С наближаването на парламентарните избори ВМРО отново тръгна на война със страховитите норвежци, които "стоят на границата", за да отвлекат българските деца от биологичните им родители - този път с предложения за изменения в Закона за закрила на детето. Законът е специализиран и неслучайно съдържа думата "закрила" в наименованието си, но от текстовете на ВМРО се разбира точно обратното...

В тях се дава преимущество на биологичните родители - да могат да оспорват мерките за закрила на децата, за които държавата е преценила, че са поставени в неблагоприятна среда. "Войводите" твърдят още, че "детето не е отделен субект", елиминират и термина "специална закрила за дете в риск".

Опитват се да елиминират и формите на добрововолчество при грижите за детето, а ако някой подаде сигнал за дете, нуждаещо се от закрила, то той ще трябва да прави това... с писмена декларация за "истинност". Ако информацията обаче не може да бъде потвърдена, от ВМРО предлагат... носене на отговорност по член от Наказателния кодекс, който предвижда... лишаване от свобода до три години или глоба от сто до триста лева.

Дали едно дете е насилвано от родителите си или не, например - то ще трябва да разкаже това пред... представители на същите тези родители, които после ще бъдат надлежно информирани за думите на детето им.

Осиновяването на такива деца пък става почти невъзможно. В проекта никъде не е отчетено и че у нас действат ред други закони, които защитават биологичните родители. Държавната политика винаги е била такава - при възможност, детето да остане в семейството, с държавна подкрепа.

Мотивите - детето не е отделен субект

В основата на мотивите на ВМРО е "състезателното начало", при което биологичните родители да участват в процесите по налагане на мерки на закрила на детето, като ги оспорват. В разпратеното до медиите съобщение обаче четем още:

"Детето не е отделен субект и това трябва ясно да залегне във всички нормативни актове", твърдят от ВМРО, като не посочват, ако детето не е отделна личност, какво е то - придатък на биологичните родители, "обект" или друго.

Според "войводите" НПО секторът, специализиран в закрилата на децата като доставчик на социални услуги, упражнявал "прекомерна намеса в процесите по възпитание и правото на родителите да налагат собствени морални и ценностни принципи при отглеждането на децата". Без да е ясно какви, според ВМРО, са правилните морални ценности.

Предимство на биологичните родители

От ВМРО залагат изменение още в чл. 1 на закона, който "урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности". Оттам са решили, че "физически лица" не е достатъчно изчерпателно и затова държат да се отбележи "включително на биологичните родители и другите законни представители на деца в такива дейности" (да се чете - например адвокатите на биологичните родители).

В текста, в който се посочва, че "държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот (...), вносителите искат да се добави и "както и пълноценното им развитие в биологичното им семейство". 

Предлага се и изменение в сегашния текст, в който се казва, че един от основните принципи за закрилата на детето е то да се отглежда в "семейна среда". Това може да е среда както на биологичните родители, така и на роднини или на осиновители. ВМРО обаче иска да се запише, че въпросната "среда" трябва с предимство да е тази на биологичната или родствената. 

Любопитна е и промяната в текста, който сега гласи, че закрилата на детето трябва да се основава на "осигуряване най-добрия интерес на детето". Вместо това "войводите" пак дават превес на биологичните родители и роднините, като предлагат текста: "осигуряване на правата и законните интереси на детето, неговите биологични родители, настойници, попечители, законни представители, при спазване на морала, традициите и добрите нрави в държавата", каквото и да се разбира под последното. Особено, когато се стигне до съд.

Без доброволчество при закрилата на децата. И без... НПО

Любопитно е също така, че ВМРО иска отпадане на текста, според който закрилата на детето може да се осъществява и чрез "насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето". Една такава доброволна дейност, например, може да е подаване на сигнал от съсед за насилие над дете от страна на биологичните му родители. А може и да е доброволна грижа от страна на неправителствения сектор. В добавка - подател на сигнал ще прави това с декларация за истинност.

В същия дух е и още една редакция на сегашния закон, според която закрила може да се осъществява само в "съответствие с нормативно установени критерии". 

