Пристанището за лодки и яхти в морския имот в парк "Росенец", обитаван от почетния председател на ДПС Ахмед Доган, е без одобрен инвестиционен проект, без документи за експлоатация, без разрешения. Липсват документи и разрешения за строеж и за няколко постройки на територията на имота извън основната сграда на комплекса.

Това вероятно е една от постройките в имота, обитаван от Ахмед Доган, за която не е открито строително разрешение. 

Това става ясно от съобщение на Върховната административна прокуратура, която разпореди на различни институции да извършат проверки на имоти по Черноморието. Проверките са установили много нарушения.

В "Росенец" е констатирана крайбрежна плажна ивица, която няма статут на морски плаж и до нея няма свободен достъп. За пристана за яхти няма одобрен инвестиционен проект. В нотариалния акт на пристана е посочено, че пристрояването му е извършено през 80-те години на XX век, което е невярна информация и според прокуратурата става дума за документно престъпление. Затова и материалите са предадени на Върховната касационна прокуратура.

Проверката е установила нарушения и на други места по Черноморието. Едно от тях е в местността Буджака край Созопол и е свързано с имот на бизнесмена Иво Прокопиев.

Имотът край Созопол, който също бе обект на проверка и е свързан с Иво Прокопиев.

Според съобщението къщата е изградена в нарушение на Подробния устройствен план, тъй като имотът е бил за вилно застрояване, като освен това самата структура на сградата (намираща се върху два отделни имота) се разминава с разпоредбите на действащия ПУП.

Не са налични и изискуемите протоколи за определяне на линия и ниво на намиращите се на мястото ограда и басейн, като последният не фигурира в издаденото удостоверение на главния архитект на община Созопол и не е въведен в експлоатация.

Пред бТВ от община Бургас са заявили, че издирват строителя, тъй като за да бъде приключена процедурата, е нужно да изтече срокът за представяне на документи от страна на строителя или отговор от негова страна.

Ето съобщението на прокуратурата:

Множество нарушения са открити при изграждането и експлоатирането на обекти по Черноморието, констатират проверки на място и по документи, разпоредени от Върховната административна прокуратура (ВАП) на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на туризма, министъра на околната среда и водите, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и началника на ДНСК.

При проверка в парк „Росенец“ е констатирана крайбрежна плажна ивица, която няма статут на морски плаж. До нея няма свободен достъп. Той е ограничен от поставена строителна ограда от метални платна. Установено е, че за поземлен имот (ПИ) по КККР на гр. Бургас, който е държавна собственост, няма съставен акт за държавна собственост.

Относно изградения пристан за яхти в ПИ по КККР на гр. Бургас към настоящия момент в МРРБ няма одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж за специализиран пристанищен обект - пристан за яхти и лодки. Съставен е констативен протокол при извършената проверка в община Бургас, като от представители на РДНСК-Бургас е установено, че не се съхраняват строителни книжа и няма искания за издаване на разрешение за строеж за мостик - кейова стена в ПИ по КККР на гр. Бургас. От доклад на министър Росен Желязков се установява, че в регистъра по чл. 92, ал. 4 ЗМПВВППРБ не е вписвано пристанище, елемент от чиято инфраструктура да е хидротехническото съоръжение, предмет на проверката. Въпросното съоръжение не е вписано в регистъра по чл. 92, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и като специализиран пристанищен обект. От резултатите от проверките става ясно, че за специализиран пристанищен обект „Пристан за яхти и лодки - Отманли“ удостоверение за експлоатационна годност не е издавано.

От проверката на място, както и от кадастрални скици на имота се установява, че пристрояването на пристанището не е извършено през 80-те години на миналия век, както е посочено в нотариалния акт. За констатираните данни за извършено документно престъпление материалите се изпращат на ВКП.

Във връзка с установеното строителство по отношение на пристан за яхти и лодки и липсата на разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти, както и това, че строежът е III категория, е изпратено писмо до  началника на ДНСК да упражни правомощията  си, като предприеме конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и уведоми ВАП за това и изпрати копия от актовете. 

При проверката на изградените строежи и обекти на нос Чукалята в парк „Росенец“ е установено, че за строежите „Двуетажна масивна сграда“, „Едноетажна постройка - бунгало“ - № 1, „Едноетажна постройка - бунгало“ - № 2, „Едноетажна постройка - бунгало“ - № 3, „Триетажна масивна сграда“, „Оранжерия – 500 кв. м“, „Двуетажна сграда“ на място не са представени строителни книжа и при проверката в община Бургас не е установено  наличие на одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж. За „Преместваем обект - охрана“ не е издадено разрешение за поставяне от община Бургас. Всички описани констатации са обективирани в констативни протоколи от 6.08.2020 г., съставени от инспектори на РДНСК-Бургас.

