Министерството на финансите (МФ) пое дълг от още 200 млн. лв. с емисия 6-годишни държавни ценни книжа. Падежът им е на 15 май 2030 година.

Постигнатата средна годишна доходност по тях е 3,82  на сто. За сравнение - на аукциона на 10 юни тя беше 3.54 %, а на този на 15 май - 3.35 на сто. Това показва, че условията за вземане на дълг се влошават.

Интересът към българския държавен дълг също намалява, показват данните от емисията. Подадените поръчки от купувачи на 8 юли са били за 259,4 млн. лв., което представлява коефициент на покритие от 1,3. Той е по-нисък от постигнатия на предишните търгове. Спредът спрямо германските федерални облигации също нараства и вече е 132 базисни пункта.

Това е шестият аукцион на шестгодишни и тригодишни емисии от началото на годината. Пласираните ДЦК през 2024 г. са на обща стойност 1 млрд и 350 млн. лева.

Предимно банки са придобили последната емисия държавни ценни книжа - 79,9 на сто, застрахователните дружества са поели 10,2  на сто от емисията, пенсионните фондове са закупили 9,5 %, инвестиционните посредници - 0,3 на сто, а други инвеститори - 0,1 на сто от нея.