Обединението "Демократична България" представи икономическа програма "Повече пари за хората и бизнеса, по-малко за властта", основната цел на която е да сведе преразпределението на сегашните близо 38% от БВП през бюджета до максимум една трета. Така в хората и бизнеса ще остават повече средства, които ще ги насърчават да създават блага и да инвестират.  

"Вярваме в простите решения, както и че хората, които изкарват парите си по честен път знаят най-добре как да ги харчат и инвестират. Със сигурност по-добре от власт, която купува имот във Варна по-скъпо, отколкото струва подобен в Манхатън. Защото ГЕРБ имат десетина приятели, към които насочват бюджета на страната. Нашите приятели са всички данъкоплатци и потребители, в чиито джобове ще оставяме повече пари, вместо да ги пренасочваме към олигархията", обясняват от "Демократична България".

Преразпределение на не повече от 33% от БВП през бюджета ще нареди България на второ място след Ирландия по този показател. "Това ни отличава рязко от ГЕРБ, които имат идеи за покачване на данъчно-осигурителната тежест през 2018-2019 година с поне 2 милиарда лева (и които 10 години вдигат данъците, без да са сваляли никакви). И от “визията“ на БСП, която предлага да се удари най-производителната част от хората чрез връщането на пропорционалното подоходно облагане", се казва в програмата.

Как да се намали голямото харчене

Основните мерки да се намалят апетитите на властта са: повишаване на ефективността и ефикасността на публичните разходи; листване на фондовата борса на 10-20% от държавните компании, което ще спести загуби от 1 млрд. лева годишно, а и ще осигури средства за по-високи пенсии чрез увеличаване на приходите на Сребърния фонд; премахване на "данък олигархия", плащан за сделки като тази на Георги Гергов за варненската “дупка”, на Ахмед Доган със студения резерв на ТЕЦ Варна, кражбата на века АЕЦ "Белене", пътностроителни фирми и др.; е-услуги; европейски контрол на финансовата система чрез влизане в Банковия съюз, за да се предотвратят "бъдещи разходи като 4-те милиарда за потопената КТБ".

Данъчни реформи

По отношение на данъците се предлага намаляване на ДДС от 20 на 18%, което ще остави милиард годишно в хората и бизнеса, ще намали "стимулите" за данъчни измами и ще увеличи потреблението.

Освен това - и комбиниране на необлагаем минимум при ДОД плюс запазване на сегашната ставка на т.нар. "плосък данък" от 10%. (Единствените държави в ЕС, които не предлагат под никаква форма необлагаема основа, са България, Унгария и Хърватия. КНСБ вече предложи необлагаемият минимум да е равен на минималната работна заплата. Б.р.).

Необлагане на реинвестираната печалба и намаляване на данъка на едноличните търговци са други от данъчните идеи.

По пътя към еврото

Предвид заявената цел за членство в Банковия съюз и еврозоната, от "Демократична България" настояват за запазване на режима на валутен борд при фиксирания курс на лева към еврото до влизане на България във валутния съюз. Освен това - и за стрес тестове и проверка на качеството на активите не само на банките, но и на застрахователи и пенсионни фондове.

Предлага се и въвеждане на изискване за конкурсно начало с гражданско участие при подбора на всички кандидати за членове на регулативно-надзорните органи във финансовата система: Управителния съвет на БНБ и Комисията по финансов надзор.

Бюджетни разходи

Друга от целите на "Демократична България" е за увеличение на обществената ефективност на бюджетните разходи. За тази цел предлагат да се приложат обективни измерители, каквито вече има разработени в други държави.

Настояват да има и "предварителна пълна обществена оценка на въздействието на всички предлагани нови регламенти за регулиране на обществените отношения, независимо кой ги предлага и какво е юридическото им ниво". Също така и да се увеличи ролята на Сметната палата и на Фискалния съвет като независими експертни институции в реализирането на този приоритет.

В името на това да се разбие порочната схема за възлагане на обществени поръчки "на близки до властта бизнес обръчи", от ДБ настояват за електронните обществени поръчки и реално действащо електронно правителство.

