Процедурата по обявяване на защитена зона "Камчия", в която се забранява всякакво строителство върху дюните, изсичане на дървета и промяна в териториалния план, е започната. Това става ясно от решение на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, публикувано на сайта на ековедомстовото. "Камчия" е една от 7-те нови защитени зони, обявени от МОСВ. До края на 2014 година трябваше да бъдат обявени общо 234, но заповедите не бяха готови. 

"Камчия" е резерват, обявен с Постановление № 14289 от 29.06.1951 г. на тогавашното Министерството на горите. Местността има важно природозащитно и екологично значение. През 1977 година става част от световната мрежа от биосферни резервати като част от програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО за опазване на най-представителните екосистеми на планетата. Целта е запазването на лонгозните гори по долното течение на река Камчия.

Зоната е обект на интерес от инвеститори заради уникалното съчетание от дюни, лонгозни гори и дивите плажове. В рамките на резервата попада и защитената местност "Камчийски пясъци", която е мишена на концесионери още от 2003 година.  През 2010 година строителството в "Камчия" беше спряно със заповед на тогавашния екоминистър Нона Караджова. През 2012 година обаче забраната отпадна. От МОСВ обявиха, че въпреки изтичането на заповедта строителство няма да бъде допуснато.

Забранените дейности в "Камчия" са сечи, строителство, ограждане, както и промяна на предназначението и начина на трайно ползване на ливади, пасища, мери, дюни, блата, дерета, разораването, залесяването и превръщането им в трайни насаждения освен за реализиране на планове, програми, проекти и инвестиционни  предложения.

Към датата на обнародване на заповедта в Държавен вестник има  започната или завършена процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната  среда и/или чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, както и за съоръжения на техническата инфраструктура.

Новите защитени зони, обявени от МОСВ: 

- Защитена зона BG0000116 "Камчия", разположена в землищата на с. Близнаци, с. Дъбравино, с. Круша, с. Китка, с. Равна гора, с. Садово, община Аврен, област Варна, с. Венелин, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, гр. Долни чифлик, с. Ново Оряхово, с. Нова Шипка, с. Пчелник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна;

- Защитена зона BG0000119 "Трите братя', разположена в землищата на гр. Айтос, с. Лясково, община Айтос, област Бургас;

- Защитена зона BG0000180 "Боблата", разположена в землищата на гр. Тутракан, с. Шуменци, с. Старо село, община Тутракан, област Силистра;

- Защитена зона BG0000194 "Река Чая", разположена в землищата на гр. Асеновград, р-н Долни воден, р-н Горни воден, община Асеновград, област Пловдив, с. Ягодово, с. Крумово, община Родопи, област Пловдив, с. Катуница, община Садово, област Пловдив;

- Защитена BG0000525 "Тимок", разположена в землищата на с. Балей, гр. Брегово, с. Връв, с. Куделин, община Брегово, област Видин, с. Ново село, община Ново село, област Видин;

- Защитена зона BG0000625 "Изворо", разположена в землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград;

- Защитена зона BG00001033 "Брестовица", разположена в землищата на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив, с. Храбрино, с. Извор, с. Брестовица, с. Първенец, с. Марково, община Родопи, област Пловдив.