Article_top

Бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС трябва да бъде по-гъвкава и по-устойчива, включително на кризи, за да могат стопаните да продължат да гарантират сигурността на хранителните доставки.

Евродепутатите приеха в петък позицията си относно реформата на ОСП за периода след 2022 г. Екипът от преговарящи на Парламента вече е готов да започне разговори с министрите на страните членки.

Kъм политика, основана на изпълнението на цели

Евродепутатите подкрепиха промяна в модела, за да може ОСП да се приспособи по-ефективно към нуждите на отделните държави. Същевременно те настояват за запазване на равнопоставени условия на конкуренция в целия Европейски съюз. Националните правителства трябва да изготвят стратегически планове, които Еврокомисията ще одобри, като уточнят как възнамеряват да изпълнят целите на ЕС на национално равнище. Комисията ще проверява не само спазването на правилата на ЕС, а и изпълнението на целите.

Насърчаване на по-добри екологични показатели на земеделските стопанства

ЕП подсили задължителните изисквания за практики с благоприятно влияние върху климата и околната среда. Става дума за предварителните условия, които всеки фермер трябва да изпълнява, за да получава директни плащания. Освен това евродепутатите искат най-малко 35 на сто от бюджета за развитие на селските райони да бъдат насочени към всички видове мерки, свързани с околната среда и климата. Най-малко 30% от бюджета за директни плащания трябва да се използват за схеми за климата и околната среда, или т.нар. екосхеми. Те ще бъдат доброволни, но биха могли да увеличат доходите на стопаните.

Евродепутатите настояват във всяка страна членка да се създадат консултантски услуги в областта на селското стопанство. Те искат също най-малко 30% от финансирането им от ЕС да се използва за подпомагане на фермерите в борбата им с климатичните промени, за устойчиво управление на природните ресурси и защита на биологичното разнообразие. ЕП призовава държавите да насърчават земеделските стопани да използват най-малко 10% от земите си за поддържане на ландшафтни елементи с положително влияние върху биологичното разнообразие, като например живи храсти, непродуктивни дървета и езера.

Намаляване на плащанията за по-големи земеделски стопанства и подкрепа за малки стопанства и млади фермери

Гласувана бе прогресивно намаляване на годишните директни плащания за земеделските стопани над 60 000 евро и ограничаването им до 100 000 евро. На стопаните обаче би могло да се разреши да приспадат 50% от заплатите, свързани със селскостопанската дейност, от общата сума преди намаляването. Най-малко 6 процента от националните директни плащания следва да се използват за подпомагане на малките и средните земеделски стопанства, но ако се използват повече от 12%, прилагането на горна граница следва да е доброволно.

Страните от ЕС биха могли да използват най-малко 4 на сто от своите бюджети за директни плащания за подкрепа на младите фермери. Допълнителна подкрепа би могла да бъде предоставена от финансирането за развитие на селските райони в случаите, когато инвестициите за младите стопани могат да са приоритетни.

Субсидиите от ЕС трябва да бъдат запазени само за лицата, които извършват поне минимално равнище на селскостопанска дейност. Автоматично се изключват лицата, експлоатиращи летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих.

Подпомагане на фермерите за справяне с рискове и кризи

Парламентът настоя за допълнителни мерки, целящи да се помогне на фермерите да се справят с рискове и потенциални бъдещи кризи. ЕП иска повече пазарна прозрачност, стратегия за интервенция за всички селскостопански продукти и практики, целящи по-високите стандарти в областта на околната среда, здравето на животните и хуманното отношение към тях да бъдат изключени от обхвата на правилата за защита на конкуренцията. Евродепутатите също настояват резервът за кризи, който подпомага земеделските стопани при ценова или пазарна нестабилност, да се превърне от временен в постоянен инструмент с подходящ бюджет.

По-големи санкции за многократни нарушения и механизъм на ЕС за подаване на жалби

Европарламентът иска увеличаване на санкциите за лицата, които системно не спазват изискванията на ЕС, например в областта на околната среда и хуманното отношение към животните. Тези санкции следва да представляват 10 на сто от размера на плащанията, които земеделските стопани имат право да получават. Това е увеличение от понастоящем предвидените 5%.

Депутатите искат и създаването на специален механизъм на ЕС за подаване на жалби. Той ще обслужва фермерите и бенефициерите от селските райони, които се третират по несправедлив или неблагоприятен начин, в случай че националното правителство не разгледа жалбата им.

Що е то

Настоящите правила в сферата на ОСП изтичат на 31 декември 2020 г. Те следва да бъдат заменени от преходни правила, докато Парламентът и Съветът постигнат съгласие и дадат одобрението си за настоящата реформа на ОСП.

ОСП представлява 34,5% от бюджета на ЕС за 2020 г. (58,12 млрд. евро). Около 70% от бюджета на ОСП подпомага доходите на 6 до 7 милиона земеделски стопанства в ЕС.