"Войводите" въвеждат още "административен и съдебен контрол" на предприетите мерки по закрила, както и изискването след изтичане на срока на наложените мерки, да се пише "седмичен отчетен доклад". След което добавят от себе си чисто нови текстове, с които въвеждат "задължително" участие на родителите във всички производства, както и санкции, в т.ч. за неправителствените организации, които упражняват дейност по закрила на децата - чрез отнемане на лиценза им. И то само ако някой е решил да възбуди процес срещу тях. "Любовта" на ВМРО към НПО е посволична и се изразява сега в следните предложения:

"задължително участие на родителите и законните представители във всички производства по закона, лично или чрез упълномощен представител, както и особен представител на детето от момента на раждането му";

"предварителен и последващ съдебен контрол върху всички мерки за закрила на детето, предвидени в закона, с възможност при установяване на нарушение или незаконосъобразност в налагането или прилагането на мерките, за налагане на санкции - дисциплинарни и финансови на отговорните длъжностни лица, както и временно спиране на действието на лиценз или отнемането на лиценз на неправителствените организации доставчици на социални услуги, при възбуджане на процедура или процес пред съда за извършени нарушения, свързани с правата на децата, техните законни представители или действащото законодателство."

Определяне на настойник - ако родителят не може

Може би едно от най-фрапиращите предложения на ВМРО е отпадането изцяло на следния текст от закона: "Специална закрила се осигурява на дете в риск". Мотиви към точно това изменение - няма. Но пък по-нататък "войводите" описват какво според тях трябва да се разбира под тази формулировка и посочват и следното:

"При определяне на "опасност" и "риск" преценяващият орган се съобразява с първостепенната роля на биологичните родители, законните представители на детето" и т.н.

С нов текст се прави и опит да се вмени на социалния министър задължението да упражнява контрол по процедурите за осиновяване, като гарантира, че към такова се пристъпва "след изчерпване на всички останали мерки за закрила по този закон". Т.е. осиновяването на дете става последната възможна мярка за спасяване на дете в нужда.

С проекта се въвежда и възможността родителите да определят лице или "кръг" от лица, които да се грижат за децата им "в случай на смърт, болест, инвалидност или друга невъзможност да упражняват родителските права и задължения". Тук обаче не се споменава съгласие от страна на това лице или лица.

Изслушването на детето - пред представител на родителите

Пак в унисон с общата идея на законовите изменения да се грижим за родителите повече отколкото за детето, "войводите" предлагат техен представител да присъства на изслушването на детето. Сега законът предвижда във всяко административно или съдебно производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително да се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси. Предвидено е и кой участва в тези изслушвания - социален работник, а при необходимост - и друг подходящ специалист. ВМРО настоява и "заинтересованите лица", т.е. родителите, да получат и копие от доклада от изслушването. Само по себе си това създава риск от "връзване на езика" на детето.

Неясно защо от ВМРО предлагат да отпадне и предвидената сега в закона възможност Дирекция "Социално подпомагане" да представлява детето в случаите, предвидени в закон. Искат обаче разноските за "особения представител" на родителите да се поемат от същата дирекция. 

Предвиден е и ред за оспорване на заповедта за временно настаняване на детето в семейство на роднини или близки, в приемно семейство и пр., в който задължително отново участва представител на родителите. Както и съкратени срокове за производствата.

Междувременно в коментар за Клуб Z от Министерство на труда и социалната политика заявиха, че работят по становище към проекта на ВМРО

Само по себе си това е безпрецедентно, тъй като обиновено становища се дават между двете четения на даден законопроект, а този дори не е минал още първото.

Коледните подаръци на ВМРО за децата

Реакция по темата дойде почти веднага от Георги Богданов, който е изпълнителен директор на неправителствената оргазация Национална мрежа за децата. Той написа дълъг пост в социалните мрежи, кръстен "Коледни подаръци" от ВМРО за децата на България". Неговият сбит прочит на предложенията е следния:

"Преди Коледа ВМРО се готви да узакони домашното насилие върху децата, така че тези, които са бити и пребивани, да нямат закрила от страна на държавата. На 4 декември беше внесен законопроект за изменение на Закона за закрила на детето, който е пълен абсурд и е в разрез не само с българското законодателство, но и с международното право за закрила на децата като Конвенцията на ООН за правата на детето."

