Столичната общинска избирателна комисия (ОИК) прекрати предсрочно правомощията на кмета на район „Оборище“ Георги Кузмов, издигнат от „Продължаваме промяната – Демократична България (Спаси София)“. Решението е публикувано на сайта на комисията, съобщава БТА.

Сигналът за евентуална несъвместимост е постъпил на 29 февруари 2024 г. и в него се твърди, че Кузмов не е прекратил участието си в четири търговски дружества след изтичане на едномесечния срок от полагането на клетва, както е по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

От ОИК са изпратили запитвания до Агенцията по вписванията, от които е станало ясно, че към 2 април 2024 година Георги Кузмов е съдружник в две от дружествата.

От ОИК са изпратили резултата от тази проверка на председателя на Столичния общински съвет, както и на Георги Кузмов, включително и за правото му да подаде възражение.

На 28 юни писмата са изпратени повторно, тъй като не е бил получен отговор. На 01 юли 2024 г. копие на писмото  е прието в деловодството на район „Оборище.“

В писмено възражение от 8 юли до комисията Георги Кузмов възразява срещу сигнала  с твърдение, че не е извършил нарушение и излага аргументи от правна страна, както и твърди, че и двете дружества, в които участва, не са осъществявали търговска дейност. На 10 юли 2024 г. в ОИК-Столична  е постъпило и доказателствено искане от Георги Кузмов, който моли като доказателство към възражението му да бъде изискана справка от НАП-София, дали дружествата му са извършвали търговска дейност за периода от 13 ноември 2023 г. до момента.

От ОИК са установили, че Георги Кузмов е съдружник в две дружества към 14 декември 2023 г., като същото обстоятелство е продължило до 3 април 2024 г., когато е изпратено писмото от Агенцията по вписванията, както и към 13 юни 2024 г., когато е представена докладна записка в комисията с резултата от вътрешнослужебна проверка.

Обстоятелството, че след 14 декември 2023 г. лицето е било съдружник е в пряк разрез с нормите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, посочват от ОИК. В решението се припомня, че от момента на полагане на клетва и встъпване в длъжност като районен кмет трябва да се съблюдават ограниченията по закона. Касае се за несъвместимост, която е нормативно регламентирана, като законодателят е отчел характера на функциите на кмета и е поставил ясни ограничения, които всеки е задължен да спазва. Именно затова е и без правно значение дали действително се е осъществявала или не търговска дейност, тъй като ограничението е свързано с недопускане на неправомерно влияние и конфликт на интереси. С встъпването в длъжност съответното лице следва да се съобразява със забраната, както е формулирана, без право на преценка.

Тълкуването на нормата налага извод както за забрана за започване на търговска дейност след встъпването в публична длъжност, така и за продължаване на извършване на вече започнала преди момента на встъпването в длъжност на такава дейност, отбелязват от ОИК. 

Решението подлежи на оспорване в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - София - град.

В края на юни ОИК - Столична прекрати предсрочно правомощията на друг районен кмет -  на район "Илинден" - Емил Бранчевски, като мотивите на комисията отново бяха за нарушаване на Закона за местното самоуправление и местната администрация.