 

Бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС трябва да бъде по-гъвкава и по-устойчива, включително на кризи, за да могат стопаните да продължат да гарантират сигурността на хранителните доставки.

Евродепутатите приеха в петък позицията си относно реформата на ОСП за периода след 2022 г. Екипът от преговарящи на Парламента вече е готов да започне разговори с министрите на страните членки.

Kъм политика, основана на изпълнението на цели

Евродепутатите подкрепиха промяна в модела, за да може ОСП да се приспособи по-ефективно към нуждите на отделните държави. Същевременно те настояват за запазване на равнопоставени условия на конкуренция в целия Европейски съюз. Националните правителства трябва да изготвят стратегически планове, които Еврокомисията ще одобри, като уточнят как възнамеряват да изпълнят целите на ЕС на национално равнище. Комисията ще проверява не само спазването на правилата на ЕС, а и изпълнението на целите.

Насърчаване на по-добри екологични показатели на земеделските стопанства

ЕП подсили задължителните изисквания за практики с благоприятно влияние върху климата и околната среда. Става дума за предварителните условия, които всеки фермер трябва да изпълнява, за да получава директни плащания. Освен това евродепутатите искат най-малко 35 на сто от бюджета за развитие на селските райони да бъдат насочени към всички видове мерки, свързани с околната среда и климата. Най-малко 30% от бюджета за директни плащания трябва да се използват за схеми за климата и околната среда, или т.нар. екосхеми. Те ще бъдат доброволни, но биха могли да увеличат доходите на стопаните.

Евродепутатите настояват във всяка страна членка да се създадат консултантски услуги в областта на селското стопанство. Те искат също най-малко 30% от финансирането им от ЕС да се използва за подпомагане на фермерите в борбата им с климатичните промени, за устойчиво управление на природните ресурси и защита на биологичното разнообразие. ЕП призовава държавите да насърчават земеделските стопани да използват най-малко 10% от земите си за поддържане на ландшафтни елементи с положително влияние върху биологичното разнообразие, като например живи храсти, непродуктивни дървета и езера.

Намаляване на плащанията за по-големи земеделски стопанства и подкрепа за малки стопанства и млади фермери

Гласувана бе прогресивно намаляване на годишните директни плащания за земеделските стопани над 60 000 евро и ограничаването им до 100 000 евро. На стопаните обаче би могло да се разреши да приспадат 50% от заплатите, свързани със селскостопанската дейност, от общата сума преди намаляването. Най-малко 6 процента от националните директни плащания следва да се използват за подпомагане на малките и средните земеделски стопанства, но ако се използват повече от 12%, прилагането на горна граница следва да е доброволно.

Страните от ЕС биха могли да използват най-малко 4 на сто от своите бюджети за директни плащания за подкрепа на младите фермери. Допълнителна подкрепа би могла да бъде предоставена от финансирането за развитие на селските райони в случаите, когато инвестициите за младите стопани могат да са приоритетни.

Субсидиите от ЕС трябва да бъдат запазени само за лицата, които извършват поне минимално равнище на селскостопанска дейност. Автоматично се изключват лицата, експлоатиращи летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих.

Подпомагане на фермерите за справяне с рискове и кризи

Парламентът настоя за допълнителни мерки, целящи да се помогне на фермерите да се справят с рискове и потенциални бъдещи кризи. ЕП иска повече пазарна прозрачност, стратегия за интервенция за всички селскостопански продукти и практики, целящи по-високите стандарти в областта на околната среда, здравето на животните и хуманното отношение към тях да бъдат изключени от обхвата на правилата за защита на конкуренцията. Евродепутатите също настояват резервът за кризи, който подпомага земеделските стопани при ценова или пазарна нестабилност, да се превърне от временен в постоянен инструмент с подходящ бюджет.

По-големи санкции за многократни нарушения и механизъм на ЕС за подаване на жалби

Европарламентът иска увеличаване на санкциите за лицата, които системно не спазват изискванията на ЕС, например в областта на околната среда и хуманното отношение към животните. Тези санкции следва да представляват 10 на сто от размера на плащанията, които земеделските стопани имат право да получават. Това е увеличение от понастоящем предвидените 5%.

Депутатите искат и създаването на специален механизъм на ЕС за подаване на жалби. Той ще обслужва фермерите и бенефициерите от селските райони, които се третират по несправедлив или неблагоприятен начин, в случай че националното правителство не разгледа жалбата им.

Що е то

Настоящите правила в сферата на ОСП изтичат на 31 декември 2020 г. Те следва да бъдат заменени от преходни правила, докато Парламентът и Съветът постигнат съгласие и дадат одобрението си за настоящата реформа на ОСП.

ОСП представлява 34,5% от бюджета на ЕС за 2020 г. (58,12 млрд. евро). Около 70% от бюджета на ОСП подпомага доходите на 6 до 7 милиона земеделски стопанства в ЕС.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията