Природозащитната организация WWF стартира втората фаза на своята кампания „Подари природа. За нашето бъдеще“. Тя е посветена на Часа на Земята, който тази година ще настъпи точно в 20:30 на 23-и март. Фокусът на кампанията е опазената околна среда и нейната основополагаща роля в нашия живот, благоденствие и икономика. Всяка секунда природата ни предоставя ресурси като прясна вода, храна, чист въздух, суровини за енергия и лекарства, които сме свикнали да приемаме за даденост и рядко се замисляме, че без тях животът на Земята всъщност би бил невъзможен. 

Учените изчисляват, че всяка година природата ни осигурява услуги на стойност 125 трилиона долара.

Горите например отделят кислород и абсорбират въглероден диоксид като по този начин допринасят за стабилността на климата. Задържат част от валежите в почвата, снабдявайки ни с вода, подобрявайки качеството ѝ в реките, и предотвратявайки ерозията. Те също така осигуряват дом на повече от половината от всички сухоземни видове – богато разнообразие от живот, което поддържа функционирането на толкова много природни системи.

Крайречните местообитания също крият изобилие от животински и растителни видове. Те са важни за свързаността на природните територии и неразделна част от миграционните коридори на птиците. Освен това тя укрепва бреговете, подхранва почвата, намалява скоростта на водата в речното корито, като така помага за предпазване от наводнения и свлачища, а също и създава условия за гнездене, хранене и размножаване за много животински видове. Крайречните гори са и предпочитано място за разходка, отдих и развлечения сред природата. Статистиката сочи, че над 65% от българите ползват горските територии за възстановяване и почивка.

Реките, известни още като артериите на природата, са ключова част от нашата екосистема. Ако бъдат блокирани с изкуствени прегради обаче, те могат да станат опасни. Изграждането на язовирни стени, бентове и баражи оказва силно негативно влияние върху тях, върху живота, който пазят, както и върху нас хората. Преградени, реките започват да задържат наносите и създават условия за локални наводнения или засушавания в зависимост от сезона.

„Водата е един от най-ценните ни ресурси. Близо два милиарда души на планетата живеят в райони, изложени на риск от сериозен недостиг на вода, а водните кризи са една от най-големите заплахи за световната икономика. В басейна на река Дунав повече от 80% от заливните низини са загубени през последните 150 години, а с тях и услугите, които ни предоставят. Изменението на климата се очаква да влоши ситуацията още повече“, коментира Стоян Михов, ръководител програма „Води“ във WWF.

Според доклада на WWF „Жива планета“ само за 50 години сме изгубили 83% от популациите на сладководни видове и една трета от останалите ни влажни зони – блата, езера, лагуни, тресавища, мангрови гори и други естествени екосистеми за поддържане на живота. Те са дом на изключително богато биоразнообразие, предпазват от наводнения и намаляват въздействието на сушите.

Важна роля в опазването на горите, реките, крайречните местообитания, влажните зони и техните обитатели играят защитените територии. Те помагат за изграждане на устойчивост към климатичните промени, осигуряване на продоволствена сигурност, ограничаване разпространението на болести и вредители и гарантиране на много други ползи за дивата природа и човешкото здраве.

„Националните и природни паркове, резерватите и природните забележителности, обявени като защитени територии пo българското законодателство, заемат едва 5% от територията на България, въпреки че страната е на едно от първите места в Европа по богата и запазена природа. За сравнение - в другите европейски държави защитените територии са средно 12% от цялата площ на страната“, разказва Катерина Раковска, старши експерт „Политики и биоразнообразие“ във WWF.

Близо двадесет години WWF работи в България в посока обявяване, опазване и управление на мрежата от защитени територии, които да съхраняват безценните ресурси на природата.

Всеки от нас също може да бъде природозащитник 

Голямата мисия на WWF е да изгради бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата. В което те я опазват и полагат грижи за нея, а тя поддържа живота на Земята чрез своите екосистемни услуги. Всеки може да стане част от каузата на WWF, като подари час на природата на wwf.bg/earth-hour.

Кампанията се реализира с безвъзмездната медийна подкрепа на Клуб Z.