Върховният административен съд (ВАС) отменя разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, които нормираха максималната допустима скорост на мотопеди - до 50 км/ч. във и извън населено място. По магистрала тези превозни средства от категария "М" не се движат.

Въпросните разпоредби са от 1996 г. и е интересно, че те всъщост противоречат с нормативен акт с по-висок по ранг, а именно Закона за движение по пътищата.

Казано просто - у нас има хаос със Закона за движение по пътищата, който се дописва традиционно от всеки законодател с всевъзможни норми, и останалия напълно архаичен, но все още "жив", Правилник за прилагане... Така през годините законодателят прие, че Правилникът е валиден, стига нормите му да не се "бият" със Закона.

Така в чл. 21 на ЗДвП, изменен запоследно през не съвсем близката 2012 г., пише позволена скорост от 45 км/ч. А в чл. 73, ал.1 от Правилника - 50 км/ч и във, и извън населено място.

Категория "М", по закон, са двуколесни или триколесни превозни средства, с работен обем на двигателя до 50 куб.см., чиято конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км/ч.

ВАС приема, че "задължението на правораздавателните органи да прилагат по-високия по степен акт не означава мълчалива отмяна на по-ниския", както и че "подзаконовият акт действа до момента на съдебното му обявяване за унищожаем". Иначе казано - до момента и двете позволени скорости са били правилни.

Затова и се налага изричната отмяна на чл. 73, ал. 1 от Правилника.

Клуб Z напомня, че що се отнася до т. нар. тротинетки - индивидуално електрическо превозно, през юли 2023 г. столичният общински съвет (СОС) реши водачите им да нямат право да развиват повече от 25 км/ч. в София. 

Тъй като това е тричленен състав, решението подлежи на обжалване пред "петчленка".

Ето и оригиналния текст на съобщението ат ВАС:

ВАС отмени разпоредба от правилника за Прилагане на закона за движение по пътищата, касаеща скоростта за движение на мотопеди

Върховният административен съд отмени разпоредби от Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата, приет с Постановление на Министерски съвет №36 от 1996 г. и в сила от 01.06.1996 година. Това са чл. 73, ал.1 в частта: „категории – "М", в населено място - 50 км/ч, извън населено място - 50 км/ч”. Причината е, че нормата противоречи на нормативен акт с по-висок по ранг, а именно Закона за движение по пътищата. В именно чл. 21, ал. 1 от Закон за движение по пътищата (ЗДвП) за същата категория МПС максимално разрешената скорост за движение е 45 км/ч, както в населените, така и извън населените места.

Задължението на правораздавателните органи да прилагат по-високия по степен акт не означава мълчалива отмяна на по-ниския по степен акт, поради изискването за правна сигурност, т.е. да е ясно дали един подзаконов нормативен акт е отменен или не, доколкото негови адресати са не само правораздавателните органи, но и водачи на ППС и пешеходци.

Анализът на този текст води до извод, че подзаконовият акт действа до момента на съдебното му обявяване за унищожаем по реда на АПК. Но дори и без да се оспори нарочно действащият подзаконов нормативен акт, в хипотеза на чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове съдът ad hoc като правораздавателен орган следва да прилага по-високия по степен нормативен акт - закона, като констатира противоречието в рамките на правораздавателната си дейност по конкретен правен спор, без оглед на това дали друг съд се занимава с въпроса за същото противоречие и на какво основание.

С оглед спазване принципите на достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, уредени в чл. 12 и 13 от Административнопроцесуалния кодекс, изричната отмяна на чл. 73, ал. 1 в частта: категории - "М", в населено място - 50 км/ч, извън населено място - 50 км/ч от ППЗДвП е гаранция за правна сигурност в обществото. В същия смисъл са Решение №11214/16.11.2023 г. по адм. дело №1245/2021 г. на Върховен административен съд и Решение №3799/20.04.2022 г. по адм. дело №6299/2021 г. на Върховен административен съд.

Решението по административно дело № 1535 от 2023 г. подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.