Тазгодишните резултати по математика бележат спад за първи път от 2019 г. насам. Средният резултат е 35,32 точки при максимум 100, спрямо 37,94 точки през миналата година, отчитат от МОН.

Вероятно една от причините за това е фактът, че този випуск ученици беше обучаван най-дълго в електронна среда от разстояние - през втория срок на пети клас, целия шести клас и частично в седми клас. Това личи ясно от по-слабия резултат при задачите, свързани с математически умения, които се очаква да се придобият в шести клас - например задачата за намиране на страна на триъгълник, като се използва Питагоровата тройка числа. На изпита по български език и литература такъв дефицит се наблюдава при определянето на времето на глаголна форма.

Седмокласниците успешно се справят със задачи за пресмятане на числов рационален израз, тъждествено преобразуване на изрази, решаване на линейно уравнение. Близо две трети от учениците могат да пресмятат класическа вероятност, а повече от половината не срещат затруднения да извличат информация от текст и да моделират с израз. Близо 40 процента от децата обаче са се затруднили да извлекат информация от диаграма и да намерят ъгли чрез използване на линейно уравнение.

Задачите със свободен отговор, изискващи разчитане и преработка на информация от диаграма и записване в числов вид или прилагане на основни формули и теореми, свързани със свойствата и характеристиките на триъгълници са били предизвикателство за всеки двама от трима ученици. Задачите с разширен свободен отговор са затруднили по-голямата част от седмокласниците.

Близо 70 процента от седмокласниците разбират това, което четат. Почти 60 процента от тях разчитат също внушенията на цитат от изучавана литературна творба. Около половината обаче се затрудняват да извличат информация от схематично представени данни - в таблица или диаграма, а не в свързан текст. Такива са част от изводите от националното външно оценяване по български език и литература, и по математика в седми клас. Резултатите от изпитите бяха публикувани днес, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Средният успех по български език и литература е съизмерим с този през миналата година - 53,63 точки от максимум 100 през 2022 г. спрямо 53,83 през 2021 г. 

Очаквано, седмокласниците се справят по-добре със задачите с избираем отговор. Над 80 процента от учениците нямат проблем с откриването на синоним на дадена дума и разпознават вида на местоимение. Повече от 70 процента от тях обаче не успяват да определят дадено изречение по състав.

При задачите със свободен отговор най-трудни за децата са глаголните времена и преобразуването на обособена част в подчинено изречение. Всеки четвърти ученик е получил максималния и около максималния брой точки на задачата, свързвана с поправяне на грешки в текст.

Около две трети от учениците се ориентират в изучавани творби по отношение на жанр, мотив, герои, образи. Малко над 40 процента не успяват да свържат герой от изучена творба със съответната му характеристика. 

Преразказът на разказа "Талисманът", като цяло не е затруднил седмокласниците. Те показват умения да изграждат текст, макар че невинаги предават съдържанието подробно. Все още има ученици, които се затрудняват при прилагането на правилата на книжовния език. Наблюдават се проблеми и с графичното оформяне на текста.