Еврокомисията няма да предлага лишаване от еврофондове на страни от ЕС, уличени в неспазване на върховенството на закона, преди приоизнасянето на Съда на Европейския съюз (СЕС) и разработването от нейна страна на насоки за прилагане на мерките. 

Това става ясно от заключенията на Европейския съвет, огласени днес. След компромис, предложен от германското председателство на Съвета на ЕС, ръководителите на държавите приеха единодушно бюджета за периода 2021-2027 г.

Преди това одобрението му бе блокирано от Полша и Унгария. Те недоволстваха именно от обвързването на получаването на финанси с върховенството на закона.

Какво предстои

Еврокомисията ще изготви и одобри насоки за начина, по който ще бъде прилаган регламентът, обвързващ получаването на евросредства от страните членки на ЕС със зачитането на върховенството на закона.

Ако бъде предявен иск за отмяна на регламента, насоките ще бъдат финализирани след решение на Съда на Европейския съюз (СЕС). Целта е да бъдат вкарани и елементите, които евентуално ще произтекат от това решение.

За внасянето на такъв иск днес дойде информация от Унгария. 

Председателят на Еврокомисията ще информира Европейския съвет за хода на събитията. До финализирането на насоките ЕК няма да предлага мерки по регламента.

Мерките съгласно механизма ще бъдат обсъдени едва когато останалите съществуващи процедури, предвидени в европейското законодателство, не позволяват по-ефективна защита на бюджета на ЕС.

Тези мерки трябва да бъдат съразмерни с нарушенията на върховенството на закона в сферата на управлението на бюджета или на финансовите интереси на ЕС. Причинно-следствената връзка между тези нарушения и отрицателните последици за финансовите интереси на Общността трябва да бъде достатъчно пряка и надлежно установена. Самата констатация на извършено нарушение на принципите на правовата държава не е достатъчна за задействане на механизма.

Задействащите фактори, предвидени в регламента, трябва да бъдат се тълкуват и прилагат като изчерпателен списък от хомогенни елементи. Той не трябва да бъде отворен за фактори или събития от различно естество. Регламентът не се отнася до широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава.

Всяко започване на процедура ще бъде предшествано от задълбочен диалог със засегнатата страна, за да може тя да коригира ситуацията.

Еврокомисията носи цялата отговорност при самостоятелното оценяване дали съществуват условията за налагане на мерките, дали разчита изцяло на собствена информация или  на такава от трети страни. ЕК ще поеме пълна отговорност и за точността на информацията и заключенията, върху които се основава оценката. Когато такива информация и заключения, независимо от произхода им, се използват за целите на споменатия регламент, ЕК трябва да гарантира, че употребата им е само в рамките на регламента и цели защита на финансовите интереси на ЕС.

Наложените съгласно механизма мерки трябва да бъдат преразгледани по инициатива на засегнатите страни или на ЕК най-късно една година след приемането им от Съвета. Ако Комисията реши да не предлага отмяна на мерките, тя трябва да посочи причините и да информира за тях на среща на Съвета.

Регламентът ще важи от 1 януари 2021 г.  като съставна част от бюджетния цикъл. Взетите съгласно него мерки ще се отнасят само за периода 2021-2027 г., когато влязат в сила Многогодишната финансова рамка (МФР) И фондът за възстановяване „ЕС от следващо поколение“.