Страните членки на ЕС ще трябва да преценят дали при сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност да възобновяват проверките по границите си или да приложат други средства. Връщането на контрола може да трае до три години.

Това е една от мерките, съдържащи се в одобрените днес от държавите членки (Съвета) на ЕС промени в правилата за Шенгенското пространство. Промените засягат случаите на извънредна обстановка и мерките срещу злоупотребите с мигранти.

При връщането на граничния контрол продължителността на такава временна мярка няма да може да надвишава две години. Предвижда се и възможност за удължаването на този срок до два пъти по 6 месеца.

Страните членки ще могат да приемат общоевропейски мерки за ограничаване на достъпа на чужденци до Съюза при мащабна извънредна заплаха за общественото здраве.

Предвижда се процедура за справяне с вторичното движение на мигранти от една държава членка в друга.

Съветът ще може да одобрява общи временни ограничения за пътуване през външните граници на ЕС, да налага изисквания за медицински изследвания, както и за карантина.

Държавите от ЕС ще могат също така да ограничат броя на граничните контролно-пропускателните пунктове или да намалят работното им време като мярка срещу използването на мигрантите за оказване на натиск срещу европейските страни.

Страните от ЕС, задържали чужденец без право на престой, ще могат да го връщат направо на страната членка, откъдето е пристигнал. Задържането трябва да се извърши въз основа на двустранна спогодба за сътрудничество.