България да следи по-добре за прилагането на закона за борбата срещу прането на пари.

Това гласи една от четирите препоръки към страната ни в сферата на икономиката, одобрени днес от Съвета на ЕС. Те трябва да бъдат изпълнени през тази и през 2021 г.

Препоръките са в рамките на Европейския семестър за 2020 г. Те са специфични към всяка страна членка на Общността.

За България препоръките са следните:

• 1. Да предприеме всички необходими мерки според временните изключения от правилата за държавната помощ за преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19, както и за подпомагане на икономическото възстановяване. Когато икономическите условия позволяват, да прилага фискални политики, насочени към постигане на „благоразумни“ средносрочни фискални позиции и осигуряване на устойчивост на дълга, като същевременно повиши инвестициите. България трябва да привлече достатъчно финансови средства за укрепване на устойчивостта, достъпността и възможностите на здравната система, както и да осигури съразмерно регионално разпределение на здравните работници.

• 2. Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички и да подобри политиките за пазара на труда. Да подобри достъпа до работа от разстояние и да насърчи цифровите умения и равния достъп до образование. Нашата страна трябва да отстрани недостатъците по схемата за минимален доход.

• 3. Да опрости и ускори процедурите за предоставяне на ефективна подкрепа за малките и средните предприятия (МСП) и самонаетите служители, за да имат непрекъснат достъп до финансиране и гъвкави условия за плащане на дълга. Трябва да се даде предимство на готови за изпълнение обществени инвестиционни проекти и да бъдат насърчени частните инвестиции, за да се ускори икономическото възстановяване. Страната трябва да насочи инвестициите в областта на природосъобразния и цифровия преход, особено при чистото и ефективно производство и използване на енергията, чистия транспорт, като допринася за постепенното отпадане на използването на изкопаеми суровини в икономиката, включително във въгледобивните региони.

• 4. Да намали възможно най-много административната тежест за дружествата с подобряване на ефективността на обществената администрация и подобряване на електронното управление. България трябва да подобри законодателството за несъстоятелността, да повиши усилията за осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, да следи по-добре за прилагането на закона за борбата с прането на пари.

Същевременно се изтъква, че, макар България да е приела през 2019 г. няколко закона с цел транспониране на Четвъртата и Петата директива за прането на пари, от наскоро приключилата национална оценка на риска става ясно, че са налице недостатъци. И те изискват спешни мерки, за да се предотвратят прането на пари и финансирането на тероризма.

Все още не са оценени по подходящ начин рисковете, свързани със схемите за предоставяне на гражданство срещу инвестиции и с виртуалните активи. Трябва да бъдат разработени и изпълнени действия за ефективно прилагане на рамката за борба с прането на пари от страна на задължените субекти. Ефективността на изпълнението и прилагането на тази рамка е ограничена, а използването на финансово разузнаване е недостатъчно.

Препоръките на Съвета отразяват следните икономически приоритети:

• Иинвестиране в достъпа, ефективността и устойчивостта на здравните грижи;

• Запазване на заетостта и преодоляване на социалните последици от кризата;

• Поставяне на акцент върху научноизследователската и развойната дейност;

• Гарантиране на предоставянето на ликвидност и осигуряване на стабилност на финансовия сектор;

• Запазване на единния пазар и движението на стоки и услуги.

Те се отнасят за всички 27 държави членки на ЕС, както и за Великобритания, която остава част от анализа по линия на европейския семестър до 31 декември в съответствие със Споразумението за напускане.