На по-малко от 1500 м от прозорците на гражданите. Това е максималното отстояние, на което масово се намират кариерите за добив на подземни богатства, които предизвикват сериозни негативи за хората - шум, взривове и запрашаване, унищожаване на реколтата и имуществото, както и инциденти и постоянен риск за здравето.

12 години след отмяната на Наредба 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищата липсата ѝ се усеща все по-осезаемо. Без регулации за защита на обществото от вредни производства, концесиите за добив на подземни богатства в непосредствена близост до населени места масово се одобряват и разрастват.

От близо 250 подписани договора за концесии от 2011 г. досега, 150 се намират на по-малко от 1500 м от прозорците на гражданите.

Това показва анализ на "Зелени закони"

Анализът обхваща периода след 1999 г. и включва общо 552 концесии за добив на подземни богатства, включително за строителни и скалнооблицовъчни материали, за индустриални минерали и метални полезни изкопаеми. Данните са налични в публичния национален концесионен регистър, който се поддържа от Министерски съвет. Регистърът на разрешенията за търсене и проучване към Министерството на енергетиката разкрива и друга тревожна тенденция  - още 171 актуални издадени разрешения за проучване на подземни богатства. 

Наредба 7, единствената защитаваща здравето на хората наредба към Закона за здравето, е отменена през 2011 г. с аргумент, че преценките на регионалните здравни инспекции и процедурите чрез оценка на въздействието върху околната среда са достатъчни за тази цел. Времето обаче доказва, че подобен начин на контрол не е достатъчно ефективен. Голяма част от кариерите се допускат без оценка на въздействие на околната среда, въпреки добива посредством взривове. А отрицателните становища от РЗИ са рядкост, дори когато има очаквано отрицателно въздействие, здравен риск и опасно близки отстояния.

Например, кариерата за мраморна баластра Делчевото се намира на едва 782 м от първите къщи, докато прекрачилата границите на своята концесия кариера в Шишманци в момента е само на 180 м от първата къща. Последната е допусната и без оценка на въздействие на околната среда. 

Доколкото издадените концесии имат дългогодишен срок на действие, не без основание гражданите се притесняват, че ако няма политическа воля и законодателна промяна, рисковете, с които са принудени да се сблъскват всеки ден, няма да намалеят. Пример за това е квартал "Банево" в Бургас, често разтърсван от взривовете на находящата се в близост каменна кариера. Въпреки постоянните жалби, които жителите изпращат до общината и обещанията на властите, че опасната кариера ще бъде затворена, резултат все още няма.

Липсата на законова защита за селищната среда и бездействието на институциите създават постоянни заплахи и дори тормоз от страна на инвеститорите за гражданите, които стоят срещу тези вредни практики.

"Все по-неотложно е да бъде спряно безконтролното раздаване на концесии и да бъдат предприети възможно най-скоро необходимите законови мерки за предпазване на средата и здравето на общностите", посочват от "Зелени закони".