Бюджетни приходи

Като припомнят, че от 10 години насам нито един данък или осигуровка не са били намалявани, "Демократична България" предлага няколко основни приоритета:

1 .Запазване на настоящата структура на преките данъци с ниски ставки от 10% за всички доходи, независимо дали лични или корпоративни, с въвеждане на необлагаем минимум за Данък общ доход (ДОД). 

2. Облагане на корпоративните печалби само когато се разпределят дивиденти, което ще остави значителен ресурс в компаниите за иновации и развойна дейност. Съответно намаление на данъчното бреме за еднолични търговци.

3. Намаляване на общата за всички продукти ставка по ДДС от 20 на 18%.

4. Чисто статичният ефект от трите мерки е за приблизително 2.3 млрд. лева.

Относно осигуровките от "Демократична България" не са така категорични. "В зависимост от развитието на общите стопански процеси и на резултатите от предлаганата пенсионната реформа, ще се търсят възможности за намаляване на осигурителното бреме", е записано в прогрмата. 

Пенсионна реформа

"Демократична България" предлага следните основни мерки за засилване на пенсионната система и стимулиране на участието на хората в нея:

1 .Листването на 10-20% от капитала на всички държавни компании на фондовата борса ще осигури свежи средства за Сребърния фонд.

Идеята на Сребърния фонд е да подкрепя пенсионната система. Към момента в него са натрупани не повече от 3 милиарда лева, които стоят на депозит в БНБ без никаква възвращаемост.

2. Натрупаният до момента бюджетен излишък да не бъде харчен бързо и непрозрачно, а също да бъде отнесен към Сребърния фонд.

3. Повишаване на максималния месечен размер на необлагаемите вноски, които могат да бъдат инвестирани в третия стълб от страна на работодател от 60 на 120 лева. Това ще стимулира инициативата за дългосрочно осигуряване и е в унисон с нарастването на доходите през последните години.

4. Достигането на пенсионна възраст и приносът към осигурителната система да са единствените критерии за пенсиониране и размер на получаваната пенсия от НОИ.

5. Постепенно увеличаване на вноските във втория стълб на осигурителната система от сегашните 5% от облагаемия доход, без това да повишава общата осигурителна тежест.

Едновременно с това намаляване на максималните такса вход и годишната такса на управление на универсалните и професионалните пенсионни фондове - след като преминат стрес-тестове и "след получаването на ясни гаранции срещу инвестициите в свързани лица, които са основна заплаха пред дългосрочното съществуване на втория стълб и доверието в него".

(Вноските в универсалните пенсионни фондове са т.нар. втори стълб на пенсионната система. От всяка месечна вноска, която гражданите се правят, всеки фонд удържа между 4 и 4.15% такса за управление на средствата, която допреди две години беше 5%. Б.р.)

6. Активен принос на България към изграждане на системата на паневропейски фондове, чрез която да се увеличи конкуренцията във втория и третия стълб на осигуряването.

Фискална децентрализация

Държавните разходи в България не само имат ниска обществена ефективност, но са и силно географски дебалансирани, констатират от "Демократична България".

1 .Намаляване на общия брой общини и окрупняването им до размер, който би им гарантирал достатъчна за носене на фискална отговорност обезпеченост със стопански ресурси и възможности.

В момента общините в България са 266.

2. Създаване в рамките на предвидената в Конституцията възможност на средно (регионално) ниво на самоуправление, което да даде възможност за по-адекватно за съответните региони и независимо от централното държавно управление, усвояване на Европейските средства за регионално развитие.

Управление на еврофондовете

"Демократична България" се обявява за промяна на философията на европейското финансиране – от грантове и субсидии към финансови инструменти и кредитни механизми.

Тяхната идея е основната част - над 65% - от средствата през новия програмен период да бъдат отделени за приоритетите “Умна Европа” и “Зелена Европа” - за икономически растеж, основан на новите и цифровите технологии, високо образование на работещите и бизнес, опазващ околната среда.