Приходите на Европейския съюз за 2018 година са законосъобразни и редовни и не са засегнати от съществено ниво на грешки. Разходите са приети със становище "с резерви" за трета поредна година. Най-много злоупотреби с европейски средства са установени във високорискови области като развитието на селските райони. Това са основните констатации, които прави Европейската сметна палата в последния си доклад за извършения одит на приходите и разходите на бюджета на ЕС за 2018 година. 

Важно уточнение се налага заради термина "с резерви". Това означава, че палатата не може да даде положителна оценка, но установените нередности не са широко разпространени и са под критичния минимум. Другите две становища, които могат да бъдат издадени са: с "положително становище" - означава, че данните дават вярна и точна представа за финансовото състояние и са изготвени по счетоводните правила и "отрицателно", което би означавало широко разпрастранение на нередности. 

Делът на отчетените грешки при използването на бюджета на ЕС не представлява оценка за равнището на измамите, неефективността на разходите или разхищенията на средства. Той показва размера на средствата, които не е следвало да бъдат изплатени, тъй като не са били използвани изцяло по правилата на ЕС.

Така общото ниво на нередности при разходването на средствата от ЕС остава стабилно и в диапазова, установен в предходини две години, пишат от ЕСП. Общият процент на грешките е 2,6% и той се дължи предимно на високорисковите области като "Развитие на селските райони". В тези сфери правилата са сложни и често неясни, обясняват одиторите. 

През 2018 г. разходите на ЕС възлизат общо на 156,7 млрд. евро. Тази сума се равнява на 1 % от брутния национален доход на ЕС и представлява около 2 % от общия размер на публичните разходи на държавите членки на ЕС. Бюджетът на ЕС се приема ежегодно (в контекста на седемгодишните финансови рамки) от Европейския парламент и от Съвет.

В главата "Неизпълнение поети задължения на Европейските стратегически и инвестиционни фондове в края на 2018 г." се вижда, че България се намира в средата на таблицата с 4,4 млрд. евро такива неизпълнени задължения. Пред нас Хърватия и Словакия, след нас - Литва и Латвия. Като процент от разходите на сектор "Държавно управление" обаче, страната ни е на непрестижното второ място, с малко по-малко неизпълнение задължения от Хърватия.

В своя доклад европейската сметна палата предупреждава, че страните-членки трябва да внимават с гаранциите, финансирани от бюджета на ЕС, защото това засилва рисковите експозиции на целия съюз. Освен това ведомството държи да подчертае, че е нужен по-голям акцент върху резултатие от разходването на средствата на ЕС и да се подобрят показателите за действителния напредък.