124 735 души са починали в България през 2020 г., в годината на коронавируса, сочат данните на НСИ, огласени в понеделник. Това число показва смъртните случаи, настъпили в страната по различни причини, не единствено заради COVID-19.

Коефициентът на общата смъртност е 18,0‰ (брой починали на 1000 души).

16 652 са починали повече в сравнение с 2019 г., или с 15,4% повече. 

 

Това е най-високата обща смъртност от 100 години насам, сочи сравнението. Най-близка до тревожните стойности на 2020 г. е 1997 г.

Числото на смъртните случаи за 2015-2019 г. е варирало между 105 000 и 108 000.

Предварителните данни на НСИ през м. г. показаха, че смъртността расте от юни, но пикови стойности достигна през ноември и декември, като ръстът беше с повече от два пъти за същия период на 2019 г. От 40-ата седмица на м. г. се наблюдаваше рязко нарастване на общата смъртност.

 

Смъртността сред мъжете (19,6‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (16,4‰). През 2020 г. на 1000 жени са умирали 1122 мъже.

Остават и различията сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (24,2‰) отколкото в градовете (15,7‰).

През 2020 г. стойността на показателя за обща смъртност по области е в границите от 13,4‰ до 27,7‰, т. е. разлики от над два пъти. С най-висока смъртност в страната са областите Видин - 27,7‰, Монтана - 25,5‰, Кюстендил и Габрово - по 24‰. В шест области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) - 13,4‰.

За сравнение през 2019 г. показателят за обща смъртност по области е в границите от 11,8‰,в София (столица) до 22,9‰ във Видин.

През 2020 спрямо 2019 г. във всички области на страната се наблюдава увеличение в стойността на коефициента на обща смъртност. Най-голямо увеличение има в областите Видин - 4,8 промилни пункта, Разград и Смолян - по 4,6 промилни пункта. Най-малко е увеличението в областите Бургас - 1,2 промилни пункта, София (столица) и Ловеч - по  1,6 промилни пункта.

Показателят за преждевременна смъртност (делът на починалите хора под 65 г. спрямо всички смъртни случаи) през 2020 г. остава непроменен спрямо предходната 2019 година (20.5%), но има съществени разлики при мъжете и жените. Починалите жени на възраст под 65 години са 13,7% от всички починали жени, а стойността на този показател при мъжете е 26,6%.

Лек спад в коефициента на детска смъртност

През 2020 г. в страната са починали 301 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5,1‰ (брой починали деца до 1 г. на 1000 живородени). За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14,4‰, а през 2019 г. - 5,6‰.

През 2020 г. в общо дванадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Русе - 2 ‰, и София (столица) - 2,4‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Сливен (11,7‰) и Монтана (10,8‰).

През 2020 г. са живородени 59 086 деца, с 2452 по-малко от 2019 г.

През 2020 г. в страната са регистрирани 59 440 родени деца, като от тях 59 086 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 2452 деца, или с 4.0%.

Коефициентът на обща раждаемост през 2020 г. е 8.5‰, а през предходната 2019 г. е 8.8‰.

Броят на живородените момчета (30 372) е с 1658 по-голям от този на живородените момичета (28 714), или на 1000 живородени момчета се падат 945 момичета.

В градовете и селата живородени са съответно 43 829 и 15 257 деца, а коефициентът на раждаемост е 8.6‰ в градовете и 8.2‰ в селата.

Най-висока раждаемост в Сливен и в столицата

Най-висока е раждаемостта в областите Сливен - 11.7‰, и София (столица) - 9.9‰. В деветнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниските стойности са в областите Видин - 5.8‰, и Габрово - 5.9‰.

Средният брой деца, родени от една жена е 1,56

Към 31.12.2020 г. броят на жените във фертилна възраст е 1 452 хил., като спрямо предходната година намалява с 13 хил., а спрямо 2011 г. - със 199 хиляди.

През 2020 г. броят на децата, родени от майки под 18 години, е 2897. Запазва се тенденцията на увеличаване на броя на децата, родени от жени на възраст 40 и повече навършени години - от 2284 през 2019 г. на 2320 през 2020 година.

Половината (50,5%) от ражданията през 2020 г. са първи за майката, 36,7% - втори, а 12,6% - трети и от по-висока поредност.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените, отбелязват от ВСИ. През 2020 г. средният брой живородени деца от една жена е 1,56 и спрямо 2019 г. намалява с 0,02.

Средната възраст на жените при раждането на първо дете е 27,5 г.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27.3 години през 2019 г. на 27.5 години през 2020 година. По области този показател варира от 30,3 години за област София (столица) до 22,5 години за област Сливен.

През 2020 г. броят на извънбрачните раждания е 35 486, или 59,7% от всички раждания