% от земеделската земя за биологично земеделие. Тя предлага и мерки, които да гарантират, че най-лесният вариант за гражданите на ЕС ще бъде и най-здравословният.

Европейските земеделски стопани, рибари и производители на аквакултури играят ключова роля в прехода към по-равноправна и устойчива продоволствена система. Те ще бъдат подпомогнати от общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството чрез нови потоци от финансиране и екосхеми.

 

Еврокомисията прие днес всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие - да върнем природата в живота си, както и стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система.

Двете стратегии се подсилват взаимно и обединяват природата, земеделските стопани, предприятията и потребителите за съвместна работа с цел конкурентоспособно устойчиво бъдеще. В съответствие с Европейския зелен пакт те предлагат действия и ангажименти на ЕС за спиране на загубата на биологичното разнообразие в Европа и света и трансформиране на продоволствените системи в глобални стандарти за конкурентоспособна устойчивост, опазване на здравето на човека и планетата, както и поминъка на всички участници във веригата за създаване на стойност в областта на храните.

Приетите стратегии поставят гражданите на първо място, като се ангажират да подобрят опазването на сухоземните площи и моретата, да възстановят увредените екосистеми и да заявят водещата позиция на ЕС на международната сцена в опазването на биологичното разнообразие и изграждането на устойчива хранителна верига.

Стратегия за биологичното разнообразие

Тя се спира на основните фактори за загубата на биологично разнообразие като неустойчивото използване на сухоземните площи и моретата, свръхексплоатацията на природните ресурси, замърсяването и инвазивните чужди видове. Стратегията е централен елемент от плана на ЕС за възстановяване, необходим за предотвратяване на бъдещи епидемии и изграждане на устойчивост към тях и осигуряващ незабавни възможности за бизнес и инвестиции. Тя има за цел и да включи биологичното разнообразие като неразделна част от общата стратегия на ЕС за растеж.

Същевременно стратегията предлага набелязване на обвързващи цели за възстановяване на увредените екосистеми и реки, подобряване на състоянието на защитените местообитания и видове в ЕС, връщане на опрашителите в земеделските земи, намаляване на замърсяването, озеленяване на градовете, засилване на биологичното земеделие и други земеделски практики, допринасящи за биологичното разнообразие, и подобряване на състоянието на европейските гори. Тя представя конкретни стъпки за поемане към възстановяването на биологичното разнообразие в Европа до 2030 г. То включва трансформиране на най-малко 30 на сто от европейските сухоземни площи и морета в ефективно управлявани защитени зони и връщане на най-малко 10 процента от земеделските земи към многообразни особености на ландшафта.

Действията, предвидени за опазване, устойчиво използване и възстановяване на природата, ще доведат до икономически ползи за местните общности и ще създадат устойчиви работни места и растеж. За биоразнообразието ще бъде отпуснато финансиране в размер на 20 милиарда евро годишно.

„От фермата до трапезата“

Тази стратегия ще спомогне за прехода към устойчива продоволствена система в ЕС, която да защитава продоволствената сигурност и да гарантира достъп до здравословни храни, добивани от планета в добро състояние. Тя ще намали екологичния и климатичния отпечатък на продоволствената система на ЕС и ще укрепи нейната устойчивост, като опазва здравето на гражданите и гарантира поминъка на икономическите оператори.

Стратегията поставя конкретни цели за трансформиране на продоволствената система на ЕС. Те включват намаляване с 50% на използването на пестициди и риска от тях, намаляване с най-малко 20% на използването на торове, намаляването с 50% на продажбите на антимикробни средства, използвани за отглеждани в стопанства животни и аквакултури, и заделянето на 25% от земеделската земя за биологично земеделие. Тя предлага и мерки, които да гарантират, че най-лесният вариант за гражданите на ЕС ще бъде и най-здравословният.

Европейските земеделски стопани, рибари и производители на аквакултури играят ключова роля в прехода към по-равноправна и устойчива продоволствена система. Те ще бъдат подпомогнати от общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството чрез нови потоци от финансиране и екосхеми.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Къде ще почивате на официалните празници през септември?