Пилотно въвеждане на дистанционно гласуване, създаване на министерство по електронното управление, отпадане на печатите, трудовите книжки и стикерите по предните стъкла на колите, са част от предложенията, които се чуха по време на коалиционните разговори в сектор "Електронно управление" между ПП, ИТН, БСП и ДБ, които се провеждат днес.

 

Какво предлага ДБ?

Всички държавни регистри - в електронен вид. Оперативна съвместимост между тях. Създаване на регистрова агенция - вписвания, кадастър, национална база данни "Население".

Електронна идентичност за гражданите - електронен подпис в личните карти и смартфоните.

Без течове и загуби на данни от държавни регистри.

Отпадане на удостоверителни документи - държавата да проверява по служебен път информация за гражданите.

Създаване на постове секретар по информационни технологии и секретар по информационна сигурност във всяко министерство. 

Изцяло безхартиено вписване на имот в Агенцията по вписвания, регистриране на автомобил.

Отпадане на печатите и на сканираните документи, на трудовите книжки, на стикерите за годишен технически преглед на колите.

Електронно правосъдие.

Пилотно въвеждане на дистанционно гласуване.

Централизиран подбор на кадри в държавната администрация чрез тестове. 

Изграждане на централизиран облак на държавната администрация.

Какво предлага ИТН?

Агенцията за електронно управление да стане Министерство на дигитализацията. 

Електронни услуги без физическо присъствие на гражданите в администрацията. 

Дистанционно електронно гласуване.

Изкуствен интелект.

Ефективни мерки за киберзащита. 

Повишаване на нивото на технологичната култура.

Какво предлага БСП?

Министерство на административното развитие и на електронното управление. Към нея да отиде Институтът за публична администрация.

Да се уреди с наредба процедурната организация на административната дейност на институциите, която да смени остарелите деловодства. В момента в някои министерства се искат 14 подписа, за да бъде разрешена командировка на служител.

Създаване на шест национални електронни регистъра - за земите, за пазарите в земеделието, за заетостта, за данъците, за здравеопазването (здравна карта и здравно досие) и за образованието. 

Какво предлага ПП?

Споделени услуги в администрацията. Трансформиране на удостоверителните услуги във вътрешно административни.

Намаляване на броя на режимите. 

Създаване на ресорно министерство. 

Преглед на всички такси, за да станат всички разходноориентирани. Не може услуга, която се електронизира, да остане с таксата от времето, когато е била на хартия. 

Услуги на ниво "епизоди от живота". Да се ползва мрежата на "Български пощи".

Централизиран подбор в държавната администрация с тестове, включително на дигиталните умения на кандидатите. 

Повече прозрачност в "Информационно обслужване" ЕАД

Въвеждане на национална електронна идентификация в първите шест месеца - гражданите да имат личен електронен профил и дори да проверяват коя институция какви техни данни е достъпвала.