Европейската комисия отново препоръча България да намали зависимостта си от изкопаемите горива.

Това е една от четирите препоръки на Комисията към Съвета на ЕС,свързани с икономиката ни. Те са част от огласения днес пролетен пакет на Европейския семестър. Действията трябва да бъдат предприети през 2024 и 2025 г.

България трябва също така да ускори прехода към чиста енергия, най-вече чрез преминаване към възобновяема енергия в централното отопление, и чрез поставяне на ветрогенератори. Необходимо е осигуряване на достатъчен капацитет за съхраняване на енергия, за да бъде повишена гъвкавостта на енергийната система. България трябва да засили инфраструктурата на електропреносната мрежа чрез въвеждане на елементи за интелигентни електрически мрежи и увеличаване на взаимосвързаността със съседните държави. Необходимо е въвеждането на целенасочени мерки да справянето с енергийната бедност, за да бъде намален делът на населението, неспособен да поддържа достатъчно топли жилищата си. България също така трябва да насърчава въвеждането на устойчив градски и железопътен транспорт, включително чрез ускоряване на развитието на необходимата инфраструктура.

За 2025 г. ЕК очаква България да ограничи общия бюджетен дефицит под 3 на сто от БВП и да запази равнището на държавния дълг в разумни граници в средносрочен план.

Препоръчва се също значително ускоряване на изпълнението на програмите на политиката на сближаване и по Плана за възстановяване и устойчивост, както и за енергиен преход. Това трябва да стане включително с подобряване работата на администрацията и повишаване качеството на процедурите за обществените поръчки, както и укрепване на дейността на регулаторите.

Комисията очаква България да подобри образователния процес и уменията, включително на групите в неравностойно положение. Това трябва да бъде направено чрез засилване на обучението на учителите и прилагане на обучение и учене, основани на конкуренцията. Необходимо е и справяне с недостига на работа.