Европейската комисия одобри схема за помощ на селскостопанските производители в България на стойност 218 милиона евро, или 426 милиона лева.

Помощта е в контекста на войната в Украйна.

Мярката е насочена към микро-, малки и средни предприятия, ангажирани в първичното производство на някои селскостопански стоки, засегнато от поскъпването на енергията, торовете и други общи разходи поради настоящата геополитическа криза и свързаните с нея санкции.

Схемата покрива първичното отглеждане на дребни и едри преживни животни, коне, медоносни пчели, плодове и зеленчуци (предимно салати и марули, бамя и тиквички), розово масло, винарски лозя,орехи и тютюн .

Бенефициерите, които ще бъдат допуснати, ще получат ограничени количества помощ под формата на преки безвъзмездни заеми. Помощта за отделен бенефициер ще се изчислява въз основата на броя на животните и декарите селскостопански площи.

Помощта няма да надвишава 62 000 евро на бенефициер и ще бъде предоставена не по-късно от 31 декември т.г.

Комисията смята, че българската схема за подпомагане е необходима и пропорционална на сътресенията, сполетели икономиката в страна от ЕС.