Европейската комисия откри Служба за изкуствен интелект (ИИ), която има за цел да даде възможност за неговото бъдещо разработване, внедряване и използване по начин, насърчаващ обществените и икономическите ползи и иновациите, и ограничава рисковете от използването му.

Службата ще играе ключова роля в прилагането на Законодателния акт за изкуствения интелект – първия в света всеобхватен закон в тази област. Той ще влезе в сила в края на юли. Службата ще работи също за насърчаване на научните изследвания и иновациите в областта на надеждния ИИ.

Новият орган ще координира изготвянето на кодекси за поведение, ще провежда изпитания и оценки на ИИ-модели, както и ще налага санкции при необходимост.

Службата се състои от звена за регулиране, безопасност, високи постижения и иновации. В нея ще работят 140 служители. Първото й заседание трябва да се проведе до края на юни.