С писмо изх. № Б-12-84-00-627/11.08.2020 г. на началник РДНСК-Бургас кметът на община Бургас е уведомен, че следва да разпореди предприемане на последващи действия за законосъобразното приключване на случая.

За предприетите конкретни действия и упражнени правомощия по чл. 223 ЗУТ следва да изиска информация по реда на чл. 145, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

При проверките на обект „Жилищна сграда“  в м. Буджака, землището на гр. Созопол, собственост на физическо лице, са констатирани пропуски и нарушения по отношение  на издадените строителни книжа и изпълненото строителство. Констатирано е, че сградата е напълно завършена и към момента на проверката се ползва. В южната част на имота е изграден открит басейн. Имотът е заграден от изток, север и частично от запад с плътна масивна ограда с височина около 2.00 м. Не е установено дали фотоволтаичната централа е изпълнена. Конкретно не са налични изискуемите протоколи за определяне на линия и ниво на намиращите се на мястото ограда и басейн, като последният не фигурира в издаденото удостоверение на главния архитект на община Созопол и не е въведен в експлоатация; в нарушение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ е издадено разрешение за строеж на еднофамилна жилищна сграда в имот, отреден за вилно застрояване, а същият строеж е ситуиран в два имота и се касае за една сграда, която е функционално свързана, а не за две отделни сгради, разположени в два имота, което противоречи на действащия ПУП към момента на издаване на разрешение за строеж. С оглед на това е съставен констативен протокол от служители на РДНСК-Бургас и е сезиран кметът на община Созопол за предприемане на законосъобразни действия по компетентност на основание чл. 224а, чл. 225а от Закона за устройство на територията.

Данните от проверката в гр. Обзор сочат, че на обект „Жилищна сграда за курортно ползване в града става ясно, че към преписката за издаване на разрешение за строеж няма данни за извършено обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ и чл. 20 и следващите от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, на съществуващите стоманобетонови пилоти за укрепване на ската, находящ се в УПИ V в кв. 1 за спазване на условията на чл. 169, ал. 1 и ал. З от ЗУТ. Няма представени актове и протоколи, съставени по време на строителство, удостоверяващи извършените СМР и законността на стоманобетоновите пилоти.

Не е изпълнена предвидената в одобрения със Заповед № 301/16.03.2005 г. на кмета на община Несебър ПУП-ПРЗ нова улица, даваща достъп до всички урегулирани поземлени имоти /УПИ/ с предвиден кръгов обръщач. Констатирано е, че няма издадено разрешение за строеж за горецитираната улица. По време на проверката е станало ясно още, че не са изработени изискващите се планове за вертикално планиране, план-схема за комуникационно-транспортна мрежа, схеми на инженерната инфраструктура и др., които се одобряват едновременно с плана, съгласно разпоредбите на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. Не е представено становище/решение от Министерството на околната среда и водите към одобрения ПУП-ПРЗ съгласно разпоредбата на чл. 125, ал. 7 ЗУТ (ред. бр. 65 от 2003 г.). Не са представени данни за отчуждителни процедури за улица от ОС.Т.6 до от ОС.Т.8 и следващи дейности, регламентирани § 22 от Преходни разпоредби /ПР/ ЗУТ.

При проверката на място е установено, че част от изпълнените пилоти в УПИ V, кв. 1 по плана на гр. Обзор - Южен плаж, са в несъответствие с одобрения на 23.04.2007 г. проект по част „Укрепване на ската над сградите за комплекс" /част СК/.

В одобрения проект по част СК към издадено разрешение за строеж от април 2020 г. от община Несебър са включени изпълнените стоманобетонови пилоти по разрешение за строеж от май 2007 г., като същите са в съществено отклонение от одобрения проект към същото PC. Не са осигурени достатъчен брой паркоместа съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Не е спазена максимално допустимата кота корниз от 10 м, предвидена по ПУП. Предвидена е кота корниз на източна фасада на сградата да достигне, която надвишава максимално допустима кота корниз, регламентирана с ПУП.

Предвид категорията на обектите и строежите кметът на община Несебър следва да предприеме законосъобразни действия по компетентност на основание чл. 224а ЗУТ и да уведоми ВАП, ДНСК и РДНСК-Бургас за започнатите административни производства.