Със свое решение от днес Конституционният съд се произнася по дълго чакано дело: какво става, когато мандатът на даден орган, посочен изрично в Конституцията, е изтекъл? Делото бе образувано по повод питане за Инспектората, но се чакаше с огромен интерес, тъй като ще засегне и Висшия съдебен съвет, чийто мандат изтича на 3 октомври, а нов състав няма избран.

"С изтичането на срока, за който са избрани, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет изпълняват своите функции до избиране от Народното събрание на главен инспектор, съответно на инспектори.

Конституционно недопустимо е да се преустанови автоматично, за неопределено време, дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на срока на пълномощията...", пишат в своето решение конституционните съдии.

Те изтъкват, че парламентът, който и в двата случая е виновникът, защото не е избрал членове на тези органи, има ограничена власт, а "обратното подрива демократичния ред под върховенството на правото".

КС в момента е в намален състав - също поради неизпращане от парламента на съдии от квотата. Интересно е, че решението е прието със седем гласа „за“ и три гласа „против“. Съдиите Атанас Семов, Красимир Влахов и Янаки Стоилов, са подписали решението с особено мнение.

Ето и цялото съобщение на КС:

Днес, 27 септември 2022 г., Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по конституционно дело № 7/2022 г., образувано по искане на пленума на Върховния административен съд на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 132а във връзка с чл. 1, ал. 1 и 2, чл. 4, ал. 1, чл. 8 и 117, ал. 2 от Конституцията на Република България.

 Приетият диспозитив на решението гласи:

"С изтичането на срока, за който са избрани, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет изпълняват своите функции до избиране от Народното събрание на главен инспектор, съответно на инспектори.

Конституционно недопустимо е да се преустанови автоматично, за неопределено време, дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на срока на пълномощията на главния инспектор и на инспекторите и неизбирането от Народното събрание на нов състав на Инспектората, осигуряващ му функциониране в съответствие с конституционните предписания. Дискреционната власт на парламента е лимитирана и обратното подрива демократичния ред под върховенството на правото, което е конституционно установено по волята на суверена като елемент на фундаменталната структура на Основния закон."

Решението е прието със седем гласа „за“ и три гласа „против“. Съдиите Атанас Семов, Красимир Влахов, Янаки Стоилов, са подписали решението с особено мнение.

Пълният текст на решението  ще бъде публикуван по-късно.