Всички жертви на престъпления в ЕС могат да се ползват изцяло от своите права, независимо къде в Съюза е извършено деянието.

Това стана ясно от първата по рода си стратегия на Общността за правата на жетвите. Тя бе представена от Еврокомисията.

Стратегията определя редица действия за следващите пет години. Тя се съсредоточава върху две цели:

1. Да се даде възможност на жертвите да съобщават за престъпления, да търсят обезщетение и в крайна сметка да се възстановят от последиците от престъплението;

2. Да се работи с всички заинтересовани страни по правата на жертвите.

В резултат на пандемията от COVID-19 бяха взети мерки за ограничаване на свободата на движение на гражданите. Те повлияха за увеличаване на домашното насилие, сексуалното насилие над деца, кибер престъпността и расистките и ксенофобски престъпления от омраза, изтъкват от ЕК. С оглед на това е особено важно рамката за подкрепа и защита на жертвите да е устойчива и в кризисни ситуации.

„Прекалено много хора, жертви на престъпления, остават нечути без достъп до правосъдие и подходяща подкрепа. Целта на стратегията е да ги овласти, особено най-уязвимите от тях, като жертвите на насилие, основано на пола, или на престъпления от омраза“, коментира Вера Йоурова – зам.-председател на ЕК за ценностите и прозрачността.

ЕС вече разполага със солиден набор от правила за гарантиране на правата на жертвите на престъпления. Въпреки това те все още не могат да се ползват изцяло от своите права, предоставени от Брюксел. Отправната точка трябва да бъде по-доброто прилагане на правилата на практика. Когато е целесъобразно, ЕК ще представи до 2022 г. предложения за допълнително укрепване на тези правила.

В представената днес нова стратегия се определят редица действия по пет основни приоритета:

1. Ефективна комуникация с жертвите и осигуряване на безопасна среда, в която жертвите да съобщават за престъпления. Твърде често жертвите не са запознати със своите права или не смеят да съобщят за престъплението. Те се страхуват от извършителя или от евентуални отрицателни последици. Комисията ще стартира кампания на ЕС за повишаване на осведомеността относно правата на жертвите и насърчаване на специализираната подкрепа и защита на жертвите със специфични нужди. Брюксел ще продължи да наблюдава и прилагането на съответните правила на ЕС, включително разпоредбите на Директивата за правата на жертвите;

2. Подобряване на защитата и подкрепата за най-уязвимите жертви. Всички жертви са уязвими, а някои от тях - в още по-голяма степен. Това са децата, възрастните хора, жертвите на насилие, основано на пола, домашно насилие, расистки или хомофобски престъпления от омраза, жертвите на тероризъм, както и жертвите с увреждания. ЕК ще обмисли допълнително укрепване на защита чрез въвеждането на минимални стандарти за физическата защита на жертвите. Страните членки трябва да създадат служби за специализирана подкрепа на най-уязвимите жертви, включително  къщи за деца, семейни приюти, безопасни домове за ЛГБТИ+;

3. Улесняване на достъпа на жертвите до обезщетение. В много страни от ЕС достъпът на жертвите до обезщетение е затруднен. Комисията ще наблюдава и оценява законодателството на ЕС относно обезщетенията, включително от страна на държавата, и Рамковото решение относно взаимното признаване на финансови санкции.  Ако е необходимо, ЕК ще предложи мерки за допълване на тази рамка до 2022 г.;

4. Засилване на сътрудничеството и координацията между заинтересованите страни относно правата на жертвите. За да се постигне по-хоризонтален подход към правата на жертвите на равнище ЕС, Комисията ще създаде платформа за правата на жертвите, която да обединява всички съответни заинтересовани страни. На национално равнище държавите членки следва да разработят национални стратегии за правата на жертвите. Определеният от ЕК координатор относно правата на жертвите също ще гарантира съгласуваността и ефективността на различните действия във връзка с политиката в областта на правата на жертвите;

5. Укрепване на международното измерение на правата на жертвите. Приетият наскоро План за действие относно правата на човека и демокрацията потвърждава ангажимента на ЕС за утвърждаване, защита и прилагане на практика на правата на човека по света. Съюзът и неговите държави членки ще продължат взаимодействието със и в рамките на ООН и Съвета на Европа с цел утвърждаване на правата на ЕС за жертвите в страните партньори, както и с цел обмен на най-добри практики. Брюксел ще продължи да работи в тясно сътрудничество със страните кандидатки и потенциални кандидатки за укрепване на правата на жертвите, както и за подкрепа на действията за изграждане на капацитет за приоритетните държави партньори във връзка с подкрепата за жертвите на тероризма.