В България няма прегряване при жилищното кредитиране, въпреки ръста на отпуснатите заеми.

Това твърди Българската народна банка в свой анализ.

"Към настоящия момент хипотезата „прегряване“ в сегмента кредитиране, обезпечено с жилищни недвижими имоти, не е подкрепена", категоричен е банковият регулатор.

Изводът е направен, въпреки че годишният темп на нарастване на обезпечените с жилищни имоти кредити в страната е в размер на 19,9 % за 2023 година. През предишната година увеличението е било 16,1 %, а през 2021 г. и 2020 г. - съответно 15 % и 10,1 процента.

Делът на одобрените искания за кредит се е запазил под 50 % и дори е намалял до 46 % в края на първото тримесечие на 2024 година, отчита централната банка.

Висока оценка е поставена на цялостното състояние на банковата система през миналата година. Според регулатора тя продължава "да се характеризира с висока капиталова и ликвидна позиция, с ниско ниво на необслужвани кредити (NPL) и с растяща доходност и ефективност."

Регулаторът, също така, оценява подобаващо собствената си работа, отбелязвайки, че "в резултат на надзорната политика на БНБ за системното изграждане и съхраняване на буфери в банковата система е създадена устойчивост по линия на ликвидност, капитал, ефективност и качество на кредитите."

Анализът на БНБ показва, че търсенето на жилищни кредити е значително повлияно от ситуацията на трудовия пазар. Средната заплата нараства с по-високи темпове от изменението на потребителските цени, а безработицата остава ниска:

Недостигът на работна сила формира очаквания за запазване на тези тенденции и през следващите години, въпреки че потенциално влошаване на икономическата среда може да се отрази върху заетостта и доходите и да засегне капацитета за обслужване на задълженията, предупреждават от регулатора.

Общите задължения на домакинствата по кредити, включително и отпуснатите от небанкови институции, са в размер на 23.7 % от БВП на страната.

Въпреки добрата картина БНБ обяви, че въвежда шест показатели при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени с жилищни имоти. Една част от тях вече се съблюдава от банките.