Еврокомисията представи днес стратегията на ЕС за намаляване на емисиите на метан в Европа и останалите части на света.

Метанът е вторият главен виновник за климатичните промени след въглеродния двуокис. Някои от предвидените действия са законодателни.

Метанът е и силен замърсител на въздуха на местно равнище, който причинява сериозни здравни проблеми. Затова справянето с емисиите на метан е от съществено значение за постигането на целите в областта на климата за 2030 г. и на неутралност по отношение на климата към 2050 г. 

Мерките включват законодателни и незаконодателни действия в енергетиката, селското стопанство и сектора на отпадъците, в които по цял свят се генерират близо 95 на сто от метановите емисии, дължащи се на човешката дейност. Комисията ще работи с международните партньори на ЕС и с промишлеността за постигането на намаление на емисиите по протежение на веригите на доставки.

„Със стратегията за метана гарантираме намаляване на емисиите му във всички сектори и особено в селското стопанство, енергетиката и отпадъците. Създаваме и възможности в селските райони да се произвежда биогаз от отпадъци. Сателитните технологии на ЕС ще не позволят да следим отблизо емисиите и така да спомогнем за повишаване на международните стандарти“, заяви изпълнителният зам.-председател на ЕК Франс Тимерманс, който отговаря за Зеления пакт.

Сферата, в която намалението на емисиите може да се постигне най-бързо и при най-малки разходи, е енергетиката, изтъкна ресорният еврокомисар Кадри Симсон.

• Един от приоритетите на стратегията е усъвършенстване на измерването и докладването на метановите емисии. В момента нивото на мониторинга е различно в различните сектори и държави по света. В допълнение към мерките на равнище ЕС за повишаване на стандартите за измерване, проверка и докладване Комисията ще подкрепи създаването на международна обсерватория за емисиите на метан в партньорство с Програмата на ООН за околната среда, Коалицията за климата и чистия въздух и Международната агенция по енергетика. Сателитната програма на ЕС „Коперник“ също ще подобри проследяването и ще спомогне за откриването на свръх големите генератори на емисии и на мащабните течове на метан.

• С цел намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор ще бъде предложено задължение за подобряване на откриването и отстраняването на течове в газовата инфраструктура, като бъде обмислено и предлагането на законодателство за забрана на рутинните практики за изгаряне или изпускане. Еврокомисията ще започне диалог с международните си партньори и ще проучи възможните стандарти, цели и стимули по отношение на вноса на енергия в ЕС и инструментите за прилагането им.

• Комисията ще усъвършенства докладването на емисиите от селското стопанство чрез по-добро събиране на данни и ще популяризира възможностите за намаляване на емисиите с подкрепа по линия на Общата селскостопанска политика. (ОСП) Основният акцент ще бъде върху обмена на добри практики в областта на иновативните технологии за намаляване на метана, храненето на животните и управлението на отглеждането им. Принос ще дадат и целевите научни изследвания в областта на технологиите, природните решения и промяната в хранителния режим. Неподлежащите на рециклиране органични отпадъци и отпадни потоци от бита и селското стопанство могат да бъдат използвани за производството на биогаз, биоматериали и биохимикали. Това производство може да генерира допълнителни приходи в селските райони и същевременно да предотврати появата на емисии на метан. Поради това ще продължат да се осигуряват стимули за събирането на тези отпадъчни продукти.

• В сектора на отпадъците ЕК ще обмисли по-нататъшни действия за подобряване на управлението на сметищния газ, чрез които той да се оползотвори като източник на енергия и същевременно да се намалят емисиите. През 2024 г. Брюксел ще направи преглед на съответното законодателство относно депонирането на отпадъци. Намаляването до минимум на депонирането на биоразградими отпадъци в сметища е от решаващо значение за недопускането на образуването на метан. Комисията ще обмисли също така възможността да предложи допълнителни научни изследвания в областта на биометановите технологии.