Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството предостави информацията, с която разполага за Мартин Ангелов Божанов и неговия единен граждански номер (ЕГН), съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

По акт за раждане Мартин Ангелов Божанов е роден на 21 март 1973 г. В Акта му за раждане е записано, че съобщението до общината е от 22 март 1973 г.,  

Лицата, родени през 1973 г., не са получавали автоматично единен граждански номер (ЕГН), уточняват от МРРБ. Системата с ЕГН е въведена през 1977 г. Тогава анкетьори са минавали по домовете, за да събират информация за българските граждани с цел създаване на Единни граждански номера. По-късно е констатирано, че при тази първична анкета са допуснати грешки. 

Съгласно електронния регистър на населението – Национална база данни „Население“, за лицето Мартин Ангелов Божанов има следната информация: до 01.03.1999 г. лицето е било с ЕГН 730322ХХХХ, след което ЕГН му е променен на ЕГН 730321ХХХХ. Няма данни името (собствено, бащино или фамилно) на лицето да е променяно, твърдят от дирекцията.

От ГРАО припомнят, че ЕГН се състои от десет цифри. Първите шест цифри показват датата на раждане на лицето, деветата цифра обозначава пола на лицето – тя е четна за мъж и нечетна за жена. При смяна на ЕГН последните четири цифри са контролни и се сменят служебно. Това е причината последните пет цифри от ЕГН на Мартин Ангелов Божанов да са променени.

Проверката на ГРАО е установила, че още през 1992 г. в актовете по гражданско състояние във връзка със сключен граждански брак и раждането на наследник, Мартин Ангелов Божанов е записан с ЕГН 730321ХХХХ. Той има сключени общо четири граждански брака и регистрирани три развода с ЕГН 730321ХХХХ. ГРАО не разполага със съдебно решение с мотиви за промяна на ЕГН на лицето Мартин Ангелов Божанов.

Процедурата по промяна на ЕГН започва след получаване на съдебно решение за промяна на дата на раждане и/или пол на лицето или когато длъжностното лице в общинската администрация при изпълнение на задълженията си, установи несъответствие между датата на раждане, вписана в акта за раждане, и датата, съдържаща се в ЕГН, както и между пола. Заявления за услуги по гражданско състояние се подават и получават от общинските администрации, а не от ГРАО. 

Причините за смяна на ЕГН могат да бъдат несъответствие между датата на раждане на лицето, вписана в акта му за раждане, и датата, съдържаща се в ЕГН, както и между пола, вписан в акта му за раждане, и пола, съдържащ се в неговия единен граждански номер. В Регистър на населението – Национална база данни „Население“, има запис за 94 452 лица с коригиран ЕГН (сменен ЕГН на лицето) към 09.02.2024 г.

Към момента служители на МВР не са извършвали проверка на място в ГРАО по изясняване на наличната фактология за Мартин Ангелов Божанов, съобщават още от МРРБ. 

Днес министърът на вътрешните работи Калин Стоянов обяви, че представители на Столичната дирекция на вътрешните работи проверят в ГРАО кой, как и на какво основание е извършил смяна на фамилното име и на последните пет цифри от ЕГН-то на Мартин Божанов.