За четвърти пореден месец бизнес нагласите на висшите мениджъри в страната продължават да се влошават. Това показва експресното ново проучване на Националния статистически институт. Влошаване на конюктурата се наблюдава в повечето наблюдавани сектори - търговия на дребно, сфера на услугите и строителството, като подобрение се наблюдава единствено в промишлеността.

Основната причина е, че бизнесите очакват продължащо нарастване на цените през следващите три месеца. 

Общият показател на бизнес климата се понижава през ноември с 2,2 пункта спрямо октомври, когато се понижи с 2,3 пункта, като бележи понижение за четвърти пореден месец.

По този начин показателят на стопанската конюнктура продължава да отстъпва от върховете, достигнати в края на пролетта и началото на лятото на 2021 г., когато индексът успя да се възстанови от рекордните дъна през март и април 2020 г. (по време на първия пандемичен локдаун).

С понижението си през ноември индексът върна под неговото дългосрочно осреднено ниво за втори преден месец.

По-добро е положението в промишлеността, чийто основен индекс отчтита повишение с 3,2 пункта след понижение от почти 4 през предходния месец. 

Основен фактор, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължава да бъдат свързан с несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната.

По отношение на продажните цени в промишлеността се увеличава делът на мениджърите, които прогнозират нарастване на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца, като този дял достига 22,4%.

През ноември 2021 г. показателят "бизнес климат в строителството" спада с 4,1 пункта спрямо октомври, когато стабилизира на новото месец по-рано, като има влошаване на оценките и очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях настоящата строителна активност и осигуреността на производството с поръчки са намалени спрямо октомври, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-песимистични.

Що се отнася до търговията на дребно, там показателят показва рязък спад от 8,4 пункта спрямо октомври. Причината -  по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Последната анкета на НСИ регистрира и по-песимистични прогнози както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Тежко е положението и в сектора на услугите, където има спад от 4,7 пункта, в резултат на по-песимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия. По-негативни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.