Проектът за междусистемна връзка за водород между Гърция и България е сред 166-те трансгранични инфраструктурни проекта, които ще се ползват от ускорени процедури за издаване на разрешения и регулаторни процедури и ще бъдат допустими за финансова подкрепа от ЕС.

Това съобщи днес Европейската комисия. Тя обяви план за действие за по-ефективно функциониране и и развитие на електроенергийните мрежи в ЕС.

Комисията прие и първия списък на ЕС с проекти от общ и взаимен интерес в съответствие с Европейския зелен пакт. Това са 166-те споменати проекта, които ще получат пари по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Списъкът е приет съгласно преразгледания Регламент за трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E). С него се прекратява подкрепата за инфраструктурата за изкопаеми горива и се акцентира върху трансграничната енергийна инфраструктура на бъдещето.

Очаква се потреблението на електроенергия в ЕС да нарасне с около 60% до 2030 г., изтъкват от Комисията. Мрежите трябва да бъдат приспособени към по-цифровизирана, децентрализирана и гъвкава система с милиони покривни слънчеви панели, термопомпи и местни енергийни общности, които споделят своите ресурси, повече енергия, произвеждана от възобновяеми източници в морето, повече електрически превозни средства за зареждане и нарастващи потребности от производство на водород. Необходими са инвестиции в размер на 584 милиарда евро, като се има предвид, че 40% от разпределителните мрежи са на повече от 40 години, а се очаква трансграничната преносна способност да се удвои до 2030 г.