Страните от ЕС трябва да направят допълнителни оценки на рисковете в критичните технологични сфери.

Това се съдържа в огласената днес препоръка на Европейската комисия.

Тя се отнася за оценката на един от четирите вида рискове във всеобхватния подход. Става дума по-специално за технологичните рискове и изтичането на технологии.

В препоръките на ЕК се съдържат 10 критични технологични сфери. Четири от тях се смятат за такива, които могат да представляват най-чувствителни и непосредствени рискове, свързани с технологичната сигурност и изтичането на технологии.

Модерни полупроводникови технологии – микроелектроника, фотоника (раздел от науката, изучаващ работата с оптични сигнали и създаването на различни устройства на тяхна основа – б.р.), високочестотни интегрални схеми, оборудване за производство на полупроводници;

Технологии за изкуствен интелект (ИИ) – високопроизводителни изчисления, облачни и периферни изчисления, анализ на данни, компютърно зрение, езикова обработка, разпознаване на обекти;

Квантови технологии – квантови изчисления, квантова криптография, квантови комуникации, квантово усещане и радари;

Биотехнологии – техники за генетично модифициране, нови геномни техники, генетичен дрейф (промяна в честота на гените – б.р.).

Останалите шест сфери са следните:

Технологии за свързаност, навигация и цифрови технологии – сигурни цифрови комуникации и свързаност като мрежи за радио достъп (МРД или RAN) и 6G технологии, технологии за кибурсигурнност, включително за кибернаблюдение, системи за сигурност и против нахлуване, цифрова криминалистика, интернет на нещата и виртуалната реалност, технологии за дистрибутиран регистър и цифрова самоличност, технологии за насочване, навигация и контрол, включително авионика и морско позициониране;

Сензивни технологии – електрооптично, радарно, химическо и дистрибутирано сензиране (мониторинг и контрол на плроцеса – б.р.), магнитометри, магнитни градиометри (устройства за оценяване на разликата между две измервания – б.р.), подводни електрически сензори, метри и градиометри за измерване на притегляне;

Космически и задвижващи технологии – специални технологии, фокусирани върху Космоса, вариращи от съставни части до системи, технологии за наблюдение на Космоса и на Земята, космическо позициониране, навигация и синхронизиране (PNT), сигурни комуникации, включително чрез сателити в ниска земна орбита, задвижващи технологии, включително хиперзвукови апарати и съставни части за военни цели;

Енергийни технологии – технологии за ядрен синтез, реактори и електрогенератори, технологии за радиологична конверсия/обогатяване/рециклиране, водород и нови горива, криматично неутрални технологии, включително фотоволтаици, умви мрежи и енергийни хранилища, батерии;

Роботика и автономни системи – дронове и превозни средства, движещи се по вода, под вода и по суша, роботи и контролирани от роботи прецизни системи, екзоскелети, активирани от ИИ системи;

Усъвършенствани материали – технологии за наноматериали, умни материали, усъвършенствани керамични материали, невидими материали, безопасни и устойчиви по дизайн материали, адитивно производство, цифрово контролирани микропрецизно производство, лазерна обработка и лазерно заваряване, технологии за извличане, обработка и рециклиране на критични суровини (включително хидрометалургично извличане, биоизлугване (отделяне или извличане на разтворено вещество от веществото носител чрез разтворител – б.р.), филтриране на основата на натотехнологиите, електрохимическа обработка.

Сферите са оценени въз основа на няколко критерия. Един от тях е пригодността на технологиите и за гражданския, и за военния сектори. Има опасност и някои от тези технологии да бъдат използване за подкопаване на мира и сигурността. Друга опасност е те да бъдат прилагани при нарушаването на правата на човека, включително за ограничаването на основни свободи.