След като в продължение на много години Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не виждаше никакъв проблем във функционирането на пазара на горива у нас и в частност - в работата на най-големия вносител "Лукойл", днес чудото се случи и регулаторът обяви, че започва производство срещу Лукойл България ЕООД за установяване на извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК* и чл. 102 от ДФЕС** относно ценовата политика на дружеството при търговията на едро с моторни горива.

Тя е инициирана от други участници на пазара - ОМВ България“ ЕООД и „Инса Ойл“ ЕООД. Реакцията на комисията идва в момент на практическа, но законна злоупотреба на "Лукойл" с цените на горивата, защото компанията използва евтин руски петрол, който обаче след редица счетоводни и бизнес врътки идва у нас на цената на бенчмарковия скъп брент. 

В съобщението на КЗК се посочва, че в хода на проучването е установено, че "Лукойл-България“ ЕООД е част от вертикално интегрираната група Лукойл, която оперира по цялата верига - от производството на горива до крайната им реализация и притежава силно развита складова и транспортна инфраструктура, което представлява конкурентно предимство пред останалите дружества развиващи дейност на пазарите на горива в страната."

Комисията е разбрала, че "Лукойл" има висок пазарен дял и че е пазарен лидер на търговията на едро с моторни горива в страната. 

По-надолу четем, че са идентифицирани проблеми, свързани с прилаганата от страна на дружеството ценовата политика при търговията на едро с моторни горива на територията на страната. Според Комисията дружеството е прилагало ценова преса спрямо конкурентите си чрез постепенно изменение на ценовите условия при продажбата на едро и премахване отстъпките за закупено количество, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазарите на горива и да засегне интересите на потребителите.

Ценова преса е налице, когато разликата между цените на долния пазар на предприятие с господстващо положение и цените на горния пазар, които то фактурира на конкурентите си, е отрицателна, или недостатъчна, за да се покрият специфичните разходи за продажба на продукта на пазара надолу по веригата.

"Според Комисията това поведение на „Лукойл-България“ ЕООД представлява обща стратегия за ограничаване на търговията на едро на горива в страната, с цел засилване на господстващото му положение на пазара на търговия на едро на горива.

Поведението представлява злоупотреба с господство, както по националното право, така и съгласно правото на Европейския съюз, тъй като може значително да повлияе върху модела на търговия между държавите членки", пишат днес от КЗК. 

Така от днес започва да тече 60-дневен срок, в който подателите на сигнала и адресатът - Лукойл, могат да представят писмено становища през регулатора и тогава той ще вземе решение дали е налице нарушение и какви ще бъдат последствията от него. 

Припомняме, че още на 19 юли тази година специално организирана комисията към 47-ото Народно събрание поиска от КЗК да обясни как така компанията внася евтин руски петрол, който се продаваше тогава с отстъпка от над 30 долара, изведнъж пристига на бензиноколонките като готово гориво, но много по-скъпо, отколкото повелява пазарната логика. На всички е ясно, че "Лукойл" използва дружество-търговец - собственост на майката в Русия, което препродава петрола на "Лукойл България", извършва се т.нар. трансферно ценообразуване и печалбата от разликата остава в групата на "Лукойл". 

Само преди седмици пък шефовете на руската компания пристигнаха изненадващо у нас на визита при президента Радев, на която уж се разбраха с правителството да направят всичко възможно да свалят цените за потребителите. Така и не стана ясно как така търговска компания може да договоря такива неща с политици, още по-малко с президента, който няма никакви изпълнителни функции във властта.

---

* Чл. 21. Забранено е поведението на предприятия с монополно или господстващо положение, както и на две или повече предприятия със съвместно господстващо положение, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите, като:
1. пряко или косвено налагане на цени за покупка или продажба или други нелоялни търговски условия;
2. ограничаване на производството, търговията и техническото развитие във вреда на потребителите;
3. прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;
4. поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или сключване на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение;
5. необоснован отказ да се достави стока или да се предостави услуга на реален или потенциален клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност.

**Член 102

(предишен член 82 от ДЕО)

Забранена като несъвместима с вътрешния пазар е всяка злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение в рамките на вътрешния пазар или в съществена част от него, доколкото тя може да повлияе върху търговията между държавите-членки.

Такава злоупотреба в частност може да се изразява в:

а) пряко или косвено налагане на нелоялни покупни или продажни цени или на други несправедливи условия за търговия;

б) ограничаване на производството, пазарите или технологичното развитие във вреда на потребителите;

в) прилагане на различни условия по отношение на еквивалентни сделки с други търговски партньори, като по този начин ги поставя в сравнително по-неблагоприятно положение;

г) поставяне на сключването на договори в зависимост от приемането на допълнителни задължения от другите страни, които по своя характер или в съответствие с търговската практика нямат връзка с предмета на тези договори.