Само в един текст, той успява да изброи цели осем такива "подаръка". Като проблем той вижда въвеждането на термини като "общоприет морал" и "антиморален", които "ще затруднят прилагането на закона и закрилата на детето, преживяващо насилие."

Богданов казва и че понятието "биологични родители" не е правно определено в законодателството и подчертава, че затова си има причина - "за закона е важна не биологичната, а правно установената връзка – правно установеният произход на детето, който може и да не съвпада с биологичния."

"За интереса на детето е важно да има хора, които да полагат грижи, дори и те да не са биологични родители – това е принципно положение в българското право и в цялото международно право", казва той. 

Като пълен абсурд е определено искането да се забрани участието на доброволци и организации на гражданското общество  в дейности в подкрепа на децата и семействата. Причината - доказаната вече неспособност на държавата да се справи с адекватната грижа за деца и семейства. 

"ПЕТИЯТ „ПОДАРЪК“ е най-странен – с него се предлага да се отмени чл. 5 ал 1. Според вносителите, децата в риск нямат нужда от специална закрила. Няколко пресни примера показаха, какво се случва, когато няма превенция и закрила – убитите деца в Сандански, хвърленото от бащата дете от моста в Габрово, децата без родители, които също са постоянно в риск... Какво се предлага по въпроса – каква е алтернативата? Май ще се гледат тези деца от централата на ВМРО - и без това им е голяма и става за дом за деца, а Македонския им институт с държавната помощ ще може да се грижи за деца без родители", пише Богданов. 

Критики получава и текстът, който предполага, че за да се подаде сигнал, то той трябва да е придружен с декларация за инстинност. Причината - така се казва на обществото, че "насилието и изоставянето на деца не е обществена грижа, а децата са собственост на родителите насилници или на тези, които ги оставят по гарите и улиците".

Проблем е и "пипането" на дефиницията за "дете в риск" - предложението  неясно, не се предлагат конкретни критерии за оценка на риска, което е опасно и не се осигурява защита на детето – така пребиваното дете може да бъде осакатено или да загуби живота си, докато съдът и социалните служби се чудят това дете в риск ли е или не.

"Коронавирусът спря норвежците, които стоят на границата ни, за да ни вземат децата"

Това всъщност не е първата интервенция на депутатите от ВМРО в тази сфера. Те публично застанаха срещу предложение проект за промени в Закона за социалните услуги още лятото, чието отлагане пък поискаха по-рано през годината. Според "войводите" текстовете в закона притесняват българските родители, защото продължавал идеите на вече "убитата" Стратегия за детето. Тоест - че е възможно да има таен план за отнемането на децата от семействата или поне за по-лесното им извеждане от семейната среда при установен проблем. 

Партията дори искаше да организира обществено обсъждане на текстовете, но коронавирусът попречи на плановете им. Както очевидно и на норвежците, които бяха нарочени за главни "герои" в историята с "отвличането" на българчетата, защото депутатът Александър Сиди каза публично, че коронавирусът спрял "норвежците, които стоят на границата, да ни вземат децата" - такива поне били страховете на хората.

ВМРО не толерирала внасянето на "определени неолиберални модели в социалната политика", обясни тогава зам.-председателят на партията и депутат Искрен Веселинов, като подчерта, че държавата била длъжник на "българското семейство". 

Именно тогава от партията предложиха и свой вариант на промени, чиито текстове изключваха НПО-тата от процеса по идентифициране на проблем и неговото решение. Тогава войводите твърдяха, че някои организации са в конфликт на интереси, защото участват и в решението за изваждане на дете от семейството и в последващата грижа за същото дете. Освен това текстовете предвиждаха бързо съдебно производство по извеждането на деца от семейството, с цел спокойствието на родителите. 

"Накратко, ние поставяме семейните ценности в самото тяло на закона като основен принцип. Предотвратяване възможността за дългосрочно извеждане на децата от семейна среда без обжалване, и превръщане, всъщност целия фокус на политиката към децата ние го пречупваме през политиката за семействата", обясни тогава Искрен Веселинов. 

ВМРО предложи и да не се разглеждат анонимни сигнали, както и съкратяване на сроковете за обжалване на съдебно решение. Според приетите от НС текстове, се приема и че социалните услуги не са търговска дейност по смисъла на търговския закон.