През третото тримесечие на 2021 г. сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт (БВП) показват ръст от 4,6 на сто в сравнение със съответния период на предходната година и повишение от 0,6 на сто спрямо второто тримесечие на 2021 година, съобщи Националният статистически институт.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2021 г. възлиза на 36 133 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 5241 лв. от стойностния обем на показателя. 

При среден за тримесечието валутен курс от 1,659260 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 21 777 млн. долара и съответно на 3159 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 18 475 млн., като на човек от населението се падат 2680 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2021 г. възлиза на 31 201 млн. лв. по текущи цени.

През третото тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0,8 процентни пункта до 7,6 на сто. 

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,6 процентни пункта до 26,4 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 66 на сто при 67,4 на сто през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през третото тримесечие на 2021 г. се изразходват 75,1 на сто от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 14,8 на сто от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Според сезонно изгладените данни през третото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0,4 на сто. 

По предварителни данни за третото тримесечие на 2021 г. крайното потребление нараства с 1,8 на сто, а бруто капиталообразуването - с 6,2 на сто. Износът на стоки и услуги намалява равнището си спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни с 2,2 на сто, докато вносът на стоки и услуги бележи ръст с 3,3 на сто.

През третото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни брутната добавена стойност се увеличава с 3,1 на сто. 

По отношение на компонентите на крайното използване, влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 6,8 на сто. Износът на стоки и услуги се увеличава с 9,8 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 12,7 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2020 година.