Столичният общински съвет е дал имот на кръстовището на бул. „България" и „Иван Евст. Гешов" с площ 3060 кв. м., срещу което е получил терен на фирма „НИКМИ" АД със забележителните 374 кв. м. Освен това СОС е допуснал съществени нарушения на административнопроизводствените правила по издаване на решението си, както и нарушения на поне три материално-правни норми – Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и Правилника за прилагане на Закона за държгавната собственост.

Това са заключенията на прокуратурата, която атакува самото придобиване на терена на „България" и „Иван Е. Гешов", за който гражданите на квартала многократно излизаха на протести срещу планирания строеж на небостъргач.

В изпълнение на законоустановените си правомощия за упражняване надзор за законност върху дейността на държавните органи и органите на местно самоуправление Софийска градска прокуратура (СГП) внесе протест в Административен съд София - град (АССГ) против решение № 799 по протокол № 91/26.10.2006 г., поясняват от прокуратурата.

От изнесените данни става ясно, че при постановяване на решението не са спазени изискванията за управление и разпореждане с общинско имущество; не са спазени нормативните изисквания по прекратяване на съсобствеността върху имот; не е проведен търг за него; пренебрегнато е наличието на спор за материалното право на собственост върху парцела, което е било пречка за извършване на замяната. Т.е. - общината е дала на фирмата имот, върху който към момента още са текли спорове за собствеността! 

Поради констатираните множество нарушения СГП, в изпълнение на възложените ѝ с Конституцията и законите правомощия, свързани с гарантиране върховенството на закона в Република България, поиска от съда прогласяване нищожността на решение № 799 по протокол № 91/26.10.2006 г. на СОС, с което е била извършена замяна на реални части в имот – частна общинска собственост с имот – собственост на фирма „НИКМИ" АД, пишат от прокуратурата.

Строежът на небостъргач на терена, който сега е градинка, изкара хората на бунтове през септември 2017 г., включващи и преграждане на бул. "България".

Както Клуб Z вече писа, през заградения проблемен имот минава улица, която е с изринат асфалт. Протестиращите искат улицата да се оправи, оградата да се премахне и правото за строеж на небостъргача да се прекрати.

По-интересна е съдбата на самия строеж - той си намира огромен приятел в лицето на сdмия връх на законността и на два пъти е "налаган" от Върховния адимнистративен съд, който отменя решения на АССГ в ущърб на фирмата. Столичната община в резултат на приетия през 2006 г. Общ устройствен план (ОУП), който действа и сега, с Решение на СОС от 19.11.2009 г. и Решение на МС от 16.12.2009 г., отрежда терена за зона ТГО - зона „Терен за локални градинки и озеленяване”. Така главният архитект издава заповеди, с които им отказва проекта за План за регулация и застрояване.

С думи прости - там може да има само паркове за отдих, като се допуска и обслужващо застрояване като кафе, църква, трафопост, тоалетна. В никакъв случай небостъргач. НИКМИ обаче завежда поредица от дела и след като АССГ взема страната на общината, ВАС на практика отменя решенията на СОС и на Министерския съвет, "събаря" отказите на главния архитект и дава на фирмата право да строи.