До 2030 г. всички нови сгради в ЕС трябва да бъдат с нулеви емисии.

За новите обществени здания това ще важи от 2028 г.

А вече съществуващите постройки трябва да се сдобият със същите характеристики до 2050 г.

Съветът на ЕС се споразумя днес за предложението за преразглеждане на Директивата за енергийните характеристики на сградите. 

Изключения ще бъдат допускани за някои исторически постройки, места за молитви и сгради, използвани с отбранителни цели.

За построените сгради се въвеждат минимални стандарти за енергийни характеристики. Те ще съответстват на максималното количество първична енергия на квадратен метър, която зданията могат да ползват годишно. Целта е насърчаване на иновациите и постепенен отказ от зданията с най-лоши показатели.

За съществуващите нежилищни сгради се въвеждат максимални прагове на енергийни характеристики въз основа на използването на първична енергия. Първият праг ще е под 15 на сто и трябва да бъде достигнат до 2030 г. Вторият е под 25 на сто и ще бъде достигнат до 2034 г.

Праговете ще се основават на потреблението на енергия от националните сградни фондове в страните членки на 1 януари 2020 г. Те могат да бъдат различни за отделните категории здания.

Минималните стандарти за енергийни характеристики за съществуващите жилищни сгради ще бъдат основани на националните траектории в съответствие с постепенното обновяване на сградните фондове към такива с нулеви емисии до 2050 г.

Националната траектория съответства на намаляването на средното потребление на първична енергия в целия жилищен сграден фонд през 2025-2050 г.

Страните от ЕС се разбраха и за монтирането на слънчеви панели. До 31 декември 2026 г. такива трябва да имат всички обществени и нежилищни сгради с разгърната застроена площ над 250 квадратни метра. Най-много година по-късно същото трябва да направят подобни сгради, където се извършват основен ремонт и реновиране и които имат разгърната застроена площ над 400 квадратни метра. А до края на 2029 г. слънчеви панели трябва да има на всички нови сгради в ЕС.