Нови срокове за данъците - деклариране и плащане - вече са в сила, след като "Държавен вестник" публикува Закона за мерките и действията за извънредното положение. В резултат от Националната агенцията по приходите (НАП) обобщиха промените. Ето какво трябва да знаете според данъчните власти: 

  • Удължава се срокът за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци (чл.92 ЗКПО) до 30 юни 2020 г.
  • Удължава се срокът за внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация (чл.93 ЗКПО) до 30 юни 2020 г.

През 2020 г. компаниите, които по закон са задължени да плащат на тримесечие или всеки месец авансови вноски за корпоративен данък, правят това на база прогнозната данъчна печалба за 2020 г., при съобразяване със следните особености: 

  • В случай, че към момента вече е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., корекции на размера на авансовите вноски (съответно на прогнозната печалба за 2020 г. - б.р.) могат да с правят до 15 април и след това чрез декларацията по чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО);
  • В случай че до 15 април не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., тя трябва да се подаде до тази дата, като се попълни само частта от нея, в която се декларират авансовите вноски за 2020 г. Корекции на размера на авансовите вноски се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО;

Корекциите на авансовите вноски, направени с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, се ползват след подаване на декларацията.

"Посочените разпоредби са във връзка с обстоятелството, че срокът за извършване на месечните авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април и на тримесечната авансова вноска за първо тримесечие е до 15 април, а срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г., с която се декларира видът и размерът на авансовите вноски за текущата година,  е до 30 юни 2020 г.", обясняват от НАП. 

Припомняме, че на тримесечие авансов данък внасят фирмите с над 300 000 лв. нетен приход годишно, а всеки месец това задължение имат компаниите с над 3 млн. лв. нетен приход. 

Сроковете за внасяне на авансовите вноски за 2020 г. са следните:

  • Месечните авансови вноски за първото тримесечие (януари, февруари и март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до декември в срок до 15 число на месеца, за който се отнасят.
  • Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие на 2020 г. се внасят до 15 число на месеца, следващ тримесечието, респ. 15 април и 15 юли 2020 г., а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

Физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат гореописаните правила за авансовите вноски, като за тях срокът вместо до 15.04.2020 г. е до 30.04.2020 г.

Удължава се срокът за деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО, както и на данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта и на данъка върху дейността от опериране на кораби -  до 30 юни 2020 г.

Удължава се срокът за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) - до 30 юни 2020 г.

Удължава се и срокът  за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, дейност като земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията - до 30 юни 2020

Удължава се срокът за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица до 31 май 2020 г. за физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци.  

Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци, за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г.  Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31.03.2020 г.

По време на действие на извънредното положение се спира принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, като за периода на спирането се начисляват лихви. Може да се извършва обезпечаване на задълженията и разпределение на суми по изпълнителни дела. По искане на длъжниците, публичните изпълнители може да извършват изпълнение върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица, вложени ценности в трезори и съдържанието в сейфове. Няма да се провеждат публични търгове и няма да се извършва въвод във владение, казват още от НАП. 

По време на извънредното положение не се образуват изпълнителни дела от публичните изпълнители на НАП, освен в особено важни случаи.  

От НАП съветват гражданите да отложат посещенията си в офис на НАП до преустановяването на извънредното положение, като дотогава използват електронните услуги, които са достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис.

Информация и съдействие можете да получите и на информационния телефон на НАП – 0700 18 700 от 8,30 до 18 чпрез работните дни от седмицата, включително по финансови въпроси за бизнеса и гражданите във връзка с мерките срещу разпространението на корона вируса.