Едно от защитените местообитания на редки видове птици от международно значение - „Шабленско езеро“ и „Шабленски езерен комплекс“, са били пресушени заради наводнение в правителствената резиденция "Шабла". Освен това пресушаването е съпроводено и с опожаряване на голяма част от тръстиковите масиви в района на Шабленското езеро. 

Информацията за поредното унищожаване на защитена природна местност съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). На 9 март екип на организацията посетил района за мониторинг на водолюбивите птици в Натура 2000 зона и установил посегателствата. Изпускането на водни маси от езерата противоречи на целта за обявяване на защитената местност и не е предвидено в плана ѝ за управление. 

Малко по-късно от Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) - Варна, излязоха със съобщение, в което се казва, че "няма изтичане на води от защитената територия".

Драстичният спад на нивото ще повлияе негативно и на ихтиофауната в двете езера (Шабленско и Езерецко), които губят традиционните си по-плитки места за хвърляне на хайвер, твърдят природозащитници.

От съобщението на регионалната инспекция по околна среда става известно, че още през през месец януари е постъпил сигнал от Община Шабла за опасно повишаване нивото на езерните води в защитена местност „Шабленско езеро“. Засегнати са сгради и се създава опасност за посетителите им. След извършени проверки на място от служители на екоинспекцията и в съответствие с Плана за управление на защитена местност „Шабленско езеро“ е съгласувано аварийно изпускане на езерните води от защитената местност в Черно море. 

"В присъствието на представител на РИОСВ - Варна на 15 февруари т.г. с помощта на специализирана техника езерото е отворено в най-североизточната част на „Езерецко перило“ - участъка с най-тясна ивица между морето и езерото, с цел опазване на дюнните природни местообитания. При периодичните проверки на защитената местност защитена местност „Шабленско езеро“, охраната на северните защитени територии при РИОСВ - Варна е констатирала, че в резултат на високите морски вълни езерото се е затворило само. Изтичането на водите от езерото към морето е продължило девет дни", посочват от РИОСВ-Варна. 

Според еколозите обаче изтичането на водите не е спряно и към момента.  

"След разговор с представители на РИОСВ, БДЗП получи устна информация, че изпускането е станало чрез прокопаване на канал в пясъчните дюни с помощта на багер и че за тази дейност има официално разрешение от РИОСВ-Варна, издадено във връзка с писмо на община Шабла по повод наводнени помещения в резиденция „Шабла“. Каналът е широк 15-20 метра, което означава, че на практика не е имало реален контрол на изтичането на езерата. Към момента този канал не е затворен и ландшафтът не приведен в първоначалното си състояние. Изтичането е преустановено по естествен път, поради изравняване на водните нива на езерата и на морето", пишат от организацията. 

Освен пресушаване е имало и опожаряване на голяма част от тръстиковите масиви в района на Шабленското езеро, твърдят от БДЗП.

"Мащабите на опожаряването са изключително големи – касае се за няколко стотин декара явно преднамерено опожарена влаголюбива растителност. Паленето на масивите с водна и влаголюбива растителност е забранено според заповедта за обявяване на Защитената зона. Твърде вероятно е изпускането на водни маси и последващото опожарявяне да са взаимосвързани действия, които на практика водят до унищожаване на значителна част от влажната зона", разказват еколозите. 

От БДЗП посочват, че "Шабленски езерен комплекс" и "Шабленското езеро" са ключови за пребиваването по време на миграция и гнездене на десетки видове водолюбиви птици, сред които белоока потапница, малък воден бик, червена чапла и много други. Тези видове вече са загубили гнездовите си местообитания, тъй като гнездят в тръстиковите масиви по ръба на водоема. Оттам припомнят и това, че Шабленският езерен комплекс и разположеното в съседство Дуранкулашко езеро са включени с Рамсарската конвенция като влажни зони с международно значение.