Превръщането на икономическото възстановяване в траен растеж и предоляване на неравенството в доходите, които са наполовина от средните в ЕС. Тези предизвикателства, наред с демографския натиск, открои Международният валутен фонд (МВФ) в свое изявление след приключване на годишния преглед с българските власти.

Основното предизвикателство, пред което е изправено българското правителство, е превръщането на икономическото възстановяване в устойчив и приобщаващ растеж и сближаване с други страни от ЕС, отчитат от международната финансова институция.

Доходът на глава от населението в България е само половината от средния за ЕС и неравенството в доходите е по-високо от средното за ЕС, посочва МВФ.

Според МВФ икономиката на България се очаква да нарасне с 3.8% през 2018 г., което се дължи на силния износ, по-лесни финансови условия и нарастващо доверие. В средносрочен план се предвижда растежът да се забави до 2.75%, което отразява ограниченията на капацитета и неблагоприятните демографски показатели.

"Държавният дълг е нисък, но условните пасиви и фискалният натиск, който оказват в дългосрочен план демографските предизвикателства, могат да създадат фискални рискове в дългосрочен план", отбелязват от МВФ.

Това означава, че предвид застаряването и високата смъртност в България пенсионната система - и не само, е застрашена. И сега системните дефицити в НОИ и НЗОК, които общо надминават над 5 милиарда лева годишно, се покриват от бюджета.

Според Фонда, продължаването на реформата в управлението и подобряването на ефективността на публичните институции на всички равнища остават ключови за повишаване на потенциала за растеж и за ограничаване на фискалните рискове.

Банковата система е устойчива, но лошите кредити остават значително над средното за ЕС, а две от банките, идентифицирани при  прегледа на качеството на активите и стрес тестовете, все още се нуждаят от по-големи капиталови буфери, посочват от МВФ.

През 2016 г., след приключването на прегледа на качеството на активите и стрес тестовете на българската банкова система, БНБ обяви, че две от проверените общо 22 банки - ПИБ и по-малката Инвестбанк, се нуждаят от допълнителни капиталови буфери.

Фондът приветства усилията за засилване на финансовия надзор и насърчи властите да обърнат внимание на рисковете, свързани с концентрацията и свързаните с тях лица, и да въведат цялостна стратегия за намаляване на лошите кредити.

По данни на Европейската комисия близо 12% от всички кредити у нас попадат в графата лоши или необслужвани, което поставя България на предните места по лоши кредити. Статистиката за ЕС показва нива на лошите кредити от около 4%. Само необслужваните потребителски заеми са за над 800 млн. лева към края на 2017 г.  Към тази сума трябва да се добавят и 1 млрд. лева необслужвани ипотеки.

МВФ също така заяви, че одобрява плана на правителството за балансиран бюджет в средносрочен план, предвид необходимостта от публични инвестиции.