Върховният административен съд се произнесе окончателно с решение срещу дадената ОВОС (оценка на въздействие на околната среда), която бе ключова и позволяваше на Топлофикация-София да гори отпадъци.

Мястото, избрано навремето, е на площадка ТЕЦ "София" в поземлен имот с идентификатор 68134,511.4, район „Сердика".

Конфликтът около т. нар. инсинератор (казано просто инсталация за горене на RDF отпадъци) е стар. Въпросната ОВОС, която е атакувана пред съда и която даваше зелена светлина на процеса, е от 2015 г. 

Разрешителното се атакува още същата година пред Административен съд-София-град (АССГ) след жалба на екологично сдружение „За земята“, Национално сдружение за защита на собствениците на имоти, сдружение „Независим обществен контрол“, Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“ и едно физическо лице

След един първоначален успех за ТЕЦ-а пред АССГ, ВАС връща делото за разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. Разпорежда се изрично да се съберат "допълнителни доказателства, от които да се установят всички факти, релевантни към законосъобразното определяне на кръга на засегнатата общественост и провеждането на обществени обсъждания".

Върховните съдии настояват още...

"... да бъдат изяснени въпросите относно здравния риск, съдържанието, нивата и териториалния обхват на разпространение на вредните за човешкото здраве емисии от изпускащото устройство, като се отчетат и данните за разстоянията до жилищните сгради и обектите, подлежащи на здравна защита" и т.н.

АССГ точно това и прави - поръчва още експертизи. И се произнася, като вече - от втори опит - признава решението по ОВОС за незаконосъобразно и го отменя.

Сега ВАС потвърждава, че колегите им са били прави. В крайна сметка се изтъква, че въпросното инвестиционно предложение не е аргументирано в доклада за ОВОС и РИОСВ-София е взела решение за одобряване на доклада без наличието на достатъчно доказателства.

Ето и пълния текст на съобщението от ВАС:

ВАС окончателно отмени решението по оценка на въздействието на околната среда за инсталацията за горене на RDF отпадъци от „Топлофикация“ - София

Върховният административен съд окончателно потвърди отмяната на Решението по оценка на въздействието върху околната среда № СО-03-03/2015г. от 28.08.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите София, с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF / Refuse Derived Fuel/ отпадък“ на площадка ТЕЦ „София“ в поземлен имот с идентификатор 68134,511.4, район „Сердика", Столична община, с възложител „Топлофикация София“ ЕАД.

Върховните магистрати оставят в сила решението на Административен съд София- град по административно дело № 6134/2020 г. То е образувано пред първоинстанционния съд по жалба на екологично сдружение „За земята“, Национално сдружение за защита на собствениците на имоти, сдружение „Независим обществен контрол“, Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“ и физическо лице.

Производството пред първоинстанционния съд е протекло, след като с Решение №7560/16.06.2020г. по административно дело №12754/2019г. на ВАС е отменено решение по административно дело №9070/2015 г. на АССГ и делото е върнато на същия съд за ново разглеждане от друг състав.

В изпълнение на дадените с цитирано решение №7560/16.06.2020г. по административно дело №12754/2019 г. на ВАС, задължителни указания. Те са да бъдат събрани допълнителни доказателства, от които да се установят всички факти, релевантни към законосъобразното определяне на кръга на засегнатата общественост и провеждането на обществени обсъждания по правилата на ЗООС и Наредбата за ОВОС, да бъдат изяснени въпросите относно здравния риск, съдържанието, нивата и териториалния обхват на разпространение на вредните за човешкото здраве емисии от изпускащото устройство, като се отчетат и данните за разстоянията до жилищните сгради и обектите, подлежащи на здравна защита. Върховните магистрати указват също да се установи спазени ли са изискванията за достатъчна информация относно предвижданията за третирането на опасните и неопасните отпадъци, оценка на въздействието и информиране на засегнатата общественост. В резултат на това при повторното разглеждане на казуса от АССГ, са изготвени няколко експертизи, заключенията по които са приети като доказателства по делото.

 Върховните магистрати примат, че решението на АССГ, с което е отменено Решението по оценка на въздействието върху околната среда е правилно. Изводите в съдебното решение са базирани на обоснованата преценка на събраните доказателства и компетентно изготвените експертни заключения, при спазване на съдопроизводствените правила. Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства и при анализа им във връзка с приложимата за казуса нормативна уредба е направен правилен краен извод за основателност на жалбата срещу процесното решение по ОВОС, като убедително са опровергани релевираните и пред настоящата инстанция доводи за неговата законосъобразност.

Провеждането на процедурата по ОВОС е регламентирано в ЗООС и Наредбата за ОВОС в приложимата редакция, като съдът подробно е описал в съдебния акт, кои от тях не са били спазени.

Въз основа на компетентно изготвените заключения на назначените по делото експертизи, съдът е направил обоснован извод, че процесното инвестиционно предложение не е аргументирано в доклада за ОВОС и РИОСВ София е взел решение за одобряване на доклада без наличието на достатъчно доказателства. Напълно формално административния орган е съгласувал доклада за ОВОС при наличните непълноти и неизяснени обстоятелства относно очакваното влияние от дейността на инвестиционното предложение върху човешкото здраве и въздействието на същата върху околната среда. 

Решението по административно дело № 12035 от 2023 г. е окончателно.