Article_top

България да премахне дискриминационните мерки, задъжаващи търговците на дребно да дават предимство на местните хранителни стоки.

Това се казва в мотивирано становище, което Еврокомисията е решила днес да изпрати до страната ни.

Българското законодателство задължава търговците на дребно да излагат и продават на по-видно и на по-широко пространство местни хранителни продукти като мляко, риба, прясно месо и яйца. Това подкопава свободното движение на стоки, залегнало в член 34 на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). То създава по-изгодни откъм конкуренция пазарни условия за местните стоки, като дискриминира подобни вносни продукти.

Задължението нарушава и свободата на установяване съгласно член 49 от ДФЕС, като ограничава свободата на търговците на дребно да вземат решения за асортимента, външния вид на щандовете и приспособяването на техните вериги на доставки.

Предвид извънредните обстоятелства, свързани с COVID-19 и отслабването на икономиките в ЕС, е наложително да бъде съхранено свободното движение на стоки и свободата на установяване в духа на европейската солидарност.

През май ЕК вече изпрати уведомително писмо до България. Сега то е последвано от мотивирано становище. Комисията може да реши да отнесе случая и до Съда на ЕС.

ЕК предприе производства за нарушения срещу България в още няколко сфери.

За избора между ваучер и възстановяване на парите след година

ЕК реши да изпрати до България официално уведомително писмо заради това, че са въведени правила, нарушаващи европейското законодателство за пакетните туристически пътувания. Много почивки са отменени заради пандемията от коронавирус. Според съответната директива на ЕС потребителите имат право да им бъдат възстановени платените суми.

Заради кризата обаче много страни членки приеха национални регламенти, позволяващи на организаторите на почивките да издават ваучери, вместо да връщат парите, или да отлагат възстановяването на сумите отвъд 14-дневния период, предвиден в регламента. Приетите правила нарушават директивата на ЕС и ощетяват правата на потребителите.

В България през август влезе в сила регламент, задължаващ туристите да приемат ваучер или възстановяване на сумата в рамките на 12 месеца от отмяната на почивките. Сега страната ни има 2 месеца да отговори на писмото и да предприеме необходимите мерки за премахване на тези проблеми. ЕК си запазва правото да изпрати мотивирано становище до София.

За равенството между половете при пенсиите

Комисията призовава България в официално уведомително писмо да спазва правилата на ЕС за еднакво третиране на мъжете и жените в сферата на социалната сигурност. Директивата на ЕС забранява дискриминацията в законоустановените социални схеми, когато те гарантират защита при болест, инвалидност, остаряване, трудови злополуки, професионални заболявания или безработица. По-специално става дума за забрана на пряка или непряка дискриминация въз основа на пол при изчисляването на обезщетения за социално осигуряване.

Българският пенсионен закон непряко дискриминира жените. За получаването на пенсия законодателството изисква лицето да е било на пълно работно време в определен период, докато при хората на непълно работно време важи пропорционалният принцип. Например едногодишен стаж с непълно работно време при 4-часов работен ден се брои за шестмесечен период на осигурителна пенсионна услуга. Това несправедливо ощетява хората, работещи на непълен работен ден, повечето от които са жени. В резултат пенсиите им са намалени заради ниските заплати. Затова трудовият им стаж е изкуствено намален.

Съдът на ЕС вече обяви тези клаузи за несъвместими със съответната директива на Съюза.

 

България да премахне дискриминационните мерки, задъжаващи търговците на дребно да дават предимство на местните хранителни стоки.

Това се казва в мотивирано становище, което Еврокомисията е решила днес да изпрати до страната ни.

Българското законодателство задължава търговците на дребно да излагат и продават на по-видно и на по-широко пространство местни хранителни продукти като мляко, риба, прясно месо и яйца. Това подкопава свободното движение на стоки, залегнало в член 34 на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). То създава по-изгодни откъм конкуренция пазарни условия за местните стоки, като дискриминира подобни вносни продукти.

Задължението нарушава и свободата на установяване съгласно член 49 от ДФЕС, като ограничава свободата на търговците на дребно да вземат решения за асортимента, външния вид на щандовете и приспособяването на техните вериги на доставки.

Предвид извънредните обстоятелства, свързани с COVID-19 и отслабването на икономиките в ЕС, е наложително да бъде съхранено свободното движение на стоки и свободата на установяване в духа на европейската солидарност.

През май ЕК вече изпрати уведомително писмо до България. Сега то е последвано от мотивирано становище. Комисията може да реши да отнесе случая и до Съда на ЕС.

ЕК предприе производства за нарушения срещу България в още няколко сфери.

За избора между ваучер и възстановяване на парите след година

ЕК реши да изпрати до България официално уведомително писмо заради това, че са въведени правила, нарушаващи европейското законодателство за пакетните туристически пътувания. Много почивки са отменени заради пандемията от коронавирус. Според съответната директива на ЕС потребителите имат право да им бъдат възстановени платените суми.

Заради кризата обаче много страни членки приеха национални регламенти, позволяващи на организаторите на почивките да издават ваучери, вместо да връщат парите, или да отлагат възстановяването на сумите отвъд 14-дневния период, предвиден в регламента. Приетите правила нарушават директивата на ЕС и ощетяват правата на потребителите.

В България през август влезе в сила регламент, задължаващ туристите да приемат ваучер или възстановяване на сумата в рамките на 12 месеца от отмяната на почивките. Сега страната ни има 2 месеца да отговори на писмото и да предприеме необходимите мерки за премахване на тези проблеми. ЕК си запазва правото да изпрати мотивирано становище до София.

За равенството между половете при пенсиите

Комисията призовава България в официално уведомително писмо да спазва правилата на ЕС за еднакво третиране на мъжете и жените в сферата на социалната сигурност. Директивата на ЕС забранява дискриминацията в законоустановените социални схеми, когато те гарантират защита при болест, инвалидност, остаряване, трудови злополуки, професионални заболявания или безработица. По-специално става дума за забрана на пряка или непряка дискриминация въз основа на пол при изчисляването на обезщетения за социално осигуряване.

Българският пенсионен закон непряко дискриминира жените. За получаването на пенсия законодателството изисква лицето да е било на пълно работно време в определен период, докато при хората на непълно работно време важи пропорционалният принцип. Например едногодишен стаж с непълно работно време при 4-часов работен ден се брои за шестмесечен период на осигурителна пенсионна услуга. Това несправедливо ощетява хората, работещи на непълен работен ден, повечето от които са жени. В резултат пенсиите им са намалени заради ниските заплати. Затова трудовият им стаж е изкуствено намален.

Съдът на ЕС вече обяви тези клаузи за несъвместими със съответната директива на Съюза.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията