Партия "Възраждане" не е страна в историята с демонтирането на монумент "Паметник на Съветската армия" (наричан подигравателно от софиянци МОЧА), а разпореждането на Административен съд-София-град, с което бяха спрени действията по бутането му, е нищожно.

Това гласи накратко решение на Върховния административен съд, което "обръща" сагата с бутането на гигантския монумент в София.

Върховните съдии обезсилват... 

"разпореждане... от 19.12.2023 г. на Административен съд София - град, с което е наредено да бъдат прекратени безусловно действията по демонтаж на монумент „Паметник на Съветската армия“.

Със същото определение върховните магистрати оставят без разглеждане поради липса на правен интерес искането на политическа партия „Възраждане“ срещу действията на областния управител на област София по демонтиране, нарязване и премахване на паметника", пишат днес от съда.

Идентичен "удар" вчера ВАС нанесе по друга група защитници на паметника по дело-близнак, само че инициирано от сдружение „Изправи се.БГ.“, представлявано от Мая Манолова, Войслав Тодоров - в качеството му на общински съветник в Столичен общински съвет, Виктор Йочев и Георги Кадиев в качеството им на граждани.

Клуб Z разказа през декември за любопитното решение на АССГ, който конституира "Възраждане" като страна - основно изискване, за да има административно дело.

Съдът обаче отказа същото за постъпилото искане да встъпи в процеса на сдружение „Гражданска инициатива за демонтиране на паметника на Съветската армия“ - с аргумента, че те не са страна.

Тогава АССГ разпореди и незабавно и безусловно спиране на работите по демонтажа. Аргументът бе, че не ставало ясно...

"... дали се цели реставрация на паметника и излагането му на постоянно място за ползване по предназначение (?!), което би било акт на управление на вещ-частна държавна собственост... или унищожаването му, което би било акт на разпореждане с вещ-частна държавна собственост с висока стойност."

Сега ВАС казва, че решението на колегите им от долната инстанция е недопустимо, защото според АПК "правен интерес за оспорване имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени"... и т.н.

Не става ясно с какво партията, която брани пламенно съветския паметник, е почувствала, че нейните "материални права или законни интереси пряко са засегнати или могат да бъдат засегнати от крайния за производството акт" - както е приел АССГ.

"Политическата партия може свободно да изразява политическо отношение към действията на административния орган, но не разполага безусловно с процесуалното право ... да иска прекратяването им по съдебен ред, доколкото не е насочено пряко към засягане на нейни права и законни интереси.

Действията, чието прекратяване се иска, не засягат пряко и непосредствено дейността на политическата партия" и пр., обобщават върховните съдии (пълния текст на съобщението виж най-долу)

Решението им е окончателно и не подлежи на обжалване.

Вяра Тодева иска средства за продължаване на дейностите

Същевременно областният управител на София-град Вяра Тодева иска с писмо от днес до премиера Главчев да бъдат осигурени необходимите средства за реставрация и консервация на фигурите и барелефите от монумента.

Тодева е внесла и идеен проект в Министерство на културата как ще бъдат разположени  фигурите и барелефите от ПСА в Музея на социалистическото изкуство. Внасянето на проекта е последваща стъпка в изпълнение на решението на Столичния общински съвет от 09.03.2023 година, пишат от администрацията.

"Във връзка с по-рано провелата се пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка за реставрация на фигурите от монумент „Паметник на Съветската армия”, разположен в „Княжеската градина“, областният управител изпрати и писмо до министър-председателя на РБ Димитър Главчев за увеличаване на максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от Областна администрация област София през 2024 г.  

Съгласно полученото индикативно ценово предложение, необходимата сума за предстоящите дейности възлиза на 2 548 000,00 лв. (два милиона петстотин четиридесет и осем хиляди лева), в това число с включени 10% непредвидени разходи", поясняват още от областната управа.

Ето и оригиналното съобщение от съда от днес:

Поради липса на правен интерес ВАС обезсили разпореждане на АССГ, с което по жалба на ПП „Възраждане“ е наредено да се преустанови демонтирането на паметника на Съветската армия

Върховният административен съд обезсили разпореждане № 11288 от 19.12.2023 г., постановено по административно дело № 11972/2023 г. на Административен съд София - град, с което е наредено да бъдат прекратени безусловно действията по демонтаж на монумент „Паметник на Съветската армия“. Със същото определение върховните магистрати оставят без разглеждане поради липса на правен интерес искането на Политическа партия „Възраждане“ срещу действията на областния управител на област София по демонтиране, нарязване и премахване на паметника.

Върховните магистрати приемат, че разпореждането на първоинстанционния съд е недопустимо, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 147, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) правен интерес за оспорване имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Нормата изрично предвижда, че наличието на правен интерес е абсолютна положителна процесуална предпоставка, обуславяща допустимостта на искането за прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона. Страни в производствата по глава XV от АПК са тези субекти, чиито материални права или законни интереси пряко са засегнати или могат да бъдат засегнати от крайния за производството акт. Те могат да бъдат нарушени, увредени или застрашени. При липса на тази процесуална предпоставка не е налице обоснован, пряк и непосредствен правен интерес от сезиране.

Кръгът от участниците в тези производства е ограничен. Страни в материалното правоотношение са гражданинът, юридическото лице или държавния орган, които търсят защита, като отправят искане до административния съд, както и длъжностното лице или административният орган по това искане.  В случая Политическа партия „Възраждане“ не е адресат на оспорените действия. В специалния Закон за политическите партии и в частност в чл. 2 от същия се уточнява, че политическите партии са доброволни сдружения на граждани с избирателни права съгласно българското законодателство, същите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори или по други демократични начини, като използват демократични средства и методи за постигане на политическите си цели.

Политическата партия може свободно да изразява политическо отношение към действията на административния орган, но не разполага безусловно с процесуалното право по чл. 250 от АПК, респективно да иска прекратяването им по съдебен ред, доколкото не е насочено пряко към засягане на нейни права и законни интереси.

Действията, чието прекратяване се иска, не засягат пряко и непосредствено дейността на политическата партия и нейните субективни права, поради което искането като недопустимо, е следвало да бъде оставено без разглеждане. АССГ не е изложил мотиви във връзка с накърнени права и интереси на искателя в качественото му на политическа партия освен обявените цели за защита на българската култура.

Освен изложеното до тук, което е самостоятелно основание за обезсилване на разпореждането, следва да бъде отбелязано, че действията трябва да са извършени към момента на подаване на искането. Тези действия не може да са приключили или предстоящи. Ако действията са прекратени или не са започнали, няма да съществува пряка опасност за законните интереси или нарушение на правата на съответното лице. Следователно за него ще липсва правен интерес. Този способ на съдебна защита е неприложим в случаите, когато неоснователните действия са прекратени (действията по демонтажа са прекратени на 14.12.2023 г., а жалбата на ПП "Възраждене" е подадена на 15.12.2023 г.).

Предвид изложеното, като е приел за допустимо искане на лице без пряк и непосредствен правен интерес и е разгледал спора по реда на чл. 250 АПК, както и при липса и на другите предпоставки от фактическия състав, изложени по-горе, АССГ е постановил недопустимо разпореждане, което следва да бъде обезсилено. Вместо него, по същество, подаденото от Политическа партия „Възраждане“ искане следва да се остави без разглеждане като недопустимо, а производството по адм. дело № 11972/2023 г. по описа на Административен съд София-град да бъде прекратено.

Определението по административно дело № 1854/2024 г. на ВАС е окончателно.